Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

V?n phòng công ch?ng ??i An

      Cùng v?i s? sôi ??ng c?a các giao d?ch dân s?, kinh doanh - th??ng m?i, ??c bi?t là các giao d?ch v? nhà ??t, tài chính – ngân hàng. Nhu c?u công ch?ng ?ang gia t?ng m?nh m?. Nh?ng n?m qua ho?t ??ng công ch?ng ch?a ???c xã h?i hóa nên s? l??ng các Phòng công ch?ng còn ít, vì v?y ch?a ?áp ?ng t?t nhu c?u công ch?ng các h?p ??ng, giao d?ch c?a ng??i dân và doanh nghi?p. Lu?t Công ch?ng n?m 2007 ?ã t?o ra b??c ngo?t l?n khi cho phép các t? ch?c hành ngh? công ch?ng ngoài công l?p ra ??i, t?o ?i?u ki?n cho ng??i dân và doanh nghi?p d? dàng v?i d?ch v? công ch?ng.


       V?n phòng công ch?ng ??i An ???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 1680/Q?-UBND ngày 07/07/2010 c?a ?y ban Nhân dân t?nh ??k L?k và Gi?y phép ho?t ??ng s? 01/TP-?KH? do S? T? pháp t?nh ??k L?k c?p ngày 14/7/2010, ???c t? ch?c và ho?t ??ng theo lo?i hình doanh nghi?p t? nhân, có con d?u và tài kho?n riêng.

     V?i ph??ng châm ho?t ??ng “t?t c? vì quy?n l?i c?a khách hàng” và ??i ng? Công ch?ng viên, nhân viên có nhi?u kinh nghi?m, ki?n th?c chuyên sâu trong l?nh v?c pháp lu?t và thái ?? ph?c v? khách hàng t?n tình, chu ?áo, cùng c? s? v?t ch?t ?? ?áp ?ng công vi?c. Khi ??n giao d?ch t?i V?n phòng Công ch?ng ??i An, quý khách s? nh?n ???c các s?n ph?m d?ch v? công ch?ng m?t cách t?t nh?t, ??m b?o s? nhanh chóng, thu?n ti?n, chu?n xác vàan toàn v? pháp lu?t.


     V?i s? m?nh ??m b?o s? an toàn cho các giao d?ch c?a khách hàng. V?n phòng Công ch?ng ??i An mong mu?n tr? thành m?t ??i tác tin c?y, m?t nhà cung c?p d?ch v? công ch?ng chuyên nghi?p. B?ng s? h?p tác, quý khách hàng và chúng tôi s? có c? h?i chia s? nh?ng l?i ích chung ?? cùng phát tri?n.

 L?NH V?C HO?T ??NG
- Công ch?ng h?p ??ng mua bán, vay m??n, th? ch?p, c?m c? tài s?n;
- Công ch?ng h?p ??ng mua bán, t?ng cho nhà ? và quy?n s? d?ng ??t;
- Công ch?ng h?p ??ng cho thuê, th?a k?, th? ch?p, b?o lãnh, góp v?n b?ng quy?n s? d?ng ??t và tài s?n g?n li?n v?i ??t;
- Công ch?ng tho? thu?n phân chia, nh?p và xác nh?n tài s?n c?a v? ch?ng.
- Công ch?ng di chúc, khai nh?n di s?n, tho? thu?n phân chia di s?n, t? ch?i nh?n di s?n;
- Công ch?ng h?p ??ng u? quy?n, gi?y ?y quy?n;
- Công ch?ng các h?p ??ng, giao d?ch có y?u t? n??c ngoài;
- Công ch?ng h?p ??ng trong l?nh v?c kinh doanh th??ng m?i, s? h?u trí tu? và các h?p ??ng, giao d?ch khác theo yêu c?u c?a khách hàng;
- ……………
TH?I GIAN LÀM VI?C
T? th? hai ??n th? b?y
- Sáng: t? 7h30 – 11h30
- Chi?u: t? 13h30 - 17h30
V?n phòng Công ch?ng ??i An nh?n công ch?ng ngoài gi?, ngoài tr? s? các tr??ng h?p theo quy ??nh c?a pháp lu?t.
TR? S? CHÍNH: S? 38 Ngô Quy?n, Tp. Buôn Ma Thu?t, t?nh ??k L?k.
?i?n tho?i liên h?: 0500 2 466 988 – 0500 3 95 95 39
Website: www.congchungdaian.com.vn
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 

D?CH V? CNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

You are here