Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Vi?c phân chia di s?n là m?t trong nh?ng v?n ?? ?ang ???c nhi?u ng??i quan tâm khi có di chúc ho?c không có di chúc c?a ng??i thân trong gia ?ình ?? l?i. Xã h?i phát tri?n kéo theo nhi?u nhu c?u c?a ng??i dân ?òi h?i pháp lu?t ngày càng ph?i hoàn thi?n. Lu?t công ch?ng ???c Qu?c h?i thông qua ngày 29 tháng 11 n?m 2006 ?ã có các quy ??nh v? th? t?c công ch?ng Di chúc, công ch?ng V?n b?n tho? thu?n phân chia di s?n, công ch?ng V?n b?n khai nh?n di s?n, công ch?ng V?n b?n t? ch?i nh?n di s?n và Nh?n l?u gi? di chúc.

?? ?áp ?ng yêu c?u ngày càng nhi?u c?a nh?ng ng??i ?ang mu?n tìm hi?u v? vi?c công ch?ng V?n b?n tho? thu?n phân chia di s?n quy ??nh trong Lu?t công ch?ng, xin ???c gi?i thi?u ?? b?n ??c tham kh?o.

Tr??c h?t c?n tìm hi?u v? quy ??nh phân chia di s?n trong B? lu?t dân s? n?m 2005 cho th?y: t?i ch??ng XXV quy ??nh v? Thanh toán và phân chia di s?n trong ?ó có Phân chia di s?n theo di chúc (?i?u 684) và Phân chia di s?n theo Pháp lu?t (?i?u 685 ).

??i v?i vi?c phân chia di s?n theo di chúc thì: vi?c phân chia này ???c th?c hi?n theo ý chí c?a ng??i ?? l?i di chúc, n?u trong di chúc ?ó không xác ??nh rõ ph?n c?a t?ng ng??i th?a k? thì di s?n ph?i chia ??u cho t?ng ng??i ???c ch? ??nh trong di chúc, tr? tr??ng h?p có tho? thu?n khác.

??i v?i vi?c phân chia di s?n theo pháp lu?t thì: n?u có ng??i th?a k? cùng hàng ?ã thành thai nh?ng ch?a sinh ra thì ph?i dành l?i m?t ph?n di s?n b?ng ph?n mà ng??i th?a k? khác ???c h??ng, ?? n?u ng??i ?ó còn s?ng khi sinh ra ???c h??ng, n?u ch?t tr??c khi sinh ra thì nh?ng ng??i th?a k? khác ???c h??ng.

?? có c?n c? khi ??n các c? quan nhà n??c có th?m quy?n ??ng ký vi?c chuy?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u tài s?n cho ng??i ???c h??ng di s?n thì c?n ph?i có V?n b?n tho? thu?n phân chia di s?n ?ã ???c công ch?ng. Lu?t công ch?ng quy ??nh th? t?c công ch?ng h?p ??ng, giao d?ch, trong ?ó t?i kho?n 1 ?i?u 49 có quy ??nh v? công ch?ng V?n b?n tho? thu?n phân chia di s?n nh? sau: nh?ng ng??i th?a k? theo pháp lu?t ho?c theo di chúc mà trong di chúc không xác ??nh rõ ph?n di s?n ???c h??ng c?a t?ng ng??i thì h? có quy?n yêu c?u công ch?ng V?n b?n tho? thu?n phân chia di s?n. Trong v?n b?n tho? thu?n phân chia di s?n, ng??i ???c h??ng di s?n có th? t?ng cho toàn b? ho?c m?t ph?n quy?n h??ng di s?n c?a mình cho ng??i th?a k? khác.

Nh? v?y, công ch?ng V?n b?n tho? thu?n phân chia di s?n r?t quan tr?ng ??i v?i vi?c phân chia di s?n là quy?n s? d?ng ??t ho?c tài s?n mà pháp lu?t quy ??nh ph?i ??ng ký quy?n s? h?u. V?n b?n tho? thu?n phân chia di s?n ???c công ch?ng là c? s? ?? làm c?n c? cho vi?c chuy?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u tài s?n cho ng??i ???c h??ng di s?n.

