Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Tin ??i An

.:: CHÚC M?NG N?M M?I - 2014 ::.

V?n phòng công ch?ng ??i An kính chúc quý khách m?t n?m m?i
AN KHANG, TH?NH V??NG

C?m ?n quý khách hàng ?ã h?p tác v?i chúng tôi trong n?m v?a qua. Sang n?m m?i, chúng tôi mong mu?n ???c h?p tác h?n n?a v?i quý khách hàng.
Kính chúc quý khách n?m m?i s?c kh?e, phát tài phát l?c.

 

     H?nh phúc không ph?i là b?n ???c t?ng cây thông to tr??c nhà, ???c ?i ?n ? nh?ng n?i sang tr?ng, t?ng nhau nh?ng món quà ??t giá.

     H?nh phúc là b?n th?y ?m áp trong cái l?nh c?a ?êm Giáng Sinh, h?i ?m t? b?n bè và ng??i thân. Khi mà h? dành t?ng cho b?n m?t t?m thi?p, m?t l?i chúc dí d?m, m?t bu?i ?i ch?i gi?n d? nh?ng ??y ?p tình c?m. Trong không khí r?n rã c?a Noel n?m nay, chúc m?i ng??i m?t Giáng Sinh an lành và th?t h?nh phúc.

.::    MERRY CHRISTMAS!!! HAPPY NEW YEAR!!!   ::.

??I AN- KH?NG ??NH CH?T L??NG

            Sau 2 n?m k? t? ngày có quy?t ??nh thành l?p và ?i vào ho?t ??ng, v?n pḥng công ch?ng ??i An ?ang t?ng b??c kh?ng ??nh ???c v? th? v? các d?ch v? công ch?ng trên ??a bàn t?nh ??k L?k, không ch? v? l?nh v?c công ch?ng các h? s?, h?p ??ng giao d?ch, bên c?nh ?ó ??i An c̣n liên k?t cung c?p các d?ch v? sau công ch?ng v? quy?n s? d?ng ??t ?ai và b?t ??ng s?n.

          Trong xă h?i phát tri?n, y?u t? pháp lu?t càng ???c nâng cao h?n, có th? th?y ???c s? c?n thi?t c?a pháp lu?t trong m?i ho?t ??ng c?a ??i s?ng h?ng ngày, m?t h? s? giao d?ch ??y ?? các quy ??nh và tuân th? pháp lư ?ó chính là ph??ng th?c b?o v? l?i ích c?a b?n thân và xă h?i hi?u qu? nh?t. L?nh v?c pháp lu?t không ph?i b?t c? ng??i dân nào c?ng am hi?u, chính v́ v?y mà l??ng khách hàng t́m ??n v?n pḥng công ch?ng ngày m?t t?ng cao.

           Là m?t v?n pḥng công ch?ng có ch?t l??ng d?ch v? t?t, ??i ng? nhân viên am hi?u pháp lu?t, thái ?? ph?c v? chuyên nghi?p, v?n pḥng công ch?ng ??i An ngày càng nh?n ???c nhi?u s? tín nhi?m c?a khách hàng, khi ??n giao d?ch t?i các qu?y, khách hàng luôn ???c nhân viên t? v?n và gi?i quy?t vân ?? nhanh chóng, hi?u qu?, ti?t ki?m ???c th?i gian.

          L??ng giao d?ch t?i v?n pḥng ngày ???c nâng cao h?n là minh ch?ng rơ ràng nh?t s? tín nhi?m c?a khách hàng giành cho ch?t l??ng công ch?ng c?a v?n pḥng, h?n ai h?t chúng tôi hi?u rơ không ǵ quư giá h?n ni?m tin mà khách hàng ?ă và ?ang dành cho V?n pḥng công ch?ng ??i An.

           M?t s? h́nh ?nh giao d?ch t?i VP Công ch?ng ??i An:

 

 

alt

 Khách hàng ???c t? v?n h??ng d?n v? các th? t?c ngay t?i qu?y ti?p nh?n.

:

 

 

alt

T?i các qu?y c?a VP công ch?ng ??i An luôn ?ông khách gàng ??n giao d?ch.

 

 

alt

Khách hàng ???c h??ng d?n chi ti?t v? các th? t?c ?? hoàn thành h? s?.

 

 

 

alt

Hoàn thành khâu cu?i cùng cho 1 h? s? công ch?ng h?p l? và chính xác.

