Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Ng??i duy nh?t ???c h??ng di s?n theo pháp lu?t ho?c nh?ng ng??i cùng ???c h??ng di s?n theo pháp lu?t nh?ng th?a thu?n không phân chia di s?n ?ó có quy?n yêu c?u công ch?ng v?n b?n khai nh?n di s?n.

?i?u 50 Lu?t Công ch?ng

Ng??i duy nh?t ???c h??ng di s?n theo pháp lu?t ho?c nh?ng ng??i cùng ???c h??ng di s?n theo pháp lu?t nh?ng th?a thu?n không phân chia di s?n ?ó có quy?n yêu c?u công ch?ng v?n b?n khai nh?n di s?n.

Vi?c công ch?ng v?n b?n khai nh?n di s?n ???c th?c hi?n v?i th? t?c nh? công ch?ng v?n b?n th?a thu?n phân chia di s?n.

V?n b?n khai nh?n di s?n, v?n b?n th?a thu?n phân chia di s?n ?ã ???c công ch?ng là m?t trong các c?n c? ?? c? quan nhà n??c có th?m quy?n ??ng kí viêc chuy?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u tài s?n cho ng??i ???c h??ng di s?n.

Theo th? t?c th?c t? ?ang áp d?ng thì v?n b?n khai nh?n di s?n, v?n b?n th?a thu?n phân chia di s?n c?n c? theo Ngh? ??nh 75/2000/N?-CP ph?i ???c niêm y?t t?i UBND ph??ng, xã n?i th??ng trú ho?c t?m trú có th?i h?n ho?c n?i có b?t ??ng s?n c?a ng??i ?? l?i di s?n trong th?i h?n 30 ngày. N?u không có khi?u n?i, t? cáo ho?c tranh ch?p thì ng??i ???c h??ng di s?n s? ký và công ch?ng viên ký, ?óng d?u và hoàn t?t th? t?c khai th?a k? di s?n.

Th?c t? trong th?i h?n 30 ngày niêm y?t gây khó kh?n v? th?i gian ch? ??i và ?ôi khi làm m?t ?i nh?ng c? h?i giao d?ch liên quan ??n tài s?n, nh?ng nhi?u tr??ng h?p niêm y?t r?i v?n phát sinh tranh ch?p, khi?u n?i ?ã vô hình chung làm vi?c niêm y?t 30 ngày tr? nên hình th?c và gây phi?n hà cho ng??i dân.

Theo: Lu?t Công ch?ng.

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4246919
Hôm nay:Hôm nay:658
Tháng này:Tháng này:40523
T?t c?:T?t c?:4246919

You are here