Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Ngy 19/5/2011, S? T? php t?nh B?c Giang ? t? ch?c L? trao Th? cng ch?ng vin cho 11 Cng ch?ng vin thu?c 02 Phng Cng ch?ng v 05 V?n phng cng ch?ng trn ??a bn t?nh. Cng v?i vi?c trao Th? cng ch?ng vin, S? T? php c?ng qun tri?t m?t s? n?i dung lin quan ??n t? ch?c v ho?t ??ng c?a cc t? ch?c hnh ngh? cng ch?ng.

Đọc thêm...

19/05/2011

B? Xy d?ng v?a g?i B? T? php v?n b?n s? 657/BXD-VP ?? xu?t s?a ??i Lu?t Nh ? ?? th?c hi?n Ngh? quy?t c?a Chnh ph? v? c?i cch th? t?c hnh chnh. Theo ?, B? ?? ngh? b?y lo?i h?p ??ng lin quan t?i nh ? khng b?t bu?c ph?i qua cng ch?ng, ch?ng th?c nh? hi?n nay…

Đọc thêm...

Th?c hi?n K? ho?ch ?ào t?o, b?i d??ng cán b?, công ch?c ngành T? pháp n?m 2011, trong 2 ngày 13 - 14/5/2011, t?i thành ph? Hà N?i, B? T? pháp t? ch?c L?p b?i d??ng nghi?p v? công ch?ng cho ??i ng? Công ch?ng viên thu?c các t?nh, thành ph? khu v?c phía B?c (t? t?nh Th?a Thiên Hu? tr? ra).

Đọc thêm...

11/05/2011

B? Xây d?ng l?p lu?n: Khi làm th? t?c sang tên, c? quan c?p gi?y ph?i ki?m tra ?i?u ki?n, tính pháp lý nên công ch?ng trên h?p ??ng là th?a.

Đọc thêm...

Chi?u qua 27/4 Th? tr??ng B? T? pháp Nguy?n ??c Chính và ?oàn công tác c?a B? T? pháp ?ã t?i th?m và làm vi?c v?i t? pháp, thi hành án dân s? t?nh H?i D??ng. Phó Ch? t?ch UBND t?nh H?i D??ng ??ng Th? Bích Liên ?ã tham d?.

Đọc thêm...

Các bài viết khác...

Trang 9 / 13

D?CH V? CNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

You are here