Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Lu?t quy ??nh h?p ??ng thuê nhà trên sáu tháng ph?i có công ch?ng. Tuy nhiên, trong nhi?u tr??ng h?p, dù ng??i thuê mu?n công ch?ng, ng??i cho thuê v?n nói “không”, d?n t?i nh?ng r?c r?i n?u có tranh ch?p sau này.


Ch? Nguy?n Thu Huy?n, giám ??c m?t doanh nghi?p chuyên ngành qu?ng cáo, k? ch? ?ã g?p nhi?u khó kh?n khi ?i tìm nhà thuê ?? m? công ty. Khi ch? ?? ngh? ký h?p ??ng công ch?ng và yêu c?u bên cho thuê kê khai n?p thu?, xu?t hóa ??n h?ng tháng ?? ch? tính vào chi phí h?p lý ho?t ??ng c?a công ty thì ng??i cho thuê không cho thuê n?a vì cho r?ng... quá phi?n ph?c l?i t?n thêm ti?n thu?.

Nhi?u ng??i cho thuê nhà ??u mang tâm lý trên. Có ng??i ?ã nói th?ng ch? vi?t gi?y tay v?i nhau thôi, giá thuê nhà là ti?n h? th?c nh?n, còn mu?n ?óng “thu? má” gì, c?ng thêm bao nhiêu kho?n thì bên thuê t? ?i mà ?óng!

 Né... công ch?ng

S? xét x? theo h?p ??ng th?c t?

Th?m phán Nguy?n Qu?c Trung (tòa phúc th?m TAND t?i cao t?i TP.HCM): Trong nh?ng v? tranh ch?p mà gi?a các bên có cùng lúc hai h?p ??ng cho thuê nhà v?i hai giá khác nhau, tôi s? c?n c? vào n?i dung h?p ??ng th?c t? (h?p ??ng tay) ?? xét x?, vì b?n có công ch?ng th?c ch?t ch? là h?p ??ng hình th?c. G?p nh?ng v? vi?c mà các bên c? tình làm h?p ??ng công ch?ng v?i giá th?p ?? lách thu?, tòa s? g?i v?n b?n ki?n ngh? c? quan thu? truy thu, x? lý hành vi tr?n thu? này.

Ng??i tr?n thu? ngoài vi?c b? truy thu còn ph?i ch?u trách nhi?m v? vi ph?m. N?u s? ti?n tr?n thu? trên 100 tri?u ??ng ho?c d??i 100 tri?u ??ng nh?ng ?ã b? x? lý hành chính mà còn vi ph?m thì s? b? x? lý hình s? theo ?i?u 161 B? lu?t hình s?.

Chuy?n ng??i cho thuê nhà không mu?n công ch?ng h?p ??ng có nguyên nhân ch? y?u là s? ph?i ?óng thu?. Theo quy ??nh hi?n hành, ng??i cho thuê nhà ph?i ?óng t?ng c?ng ba lo?i thu?:

- Thu? môn bài: 1 tri?u ??ng/n?m ??i v?i cá nhân, n?u ti?n cho thuê nhà trên 1,5 tri?u ??ng/tháng. ??i v?i t? ch?c có ??ng ký kinh doanh cho thuê nhà thì m?c thu? t? 1-3 tri?u ??ng/n?m cho c? ho?t ??ng có ??ng ký kinh doanh.

- Thu? giá tr? gia t?ng: 3,8% doanh thu cho thuê nhà.

- Thu? thu nh?p cá nhân: tùy theo thu nh?p c? th?.

?? “lách” thu? còn có tình tr?ng: các bên ký k?t cùng lúc hai h?p ??ng. M?t h?p ??ng v?i giá th?c, m?t h?p ??ng ra công ch?ng v?i giá th?p h?n nhi?u ?? gi?m thu? ph?i ?óng.

