Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Tin t?ng h?p

Ng??i góp v?n ch? ???c nh?n m?t c?n h?? Bên mua còn không ???c chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng cho ng??i khác...n?u thông t? ???c áp d?ng d?ng thì th? tr??ng b?t ??ng s?n có nguy c? “?óng b?ng”.

D? th?o thông t? h??ng d?n Ngh? ??nh 71 quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n Lu?t Nhà ? ?ang ???c B? Xây d?ng l?y ý ki?n. Theo nhi?u doanh nghi?p (DN), n?u m?t s? quy ??nh trong thông t? này ??a ra áp d?ng thì th? tr??ng b?t ??ng s?n có nguy c? “?óng b?ng”.

Đọc thêm...

Ng??i duy nh?t ???c h??ng di s?n theo pháp lu?t ho?c nh?ng ng??i cùng ???c h??ng di s?n theo pháp lu?t nh?ng th?a thu?n không phân chia di s?n ?ó có quy?n yêu c?u công ch?ng v?n b?n khai nh?n di s?n. 

Đọc thêm...

Vi?c phân chia di s?n là m?t trong nh?ng v?n ?? ?ang ???c nhi?u ng??i quan tâm khi có di chúc ho?c không có di chúc c?a ng??i thân trong gia ?ình ?? l?i. Xã h?i phát tri?n kéo theo nhi?u nhu c?u c?a ng??i dân ?òi h?i pháp lu?t ngày càng ph?i hoàn thi?n. Lu?t công ch?ng ???c Qu?c h?i thông qua ngày 29 tháng 11 n?m 2006 ?ã có các quy ??nh v? th? t?c công ch?ng Di chúc, công ch?ng V?n b?n tho? thu?n phân chia di s?n, công ch?ng V?n b?n khai nh?n di s?n, công ch?ng V?n b?n t? ch?i nh?n di s?n và Nh?n l?u gi? di chúc. 

Đọc thêm...

Trang 311 / 311

D?CH V? CNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

You are here