Th? t?c c?n thi?t ??i v?i ng??i yêu c?u công ch?ng V?n b?n tho? thu?n phân chia di s?n bao g?m các gi?y t? sau:

- Phi?u yêu c?u công ch?ng theo m?u;

- D? th?o V?n b?n tho? thu?n phân chia di s?n;

- B?n sao gi?y t? tu? thân;

- B?n sao gi?y t? liên quan ??n vi?c công ch?ng V?n b?n tho? thu?n phân chia di s?n. ( b?n sao là b?n ch?p, b?n in, b?n ?ánh máy nh?ng có n?i dung ??y ??, chính xác nh? b?n chính không ph?i ch?ng th?c nh?ng khi n?p b?n sao ng??i yêu c?u công ch?ng ph?i n?p b?n chính ?? ??i chi?u).

Tr??ng h?p di s?n là quy?n s? d?ng ??t ho?c tài s?n pháp lu?t quy ??nh ph?i ??ng ký quy?n s? h?u thì ng??i yêu c?u công ch?ng ph?i xu?t trình :

- Gi?y t? ?? ch?ng minh quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u tài s?n c?a ng??i ?? l?i di s?n ?ó.

??i v?i tr??ng h?p th?a k? theo pháp lu?t ng??i yêu c?u công ch?ng còn ph?i xu?t trình:

- Gi?y t? ch?ng minh quan h? gi?a ng??i ?? l?i di s?n và ng??i ???c h??ng di s?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? th?a k?.

??i v?i tr??ng h?p th?a k? theo di chúc ng??i yêu c?u công ch?ng còn ph?i xu?t trình:

- B?n di chúc.

?ây là các lo?i gi?y t? ???c Lu?t công ch?ng quy ??nh c?n ph?i có khi ??n yêu c?u công ch?ng V?n b?n tho? thu?n phân chia di s?n.

Hi?u l?c c?a v?n b?n công ch?ng không ch? ph? thu?c vào n?i dung mà còn ph? thu?c r?t nhi?u vào hình th?c c?a v?n b?n công ch?ng. M?t trong nh?ng v?n ?? ph?i chú ý và coi tr?ng khi d? th?o V?n b?n công ch?ng tho? thu?n phân chia di s?n c?n ph?i ch?t ch? v? n?i dung và ph?i ?áp ?ng ?úng quy ??nh v? hình th?c c?a m?t V?n b?n công ch?ng. Lu?t công ch?ng quy ??nh v? ch? vi?t trong v?n b?n “ph?i rõ ràng, d? ??c, không ???c vi?t t?t ho?c vi?t b?ng ký hi?u, không ???c vi?t xen dòng, vi?t dè dòng, không ???c t?y xoá, không ???c ?? tr?ng. V?n b?n công ch?ng có t? hai trang tr? lên thì t?ng trang ph?i ???c ?ánh s? th? t?”. ?ây là nh?ng v?n ?? c?n thi?t ??i v?i hình th?c c?a m?t V?n b?n tho? thu?n phân chia di s?n.

Vi?c ký và ?i?m ch? trong v?n b?n công ch?ng ???c quy ??nh ??i v?i ng??i yêu c?u công ch?ng và ng??i làm ch?ng là ph?i ký tr??c m?t công ch?ng viên. Vi?c ?i?m ch? ???c thay th? khi ng??i yêu c?u công ch?ng, ng??i làm ch?ng không ký ???c do khuy?t t?t ho?c không bi?t ký.

Khi mu?n s?a ??i, b? sung, hu? b? V?n b?n tho? thu?n phân chia di s?n ?ã ???c công ch?ng thì ph?i có s? tho? thu?n, cam k?t b?ng v?n b?n c?a t?t c? nh?ng ng??i ?ã tham gia trong V?n b?n tho? thu?n phân chia di s?n và ph?i ???c công ch?ng.