Có tr??ng h?p nêu lý do ng?i th? t?c, nh? ch? ?.T.H. có c?n nhà cho thuê t?i P.14, Q.Tân Bình: “Tôi c?ng mu?n kê khai, n?p thu? ??y ?? nh?ng th? t?c ph?c t?p quá. N?m tr??c, tôi cho thuê nhà c?ng công ch?ng, kê khai thu? ??y ??. Sau khi ??n ph??ng ?? vi?t h? s?, tôi ph?i ch? g?n m?t tháng m?i nh?n ???c thông báo thu?. Sau ?ó, c? m?i tháng l?i ph?i ?i n?p thu?, l?y hóa ??n xu?t cho bên thuê phi?n ph?c quá nên sau khi h?t h?p ??ng, tôi quy?t ??nh cho thuê mi?ng v?i nhau, giá r? h?n chút nh?ng không ph?i n?p thu?”.

H?p ??ng vô hi?u

Theo nhi?u lu?t s?, ng??i thuê nhà nên yêu c?u h?p ??ng công ch?ng vì n?u ch? nhà ??n ph??ng h?y h?p ??ng, ?òi l?i nhà tr??c th?i h?n thì h?u h?t bên thuê nhà ph?i ch?u thi?t.

M?t th?m phán TAND TP.HCM cho bi?t n?u h?p ??ng thuê nhà trên sáu tháng mà các bên không ký công ch?ng, tòa s? tuyên vô hi?u. Nguyên t?c x? lý vô hi?u là các bên tr? cho nhau nh?ng gì ?ã nh?n: bên cho thuê l?y l?i nhà, bên thuê l?y l?i ti?n c?c. Các th?a thu?n v? m?t c?c, b?i th??ng ti?n c?c s? không ???c xem xét.

Chính vì v?y, có nhi?u doanh nghi?p v?a ký h?p ??ng thuê nhà ???c vài tháng, b? ti?n s?a ch?a nhà, v?n chuy?n ?? ??c, tài s?n ??n n?i, ch?a k?p ho?t ??ng ?ã b? ?òi l?i nhà. V?y mà b?n án c?a tòa l?i không bu?c ng??i cho thuê ph?i b?i th??ng thi?t h?i c?a doanh nghi?p do vi?c “l?t kèo” này vì cho r?ng h?p ??ng vô hi?u.

Có m?t s? tr??ng h?p khi tuyên b? h?p ??ng vô hi?u, tòa c?ng xét ??n y?u t? l?i c?a hai bên trong vi?c giao k?t h?p ??ng ?? bu?c các bên cùng ph?i ch?u trách nhi?m v? thi?t h?i. Có v? vi?c tòa ?ã tuyên bu?c m?i bên ph?i ch?u m?t n?a thi?t h?i do vi?c k?t thúc h?p ??ng cho thuê nhà nh?ng quan ?i?m này v?n còn tranh cãi, có khi b? c?p phúc th?m h?y án.

CHI MAI


Làm theo pháp lu?t sao khó th?!

Có thuê nhà m?i bi?t ?? tìm ???c c?n nhà thích h?p kh? nh? th? nào. Ngoài nh?ng vi?c c?n chú ý nh? giá c?, di?n tích, v? trí còn ph?i tính toán thêm chuy?n k?t xe, n??c ng?p và “lô c?t”. Sau khi v?t v? ?i xem kho?ng... 20 c?n nhà m?i l?a m?t c?n t?m ?áp ?ng m?i nhu c?u, v? ch?ng tôi ??ng ph?i m?t v?n ?? nan gi?i mà tr??c ?ây không ?? ý, ?ó là chuy?n ch? nhà không ch?u ký h?p ??ng công ch?ng.

Bà ch? c?n nhà ???ng L nói ch? c?n bi?t ph?n ti?n bà nh?n là 1.000 ?ô/tháng, thu? má gì bên thuê lo và ký h?p ??ng ch? hai bên v?i nhau là ??, ra công ch?ng chi cho phi?n ph?c. Vì quá thích v? trí c?n nhà, chúng tôi c? g?ng thuy?t ph?c bà. Ch?ng tôi ph?i ng?i li?t kê các m?c thu? thu nh?p cá nhân mà phía bà d? ki?n s? ph?i ?óng ?? ch?ng minh s? thu? t?i ?a kho?ng 100 ?ô/tháng.

