Lỗi
  • JFolder::create: Could not create directory

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 11/2011/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng

13/07/2011

Ngay 29/11/2006, Qu?c h?i da thong qua Lu?t Cong ch?ng va co hi?u l?c thi hanh k? t? ngay 01/7/2007. D? b?o d?m vi?c tri?n khai th?c hi?n Lu?t Cong ch?ng, ngay 4/01/2008 Chinh ph? da ban hanh Ngh? d?nh s? 02/2008/ND-CP quy d?nh chi ti?t va hu?ng d?n thi hanh m?t s? di?u c?a Lu?t Cong ch?ng. Cho d?n nay, cac van b?n neu tren da du?c tri?n khai va thu du?c nh?ng k?t qu? nh?t d?nh. Ho?t d?ng cong ch?ng ? nu?c ta da co nh?ng bu?c phat tri?n, dong gop tich c?c cho s? phat tri?n kinh t? - xa h?i c?a d?t nu?c, kh?ng d?nh ngay cang ro hon v? tri, vai tro c?a ho?t d?ng cong ch?ng trong d?i s?ng xa h?i, dap ?ng nhu c?u ngay cang tang c?a nhan dan trong n?n kinh t? th? tru?ng d?nh hu?ng xa h?i ch? nghia, d?ng th?i la cong c? d?c l?c ph?c v? qu?n ly nha nu?c co hi?u qu?.

Tuy nhien, ben c?nh nh?ng k?t qu? da d?t du?c, t? ch?c va ho?t d?ng cong ch?ng con b?c l? m?t s? h?n ch? nhu ho?t d?ng cong ch?ng va ch?t lu?ng c?a m?t b? ph?n cong ch?ng vien nhin chung con b?t c?p, chua dap ?ng du?c yeu c?u d?t ra; cong tac qu?n ly Nha nu?c v? cong ch?ng con nhi?u lung tung; cong tac bao cao, ki?m tra, x? ly vi ph?m v? ho?t d?ng cong ch?ng chua theo k?p tinh hinh va chua di vao n?n n?p; co s? d? li?u thong tin chung v? cong ch?ng chua du?c tri?n khai xay d?ng ? h?u h?t cac d?a phuong, nh?t la vi?c xay d?ng co s? d? li?u v? h?p d?ng, giao d?ch lien quan d?n b?t d?ng s?n da du?c cong ch?ng...; Lu?t Cong ch?ng va Ngh? d?nh s? 02/2008/ND-CP con thi?u nh?ng quy d?nh chi ti?t v? m?t s? v?n d? nhu Gi?y t? ch?ng minh la ngu?i du?c mi?n dao t?o ngh? cong ch?ng, mi?n t?p s? hanh ngh? cong ch?ng; quy d?nh v? b?o hi?m trach nhi?m ngh? nghi?p cong ch?ng vien, ten g?i, bi?n hi?u Van phong cong ch?ng; trinh t?, th? t?c c?p th? cong ch?ng vien; vi?c cong ch?ng ngoai tr? s? t? ch?c hanh ngh? cong ch?ng... M?t khac, trong th?c ti?n qu?n ly ho?t d?ng cong ch?ng da phat sinh nh?ng v?n d? c?n du?c hu?ng d?n, thao g? nhu v?n d? ban giao h? so cong ch?ng khi t? ch?c hanh ngh? cong ch?ng gi?i th? ho?c ch?m d?t ho?t d?ng... Ben c?nh do, th?c hi?n Ngh? quy?t s? 25/NQ-CP ngay 2/6/2010 c?a Chinh ph? v? vi?c don gi?n hoa 258 th? t?c hanh chinh thu?c ch?c nang qu?n ly nha nu?c c?a B?, nganh, trong do co neu m?t s? th? t?c hanh chinh du?c quy d?nh trong Lu?t Cong ch?ng nhu th? t?c b? nhi?m, mi?n nhi?m cong ch?ng vien; th? t?c thanh l?p Van phong cong ch?ng; th? t?c dang ky ho?t d?ng Van phong cong ch?ng chua co quy d?nh c? th? v? cach th?c n?p h? so va s? lu?ng h? so ph?i n?p... Do v?y, ngay 27/6/2011, B? Tu phap ban hanh Thong tu s? 11/2011/TT-BTP hu?ng d?n th?c hi?n m?t s? n?i dung v? cong ch?ng vien, t? ch?c va ho?t d?ng cong ch?ng, qu?n ly nha nu?c v? cong ch?ng.

