Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

L?nh v?c hành ngh?:

1.  Hình s?: Tham gia t? t?ng v?i t? cách là ng??i bào ch?a cho ng??i b? t?m gi?, b? can, b? cáo ho?c là ng??i b?o v? quy?n l?i c?a ng??i b? h?i, nguyên ??n dân s?, b? ??n dân s?, ng??i có quy?n l?i, ngh?a v? liên quan trong v? án hình s?.

2.  Dân s?: Tham gia t? t?ng v?i t? cách là ng??i ??i di?n ho?c là ng??i b?o v? quy?n, l?i ích h?p pháp c?a nguyên ??n ,b? ??n, ng??i có quy?n l?i, ngh?a v? liên quan trong các v? án v? tranh ch?p dân s?, hôn nhân và gia ?ình, kinh doanh, th??ng m?i, lao ??ng, hành chính, ngân hàng, vi?c yêu c?u dân s?, hôn nhân và gia ?ình, kinh doanh, ngân hàng, th??ng m?i, lao ??ng và các v?, vi?c khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

3.  T? v?n: Th?c hi?n t? v?n pháp lu?t v? doanh nghiêp, ngân hàng, kinh doanh th??ng m?i, lao ??ng, hành chính, hôn nhân và gia ?ình.

4.  ??i di?n: ??i di?n ngoài t? t?ng cho khách hàng ?? th?c hi?n các công vi?c có liên quan ??n pháp lu?t.

5.  Yêu c?u: Th?c hi?n các d?ch v? pháp lý khác theo yêu c?u c?a khách hàng.  


TR??NG V?N PHÒNG

LU?T S?: V?N H?I

D? : 0917 81 81 79 – 0948 471 281

36 Ngô Quy?n – TP. Buôn Ma Thu?t – T?nh ??kL?k

?T : 05003 93 22 77 – Fax : 05003 95 95 39

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


D?CH V? CNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

You are here