Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

dich vu cong chung

 

V?n phòng Công ch?ng ??i An nh?n th?c hi?n công ch?ng các giao d?ch t?ng cho – cho thuê – cho m??n, bao g?m:

-       H? t?ng cho nhà ? và quy?n s? d?ng ??t ?;

-       H? thuê nhà ?;

-       H? thuê nhà (m?t ph?n nhà ?)

-       H? m??n nhà.

Th? ch?p - C?m c? - ??t c?c

 

V?n phòng Công ch?ng ??i An nh?n th?c hi?n công ch?ng các giao d?ch th? ch?p – c?m c? - ??t c?c, bao g?m:

-       H? th? ch?p quy?n s? d?ng ??t;

-       H? th? ch?p nhà ? và quy?n s? d?ng ??t ?;

-       H? th? ch?p xe ô tô;

-       H? vay ti?n có tài s?n ??m b?o;

-       H? vay ti?n không có tài s?n ??m b?o;

-       H? h?a mua - h?a bán.

 

V?n phòng Công ch?ng ??i An nh?n th?c hi?n công ch?ng các giao d?ch mua bán – chuy?n nh??ng bao g?m:

-       H? chuy?n nh??ng Quy?n s? h?u nhà ? và chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t ?;

-       H? chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t;

-       H? mua bán xe ô tô;

-       Các lo?i h?p ??ng kinh doanh th??ng m?i khác.

Trang 2 / 2

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144729
Hôm nay:Hôm nay:293
Tháng này:Tháng này:21864
T?t c?:T?t c?:4144729

You are here