 

In

H??ng d?n chi ti?t quy tŕnh ti?p nh?n, x? lư h? s? công ch?ng

Email
MÔ T? QUY TR̀NH
TT
NG??I CÓ 
TRÁCH NHI?M
MÔ T? CÔNG VI?C
M?U BI?U
TH?C HI?N
1
Khách hàng - Ng??i yêu c?u công ch?ng Ng??i ti?p nh?n yêu c?u - Công ch?ng viên Ti?p xúc khách hàng (1) Ti?p xúc h? s? Phi?u yêu c?u công ch?ng (theo lo?i vi?c) B?n li?t kê Danh m?c h? s? công ch?ng (theo lo?i vi?c) Thông báo phí và thù lao công ch?ng
2
Công ch?ng viên Tr??ng V?n pḥng Quy?t ??nh nh?n h? s? (2a) ho?c hoàn tr? (2b) Thông báo t? ch?i công ch?ng
3
Công ch?ng viên và Chuyên viên giúp vi?c   Gi?i quy?t h? s? công ch?ng (3a) Xác minh Hoàn tr? h? s? sau khi k?t qu? xác minh cho th?y không ?? ?i?u ki?n (3b) So?n th?o v?n b?n công ch?ng Phi?u yêu c?u xác minh Thông báo t? ch?i công ch?ng So?n th?o h?p ??ng, giao d?ch (theo m?u) So?n l?i ch?ng c?a CCV (theo m?u)
4
Công ch?ng viên và Chuyên viên giúp vi?c Kư h? s? công ch?ng (4)  
5
K? toán Th? qu? V?n th? Thông báo l? phí (5) Thu l? phí Cho s? công ch?ng ?óng d?u Thông báo phí và thù lao công ch?ng Phi?u thu phí CC Phi?u thu thù lao Hoá ??n GTGT
6
V?n th? Tr? h? s? v?n b?n ?ă công ch?ng cho khách hàng (6)  
7
V?n th? L?u tr? L?p phi?u l?u tr? h? s? (7) Chuy?n h? s? lên pḥng l?u tr? Phi?u l?u tr? h? s?  

THUY?T MINH

Quy tŕnh chung v? công ch?ng

(1)   Ti?p xúc khách hàng:

Ng??i có yêu c?u công ch?ng tŕnh bày n?i dung c?n công ch?ng và h? s? tài li?u mang theo v?i Công ch?ng viên (ho?c chuyên viên ???c phân công - g?i chung là ng??i ti?p nh?n) t?i bàn ti?p khách.

(2)   Ti?p xúc h? s?:

Ng??i ti?p nh?n có nhi?m v? l?ng nghe và ki?m tra h? s? theo b?n li?t kê. C?n xác ??nh càng s?m càng t?t yêu c?u công ch?ng có thu?c th?m quy?n hay không và h?p ??ng, giao d?ch là có phù h?p quy ??nh c?a pháp lu?t hay không.

(2a) Tr??ng h?p h? s? ??y ??, h?p l? và các bên tham gia giao d?ch ?áp ?ng ??y ?? các quy ??nh pháp lu?t th́ Ng??i có yêu c?u công ch?ng vi?t phi?u yêu c?u công ch?ng ?? VPCC ti?p nh?n h? s? chính th?c.

Ng??i ti?p nh?n h? s? thông báo ngay (b?ng mi?ng) cho khách hàng phí công ch?ng, thù lao công ch?ng ?? khách hàng bi?t và tho? thu?n tr??c khi th?c hi?n các công vi?c nghi?p v? (c?n nói rơ thù lao so?n th?o h?p ??ng ??i v?i các tr??ng h?p khách hàng không có h?p ??ng ho?c không có v?n b?n giao d?ch ?ă ???c so?n s?n và chi phí photocopy n?u ph?i photo thêm tài li?u).

Tr??ng h?p h? s? thi?u: Ng??i ti?p nh?n ghi phi?u h??ng d?n các h? s? c?n b? sung tr??c khi hoàn tr? h? s? cho khách hàng.

(2b) Tr??ng h?p h? s? không ?? c? s? pháp lu?t ?? gi?i quy?t: Ng??i ti?p nh?n xin ư ki?n Tr??ng pḥng ?? gi?i thích lư do t? ch?i ti?p nh?n h? s?. N?u khách yêu c?u tr? l?i b?ng v?n b?n th́ Ng??i có yêu c?u công ch?ng vi?t phi?u yêu c?u công ch?ng, Ng??i ti?p nh?n vi?t phi?u h?n ngày nh?n v?n b?n tr? l?i trong ṿng 3 ngày làm vi?c.

(3)   Nh?n và gi?i quy?t h? s?:

(3a) Tr??ng h?p khách hàng không có h?p ??ng ho?c không có v?n b?n giao d?ch (g?i chung là v?n b?n công ch?ng) ?ă ???c so?n s?n th́ Ng??i ti?p nh?n cung c?p m?u ?? khách hàng ghi các thông tin c?n thi?t vào m?u.

