Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Nh?ng v?n ?? l?n c?a d? th?o Lu?t Cng ch?ng s?a ??i nh? giao l?i cho cng ch?ng vin th?c hi?n vi?c ch?ng nh?n b?n d?ch gi?y t?; kh?ng ch? ?? tu?i hnh ngh?; v? mi?n ?o t?o ngh? cng ch?ng; chuy?n ??i, chuy?n nh??ng t? ch?c hnh ngh? cng ch?ng....c? b?n ???c s? ??ng thu?n c?a cc ?y vin ?y ban th??ng v? Qu?c h?i t?i phin h?p chi?u qua 20/2.
Đọc thêm...

M?t trong nh?ng v?n ?? ???c các ??i bi?u h?t s?c quan tâm trong phiên h?p chi?u qua 22/8 khi cho ý ki?n vào d? án Lu?t Công ch?ng s?a ??i là v?n ?? giá tr? c?a v?n b?n công ch?ng.

Đọc thêm...

Kh?ng ??nh sau m?t th?i gian tri?n khai, Lu?t Công ch?ng (CC) ?ã ?i vào cu?c s?ng m?t cách nhanh chóng và th?c ch?t,nh?n ???c s? ?ng h? c?a ?a s? nhân dân tuy nhiên theo B? tr??ng B? T? pháp Hà Hùng C??ng bên c?nh nh?ng k?t qu? ?ã ??t ???c ho?t ??ng công ch?ng v?n còn nh?ng h?n ch?. M?c dù “ ch? chi?m t? l? nh?” nh?ng “?ã gây b?c xúc cho ng??i dân, doanh nghi?p, ?nh h??ng ??n s? phát tri?n lành m?nh c?a ho?t ??ng công ch?ng”. Nâng cao hi?u qu? qu?n lý nhà n??c và t?ng c??ng thanh, ki?m tra là gi?i pháp ???c ng??i ??ng ??u ngành T? pháp ??c bi?t chú tr?ng.

Đọc thêm...

Chi?u qua 18/9, D? án Lu?t s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Lu?t công ch?ng ?ã ???c trình ra ?y ban Th??ng v? Qu?c h?i v?i nhi?u ?i?m m?i quan tr?ng, nh?m “b?o ??m t?t h?n cho cá nhân, t? ch?c, doanh nghi?p s? d?ng d?ch v? công ch?ng trong ?i?u ki?n các giao d?ch dân s?, kinh t?, th??ng m?i ngày càng ?a d?ng, phong phú và ph?c t?p”.

Đọc thêm...

T?i t?a ?àm v? d? th?o Lu?t s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Lu?t Công ch?ng do B? T? pháp t? ch?c chi?u qua (10/10), ??i di?n nhi?u ?y ban c?a Qu?c h?i và B?, ngành ??u cho r?ng, d? th?o Lu?t này c?n ??a ra ???c nh?ng gi?i pháp h?u hi?u ?? “x? lý” các “l? h?ng” trong ho?t ??ng công ch?ng hi?n nay.
Đọc thêm...

Các bài viết khác...

Trang 5 / 13

D?CH V? CNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

You are here