Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Th?c hi?n Ch??ng trình xây d?ng pháp lu?t c?a Chính ph? n?m 2011, B? T? pháp ?ã ph?i h?p v?i các c? quan, t? ch?c liên quan xây d?ng D? th?o Ngh? ??nh thay th? Ngh? ??nh s? 02/2008/N?-CP ngày 04/01/2008 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t công ch?ng. Tr??c khi xây d?ng D? th?o Ngh? ??nh, B? T? pháp ?ã ti?n hành s? k?t th?c hi?n Lu?t công ch?ng và Ngh? ??nh s? 02/2008/N?-CP, trong quá trình xây d?ng D? th?o Ngh? ??nh, B? T? pháp ?ã t? ch?c các cu?c t?a ?àm ?óng góp ý ki?n vào D? th?o.

?? ti?p t?c hoàn thi?n d? th?o Ngh? ??nh trình Chính ph? ban hành, B? T? pháp ?? ngh? các c? quan, t? ch?c nghiên c?u, ?óng góp ý ki?n v? D? th?o Ngh? ??nh thay th? Ngh? ??nh s? 02/2008/N?-CP ngày 04/01/2008 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t công ch?ng.

Ý ki?n ?óng góp b?ng v?n b?n xin g?i v? B? T? pháp (V? B? tr? t? pháp) s? 58-60 Tr?n Phú, Ba ?ình, Hà N?i tr??c ngày 15/5/2011 ?? B? T? pháp t?ng h?p, ch?nh lý D? th?o, báo cáo Chính ph? xem xét, ban hành.

Xin trân tr?ng cám ?n s? ph?i h?p c?a các c? quan, t? ch?c.

D? th?o Ngh? ??nh và T? trình ???c ??ng t?i trên Trang L?y ý ki?n d? th?o v?n b?n pháp lu?t

( Ngày 26 tháng 04 n?m 2011 )

(Ngu?n: B? T? Pháp)    

Trong th?i gian v?a qua, B? T? pháp ?ã nh?n ???c ý ki?n c?a m?t s? S? T? pháp h?i v? cách th?c xây d?ng ?? xu?t quy ho?ch phát tri?n t? ch?c hành ngh? công ch?ng t?i ??a ph??ng theo Quy?t ??nh s? 250/Q?-TTg ngày 10 tháng 02 n?m 2010 c?a Th? t??ng Chính ph? v? vi?c phê duy?t ?? án “Xây d?ng quy ho?ch phát tri?n t? ch?c hành ngh? công ch?ng ? Vi?t Nam ??n n?m 2020”; Quy?t ??nh s? 240/Q?-TTg ngày 17 tháng 02 n?m 2011 c?a Th? t??ng Chính ph? ban hành Tiêu chí quy ho?ch phát tri?n t? ch?c hành ngh? công ch?ng ? Vi?t Nam ??n n?m 2020. 

Đọc thêm...

Chi?u 7/4, B? tr??ng Hà Hùng C??ng ?ã có bu?i ti?p xã giao ngài Jean – Paul Decorps, Ch? t?ch H?i ??ng Công ch?ng t?i cao Pháp, Ch? t?ch Liên minh Qu?c t? công ch?ng Latinh và cùng ngài d? L? ký Ch??ng trình h?p tác n?m 2011 gi?a B? T? pháp Vi?t Nam và H?i ??ng Công ch?ng t?i cao Pháp ???c t? ch?c sau ?ó.

Đọc thêm...

(Tin tuc) - B?y d? án ???c ?? ngh? b? sung vào Ch??ng trình xây d?ng lu?t, pháp l?nh n?m 2011, trong ?ó, ?áng chú ý là d? ki?n s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Lu?t Thu? thu nh?p cá nhân, Lu?t ?i?n l?c và Lu?t Công ch?ng

Đọc thêm...

Các quy ??nh v? mua bán nhà ? d? án gây ra nhi?u cách hi?u. H? qu? là ng??i dân m?t, các c? quan công ch?ng c?ng run tay khi ch?ng nh?n vi?c mua bán…

“Quá r?c r?i, khó hi?u d?n t?i nhi?u quan ?i?m khác nhau”. Ông Nguy?n V?n B?y, Tr??ng phòng B? tr? t? pháp S? T? pháp TP.HCM, nh?n xét v? Ngh? ??nh 71/20010 và Thông t? 16/2010 h??ng d?n Lu?t Nhà ? t?i bu?i tri?n khai Ngh? ??nh 71 do S? T? pháp t? ch?c ngày 3-11.

Đọc thêm...

Các bài viết khác...

Trang 10 / 13

D?CH V? CNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

You are here