Công ch?ng viên ki?m tra n?i dung h?p ??ng, v?n b?n công ch?ng, b? sung ho?c ch?nh s?a n?u th?y c?n thi?t tr??c khi cho ?ánh máy v?n b?n công ch?ng và cho in ra 1 b?n ?? thông qua khách hàng. Sau khi thông qua xong, cho in ?? s? b?n c?n thi?t ?? công ch?ng (3 b?n, n?u khách hàng không có yêu c?u nhi?u h?n)

Công ch?ng viên ki?m tra n?ng l?c hành vi dân s? c?a khách hàng, gi?i thích quy?n, ngh?a v? và l?i ích h?p pháp c?a h?, ư ngh?a và h?u qu? pháp lư c?a vi?c công ch?ng; ki?m tra thông tin ng?n ch?n.

Công ch?ng viên h??ng d?n khách kư tên và ?i?m ch? vào ph?n bên d??i ch? kư t?i trang cu?i c?a h?p ??ng tr??c m?t ḿnh và ??i chi?u d?u vân tay so v?i d?u vân tay trên CMND (k? c? ng??i làm ch?ng trong tr??ng h?p ng??i yêu c?u công ch?ng không bi?t ch? ho?c khi?m th? th́ ph?i có ng??i làm ch?ng. Ng??i làm ch?ng ph?i xác nh?n trên h?p ??ng ?ă ??c nguyên v?n n?i dung h?p ??ng cho ng??i yêu c?u công ch?ng nghe rơ ho?c là ng??i n??c ngoài không bi?t ti?ng Vi?t th́ ph?i có ng??i phiên d?ch)

(3b) Tr??ng h?p c?n xác minh thông tin v? h? s?, Ng??i ti?p nh?n vi?t phi?u h?n ngày nh?n k?t qu? xác minh (trong ṿng 15 ngày làm vi?c).

N?u k?t qu? xác minh cho th?y không có ?? ?i?u ki?n công ch?ng th́ Ng??i ti?p nh?n làm Thông báo tr? l?i.

N?u k?t qu? xác minh cho th?y có ?? ?i?u ki?n công ch?ng th́ th?c hi?n vi?c công ch?ng theo th? t?c chung.

(4)   Kư công ch?ng:

Công ch?ng viên kư ch?ng nh?n h?p ??ng/v?n b?n. Th? kư vi?t Thông báo phí công ch?ng và thù lao công ch?ng, tách tài li?u làm b? h? s? l?u tr? và tài li?u tr? khách hàng; chuy?n toàn b? h? s? cho b? ph?n Hành chính.

(5)    Thu phí, cho s? công ch?ng, ?óng d?u:

K? toán ki?m tra m?c l? phí và thù lao công ch?ng ghi trên Thông báo phí và thù lao công ch?ng, n?u th?y chính xác th́ chuy?n Thông báo cho khách hàng ?? khách hàng chu?n b? ti?n.

Th? qu? thu ???c ti?n c?a khách hàng, K? toán vi?t Phi?u thu phí công ch?ng, Hoá ??n GTGT giao khách hàng cùng t́?n th?a (th?i l?i).

Cùng lúc v?n th? cho s? công ch?ng, ?óng d?u h? s? công ch?ng, tr? h? s? ?ă ???c công ch?ng cho khách hàng.

Tr??ng h?p ph?c t?p (so?n th?o h?p ??ng, v?n b?n công ch?ng) th́ công ch?ng viên vi?t phi?u h?n l?i nh?ng không quá 02 ngày làm vi?c.

                                                                       

TR??NG V?N PH̉NG CÔNG CH?NG ??I AN

 

 

 

 

 

alt

Nhân ngày Qu?c t? Ph? n? 8/3, Ban lănh ??o V?n Pḥng Công Ch?ng ??i An xin g?i nh?ng l?i chúc t?t ??p nh?t ??n t?t c? ch? em ph? n?, ??c bi?t là CBNV c?a V?n Pḥng Công Ch?ng ??i An.

Xin g?i t?ng nh?ng ?óa hoa t??i th?m nh?t, xinh ??p nh?t, ?áng yêu nh?t ??n các b?n. Chúc cho nh?ng ?óng góp, c? g?ng n? l?c, cùng sát cánh bên V?n Pḥng Công Ch?ng ??i An ?i ??n thành công và th?nh v??ng!

CĂ¡c bĂ i viết khĂ¡c...

Trang 1 / 2

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4258520
Hôm nay:Hôm nay:6596
Tháng này:Tháng này:52124
T?t c?:T?t c?:4258520

You are here