Ti?p theo, chúng tôi làm chuy?n ng??c ??i là t?ng giá thuê nhà lên 50 ?ô ?? chia s? thu? v?i bà. Cu?i cùng bà ch?u ra công ch?ng thì l?i lòi thêm chuy?n bà không ph?i là ng??i ??ng tên ch? quy?n nhà. Ng??i ??ng tên là con bà ch? ch?u làm gi?y ?y quy?n tay cho bà. C?ng nh? không!

C?n nhà ? ???ng N ???c kêu giá 1.100 ?ô/tháng, c?ng giá “t?nh”, không thu?. Ch? nhà ch?u h?p ??ng công ch?ng nh?ng nói h?p ??ng ch? ghi t??ng tr?ng 4-5 tri?u ??ng thôi. Ký th? này ch?ng thà không ký. M?t m?i vì quá trình tìm nhà tôi ?ã bàn v?i ông xã hay là k?, ch?p nh?n chuy?n không công ch?ng, th? nh?ng c?ng không xong.

Bà ch? nhà nói không công ch?ng không ???c vì công an ??a ph??ng bi?t r?t rõ bà chuyên cho thuê nhà. Công ty môi gi?i b?t ??ng s?n gi?i thi?u nhà thì g?i ý “gi?i pháp”: ký thêm m?t h?p ??ng n?a cho ?? giá tr?, ghi là h?p ??ng thuê... ?? ??c, thi?t b? bên trong c?n nhà. Khi th?y tôi ng?n ng?, ng??i c?a công ty nói không sao ?âu, chuy?n ký hai h?p ??ng nh? v?y là bình th??ng.

Bên c?nh vài ch? cho thuê nhà nêu nh?ng lý do ng?i phi?n, tin nhau là ??..., nhi?u ch? nhà nói th?ng v?i chúng tôi lý do không ký h?p ??ng công ch?ng là ?? kh?i ?óng thu?. Tôi r?t thích bà ch? nhà ? ???ng T khi bà thành th?t nói s? ký h?p ??ng công ch?ng giá 10/18 tri?u ??ng, “mình có ?n c?ng ph?i ?óng góp cho Nhà n??c m?t ph?n, ph?n còn l?i, nói th?t, c?ng ph?i “chi chút ??nh” ?? m?i vi?c ???c thu?n l?i”. Ti?c là h?m vào nhà c?a bà b? hàng quán chi?m nhi?u quá, n?u không tôi ?ã tính trong b?ng là s? chia s? v?i bà ph?n “chi chút ??nh” ?? bà ch?u công ch?ng h?p ??ng v?i giá th?t.

Giá c?a nh?ng c?n nhà mà chúng tôi ?ã xem không h? “v?a ph?i”, ngh?a là n?u ch? nhà ?óng thu? c?ng không ph?i thi?t thòi gì, ngh?a v? thu? nh? v?y th?t ra ?ã ???c ch? nhà “chia” cho c? bên thuê nhà, v?n ch?ng ph?i có trách nhi?m gì trong vi?c này.

Cu?i cùng sau m?y tháng tr?i chúng tôi m?i tìm ???c m?t ch? nhà ch?u ký h?p ??ng công ch?ng (ch?u ?óng thu?). Nói v?y cho vui ch? th?t ra ph?n “ch?u” là c?a chúng tôi, vì chúng tôi ?ã ph?i ch?p nh?n thuê nhà giá cao h?n ng??i thuê tr??c t?i c? tr?m ?ô/tháng dù th?i ?i?m chúng tôi ký h?p ??ng giá nhà cho thuê ?ang gi?m m?nh.

 Ngu?n: tuoitre.com.vn

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4246916
Hôm nay:Hôm nay:655
Tháng này:Tháng này:40520
T?t c?:T?t c?:4246916

You are here