Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid characterKính g?i : Quư khách hàng – ??i tác!


L?i ??u tiên V?n Pḥng Công Ch?ng ??i An  xin g?i l?i c?m ?n chân thành ??n Quư khách hàng – ??i tác ?ă ?ng h? VPCC ??i An trong th?i gian qua. Sau m?t n?m ?i vào ho?t ??ng VPCC ??i An ?ang góp ph?n tích c?c cho ho?t ??ng công ch?ng trên ??a bàn. V?i ??i ng? Công ch?ng viên, nhân viên có nhi?u kinh nghi?m, thành th?o nghi?p v?, thái ?? ph?c v? t?n t́nh, chu ?áo cùng c? s? v?t ch?t hi?n ??i VPCC ??i An s? không ng?ng nâng cao ch?t l??ng c?ng nh? ph??ng th?c ho?t ??ng ?? ph?c v? Quư khách hàng – ??i tác ngày m?t t?t h?n.


V?i ph??ng châm “T?t c? v́ l?i ích c?a khách hàng” VPCC ??i An ?ă liên k?t ch?t ch? v?i m?t s? V?n pḥng lu?t s? và nh?ng lu?t s? có nhi?u kinh nghi?m t? v?n và tranh t?ng. ??c bi?t, V?n Pḥng Lu?t S? ??i An (36 Ngô Quy?n, TP.Buôn Ma Thu?t) s? t? v?n và h? tr? v? m?t pháp lư cho Quư khách hàng – ??i tác trong các giao d?ch liên quan. ??ng th?i V?n pḥng lu?t s? s? là ng??i ??i di?n gi?i quy?t tranh ch?p khi Quư khách hàng – ??i tác có yêu c?u…


Ngoài ra, VPCC ??i An t? hào là ??n v? tiên phong trong vi?c mua b?o hi?m trách nhi?m ngh? nghi?p cho Công ch?ng viên. Vi?c làm này v?a th? hi?n trách nhi?m c?a VPCC ??i An ??i v?i Quư khách hàng – ??i tác c?a ḿnh v?a ??m b?o an toàn trong m?i tr??ng h?p khi giao d?ch t?i VPCC ??i An. V́ v?y, VPCC ??i An mong mu?n tr? thành ??i tác ?áng tin c?y, m?t nhà cung c?p d?ch v? công ch?ng chuyên nghi?p ?óng góp vai tṛ ?áng k? vào s? phát tri?n c?a Quư khách hàng – ??i tác.

Kính chúc Quư khách hàng – ??i tác S?c kho?, Thành công và Th?nh v??ng!


Trân tr?ng c?m ?n và kính chào,

TR??NG V?N PH̉NGCCV. ?? V?N CHÍNH


D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4246921
Hôm nay:Hôm nay:660
Tháng này:Tháng này:40525
T?t c?:T?t c?:4246921

You are here