Th?i h?n công ch?ng ???c quy ??nh không quá 2 ngày làm vi?c, ??i v?i nh?ng tr??ng h?p ph?c t?p thì th?i h?n công ch?ng có th? kéo dài nh?ng không quá 10 ngày làm vi?c. Th?i gian xác minh không tính vào th?i h?n công ch?ng.

Tr??ng h?p ng??i yêu c?u công ch?ng, ng??i làm ch?ng và ng??i có quy?n, l?i ích liên quan phát hi?n th?y có c?n c? cho r?ng vi?c công ch?ng vi ph?m pháp lu?t thì có quy?n ?? ngh? Toà án tuyên b? v?n b?n công ch?ng vô hi?u.

Nh? v?y có th? nói r?ng, ?? phòng ng?a, ng?n ch?n nh?ng tranh ch?p có th? x?y ra trong ??i s?ng xã h?i c?a ng??i dân, Lu?t công ch?ng ?ã có nh?ng quy ??nh ngày m?t hoàn thi?n h?n v? công ch?ng Di chúc nói chung, trong ?ó có quy ??nh v? công ch?ng V?n b?n tho? thu?n phân chia di s?n. Thi?t ngh?, ng??i có yêu c?u công ch?ng c?n ??n các Phòng công ch?ng, V?n phòng công ch?ng ?? công ch?ng V?n b?n tho? thu?n phân chia di s?n. B?i vì, ?ây là ??a ch? tin c?y cho m?i ng??i dân, cho các t? ch?c, cho các c? quan khi c?n công ch?ng. Các t? ch?c hành ngh? công ch?ng có công ch?ng viên Phòng công ch?ng và công ch?ng viên V?n phòng công ch?ng. H? là nh?ng ng??i ph?i có ?? tiêu chu?n theo quy ??nh c?a Lu?t công ch?ng m?i ???c b? nhi?m ?? hành ngh? công ch?ng, nhà n??c giao cho h? th?c hi?n các vi?c công ch?ng. Công ch?ng viên là ng??i có trình ??, ki?n th?c v? chuyên môn, nghi?p v?, n?m b?t k?p th?i các quy ??nh c?a pháp lu?t và có kinh nghi?m, có thâm niên trong công tác pháp lu?t. Giá tr? pháp lý c?a v?n b?n công ch?ng do công ch?ng viên ch?ng nh?n “có hi?u l?c thi hành ??i v?i các bên liên quan. Tr??ng h?p bên có ngh?a v? không th?c hi?n ngh?a v? c?a mình thì bên kia có quy?n yêu c?u Toà án gi?i quy?t theo quy ??nh c?a pháp lu?t,” tr? khi các bên tham gia h?p ??ng, giao d?ch có nh?ng tho? thu?n khác. Ngoài ra, V?n b?n công ch?ng do công ch?ng viên ch?ng nh?n còn ” có giá tr? ch?ng c?, nh?ng tình ti?t, s? ki?n trong v?n b?n công ch?ng không ph?i ch?ng minh, tr? tr??ng h?p b? Toà án tuyên b? là vô hi?u”. T? quy ??nh v? giá tr? pháp lý c?a v?n b?n công ch?ng do công ch?ng viên ch?ng nh?n cho th?y V?n b?n tho? thu?n phân chia di s?n ???c công ch?ng viên ch?ng nh?n s? b?o ??m v? s? an toàn pháp lý và có hi?u l?c pháp lu?t cao.

PHAN TH?Y – V? Hành chính t? pháp, B? T? pháp

SOURCE: C?NG THÔNG TIN ?I?N T? B? T? PHÁP

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4246923
Hôm nay:Hôm nay:662
Tháng này:Tháng này:40527
T?t c?:T?t c?:4246923

You are here