Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

T?i file ?nh km:
Đọc thêm...

?y l m?t trong nh?ng n?i dung chnh c?a Ch? th? s? 15/CT-UBND do ?y ban nhn dn t?nh ban hnh ngy 07/11/2013 v? vi?c th?c hi?n cc bin php nh?m nng cao ch?t l??ng, hi?u qu? ho?t ??ng c?a H?i Lu?t gia t?nh Khnh Ha trong giai ?o?n m?i.
Đọc thêm...

Chi?u qua 12/11, th?o lu?n v? d? th?o Lu?t Cng ch?ng s?a ??i, nhi?u ?BQH ??ng tnh cao v?i nhi?u quy ??nh m?i nh? v? giao l?i b?n d?ch cho cng ch?ng, vi?c kh?ng ch? ?? tu?i hnh ngh?, quy ??nh b?t bu?c ph?i qua b?i d??ng ngh?, vi?c ti?p t?c ch? tr??ng x h?i ha cng ch?ng...
Đọc thêm...

UBND t?nh H?u Giang v?a ban hnh Quy?t ??nh s? 1860/Q?-UBND quy ??nh th?m quy?n cng ch?ng ??i v?i h?p ??ng, giao d?ch trn ??a bn t?nh H?u Giang.
Đọc thêm...

C?n c? vo cc quy ??nh c?a php lu?t hi?n hnh, th?m quy?n cng ch?ng cc h?p ??ng, giao d?ch lin quan ??n b?t ??ng s?n bao g?m: T? ch?c hnh ngh? cng ch?ng c th?m quy?n cng ch?ng t?t c? cc h?p ??ng giao d?ch theo quy ??nh c?a Lu?t cng ch?ng; ??i v?i cc h?p ??ng, giao d?ch v? quy?n s? d?ng ??t gi?a cc h? gia ?nh, c nhn, c th? l?a ch?n UBND x, ph??ng, th? tr?n n?i c ??t. Tuy nhin, trong th?c t?, vi?c th?c thi cc quy ??nh g?p r?t nhi?u v??ng m?c v? th?m quy?n, b?i l? quy?n s? d?ng ??t do cc c? quan c th?m quy?n v? quy ??nh di?n tch ??t t?i thi?u sau khi tch th?a ??i v?i t?ng lo?i ??t trn ??a bn t?nh H Giang.
Đọc thêm...

Các bài viết khác...

Trang 4 / 13

D?CH V? CNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

You are here