Ph?m vi di?u ch?nh c?a Thong tu v? cac v?n d? sau day: Hu?ng d?n, quy d?nh c? th? m?t s? v?n d? lien quan d?n cong ch?ng vien g?m h? so d? ngh? b? nhi?m, mi?n nhi?m cong ch?ng vien (Di?u 1); Th? cong ch?ng vien va trinh t?, th? t?c c?p, c?p l?i va thu h?i th? cong ch?ng vien (Di?u 2, Di?u 3, Di?u 4, Di?u 5); B?o hi?m trach nhi?m ngh? nghi?p cong ch?ng vien (Di?u 6); Hu?ng d?n, quy d?nh c? th? m?t s? v?n d? lien quan d?n t? ch?c va ho?t d?ng cong ch?ng g?m: Lo?i hinh Van phong cong ch?ng (Di?u 7); Ten g?i c?a Van phong cong ch?ng, bi?n hi?u c?a t? ch?c hanh ngh? cong ch?ng, h? so d? ngh? thanh l?p Van phong cong ch?ng, dang ky ho?t d?ng c?a Van phong cong ch?ng va d?a di?m cong ch?ng (Di?u 8, Di?u 9, Di?u 10, Di?u 11); Th? t?c ban giao h? so cong ch?ng khi t? ch?c hanh ngh? cong ch?ng gi?i th? ho?c ch?m d?t ho?t d?ng (Di?u 12); C?p b?n sao van b?n cong ch?ng (Di?u 13); Thu phi cong ch?ng, thu lao cong ch?ng, chi phi khac (Di?u 14); Trach nhi?m b?o d?m quy?n, l?i ich c?a ngu?i lao d?ng (Di?u 15); L?p s? theo doi cong vi?c (Di?u 16); Hu?ng d?n, quy d?nh c? th? m?t s? v?n d? lien quan d?n trach nhi?m c?a S? Tu phap trong qu?n ly Nha nu?c d?i v?i ho?t d?ng cong ch?ng va ban hanh m?t s? bi?u m?u, gi?y t? dung trong ho?t d?ng cong ch?ng (Di?u 17, Di?u 18, Di?u 19, Di?u 20, Di?u 21, Di?u 22).

Thong tu quy d?nh nh?ng n?i dung co b?n sau day:

V? h? so d? ngh? b? nhi?m, mi?n nhi?m cong ch?ng vien

Thong tu quy d?nh c? th? v? h? so d? ngh? b? nhi?m cong ch?ng vien nh?m m?c dich nang cao m?t bu?c v? ch?t lu?ng cong ch?ng vien du?c b? nhi?m va m?u hoa cac gi?y t? nay d? b?o d?m ch?t ch? trong quy trinh th?m tra, xem xet h? so d? ngh? b? nhi?m cong ch?ng vien. D?i v?i h? so d? ngh? b? nhi?m cong ch?ng vien c?a ngu?i du?c mi?n dao t?o ngh? cong ch?ng, ngu?i du?c mi?n t?p s? hanh ngh? cong ch?ng, B? tru?ng B? Tu phap ?y quy?n cho Giam d?c S? Tu phap cac t?nh, thanh ph? tr?c thu?c Trung uong th?c hi?n cac vi?c sau day: S? Tu phap noi ngu?i d? ngh? b? nhi?m cong ch?ng vien dang ky thu?ng tru ti?p nh?n h? so. Trong th?i h?n nam ngay lam vi?c, k? t? ngay nh?n du?c h? so, S? Tu phap co trach nhi?m ki?m tra, xem xet, tru?ng h?p d? h? so theo quy d?nh c?a phap lu?t thi n?p tr?c ti?p t?i b? ph?n ti?p nh?n h? so co quan B? Tu phap ho?c qua h? th?ng buu chinh d?n B? Tu phap. Ngoai ra, Thong tu cung d? cao v?n d? t? ch?u trach nhi?m v? tinh xac th?c c?a nh?ng gi?y t? ma ngu?i d? ngh? b? nhi?m cong ch?ng vien da khai trong h? so d? ngh? b? nhi?m cong ch?ng vien. Th?c hi?n Ngh? quy?t s? 25/NQ-CP ngay 2/6/2010 c?a Chinh ph? v? vi?c don gi?n hoa 258 th? t?c hanh chinh thu?c ch?c nang qu?n ly nha nu?c c?a B?, nganh, Thong tu quy d?nh c? th?, ro rang v? s? lu?ng h? so cung nhu phuong th?c g?i h? so d? ngh? b? nhi?m cong vien va h? so d? ngh? mi?n nhi?m cong ch?ng vien (Di?u 1).

V? Th? cong ch?ng vien

D? tang cu?ng qu?n ly Nha nu?c d?i v?i ho?t d?ng cong ch?ng noi chung va cong ch?ng vien noi rieng, Thong tu quy d?nh ro th? cong ch?ng vien la can c? ch?ng minh tu cach hanh ngh? cong ch?ng. Cong ch?ng vien ph?i mang theo th? khi hanh ngh?. D?i v?i tru?ng h?p cong ch?ng vien thay d?i noi hanh ngh? cong ch?ng thi ph?i lam th? t?c d? ngh? B? Tu phap c?p l?i th? cong ch?ng vien. S? Tu phap co trach nhi?m t?p h?p cac d? ngh? c?p th?, ra soat, xac minh xem hi?n cong ch?ng vien co dang hanh ngh? hay khong d? tren co s? do d? ngh? B? Tu phap c?p th? (Di?u 2, Di?u 3, Di?u 4, Di?u 5).

V? b?o hi?m trach nhi?m ngh? nghi?p cong ch?ng vien

D? hu?ng d?n quy d?nh c?a Lu?t Cong ch?ng v? b?o hi?m trach nhi?m ngh? nghi?p c?a cong ch?ng vien, Thong tu quy d?nh Van phong cong ch?ng va t? ch?c b?o hi?m th?a thu?n v? n?i dung b?o hi?m, m?c b?o hi?m, quy d?nh vi?c mua b?o hi?m cho cong ch?ng vien ph?i du?c duy tri trong su?t th?i gian ho?t d?ng c?a Van phong cong ch?ng (Di?u 6).

V? ten g?i c?a Van phong cong ch?ng