Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

?? h? tr? khch hng khi ??n cng ch?ng cc h?p ??ng v? chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t, nh ?...V?n Phng Cng Ch?ng ??i Anlin k?t v?iCng ty TNHH T? V?n & D?ch V? B?t ??ng S?n ??i An(36 Ng Quy?n, Tp.Bun Ma Thu?t) ?? t? v?n v nh?n hon thi?n th? t?c sang tn gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, nh ?...Cng ty TNHH T? V?n & D?ch V? B?t ??ng S?n ??i Anv?i ho?t ??ng mi gi?i, ??u t? kinh doanh B?t ??ng S?n, t? v?n ??u t? kinh doanh v hon thi?n cc th? t?c php l lin quan ??nB?t ??ng S?nv s?n sng t? v?n cho khch hng v? quy ho?ch , th? t?c php l, chnh sch ti chnh v? B?t ??ng S?n … v?i ??i ng? nhn s? c ki?n th?c chuyn ngnh v s? hi?u bi?t su s?c v? th? tr??ng B?t ??ng S?n v cc quy trnh t? v?n chuyn nghi?p.

Cng ty TNHH T? V?n & D?ch V? B?t ??ng S?n ??i Anhn h?nh cung c?p t?i qu khch cc d?ch v? sau:


D?ch v? mi gi?i B?t ??ng S?n:

Nh?n k g?i, ?y thc cho chng ti lm trung gian mi gi?i mua, bn, thu v cho thu B?t ??ng S?n.

Qu khch lin l?c v?i chng ti tr?c ti?p, qua ?i?n tho?i ho?c b?ng Email, Cng ty chng ti s? c nhn vin ??n t?n n?i nh?n thng tin c?a b?n.

Ch? thu ph d?ch v? khi giao d?ch thnh cng, v?i m?c ph h?p l.

D?ch v? t? v?n B?t ??ng S?n:

T? v?n hon ton mi?n ph cc th? t?c mua bn v cc th? t?c khc lin quan ??n giao d?ch B?t ??ng S?n.

D?ch v? lm gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t:

Th? t?c sang tn, h?p th?a, tch th?a, h?p th?c ha nh ??t;

Xin c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nh ?, ??i gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t;

Chuy?n m?c ?ch s? d?ng ??t, xin c?p php xy d?ng;

Gia h?n quy?n s? d?ng ??t;

T? v?n cc v?n ?? v? thu?, l? ph khi chuy?n nh??ng, c?p m?i gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t; V cc v?n ?? php l khc lin quan;

So?n th?o h?p ??ng ...


V?i ph??ng chm“Uy tn – Hi?u qu? - V?ng ch?c t??ng lai”,B?t ??ng S?n ??i Ancam k?t n? l?c h?t mnh mang ??n qu khch hng nh?ng lo?i hnh d?ch v? nhanh chng nh?t, t?n tnh nh?t, chi ph h?p l nh?t bi?n c? h?i c?a Qu khch hng tr? thnh hi?n th?c v t?i ?a ha gi tr? ??u t? c?a Qu khch hng, ch? c nh? v?y chng ti m?i nng cao uy tn, th??ng hi?u c?a chnh mnh.


Hy ?? th?i gian vng b?c c?a cc b?n vo nh?ng cng vi?c quan tr?ng khc, v khi ??n v?i chng tiB?t ??ng S?n ??i Ans? thay m?t cc b?n lm t?t c? nh?ng g cc b?n yu c?u – mong mu?n.

Hy lin h? v?iB?t ??ng S?n ??i An?? ???c t? v?n mi?n ph v ???c cung c?p cc d?ch v? t?t nh?t!


UY TN – HI?U QU? - V?NG CH?C T??NG LAI


Cng ty TNHH T? V?n & D?ch V? B?t ??ng S?n ??i An

?i?n tho?i: 05003 93 22 77: Fax: 05003 95 95 39

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

D?CH V? CNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

You are here