Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

(CATP) B? tr??ng B? Công an Lê H?ng Anh v?a ký quy?t ??nh thành l?p B?nh vi?n Công an t?nh ??k L?k.

?ây là b?nh vi?n ?a khoa có nhi?m v? khám ch?a b?nh, ?i?u tr? n?i - ngo?i trú cho cán b?, chi?n s? Công an t?nh ??k L?k và công an các t?nh trong khu v?c thu?c tuy?n ?i?u tr? y t? c?a CAND, các ??i t??ng chính sách, can ph?m nhân; t? ch?c khám s?c kh?e tuy?n sinh, tuy?n d?ng, b? nhi?m cán b?; khám s?c kh?e ??nh k? cho cán b?, chi?n s? Công an t?nh ??k L?k và tham gia y t? c?ng ??ng theo quy ??nh c?a nhà n??c và B? Công an. 


B?nh vi?n v?i quy mô 100 gi??ng b?nh, th?c hi?n ch? ?? m?t ng??i/gi??ng b?nh, thu?c Phòng H?u c?n - K? thu?t Công an t?nh ??k L?k, t?a l?c t?i Tr?m xá công an t?nh (???ng Phan Chu Trinh n?i dài, TP. Buôn Ma Thu?t). 

* Ngày 27-12-2010, t?i Công an t?nh ??k L?k ?ã làm l? ra m?t Trung tâm hu?n luy?n và b?i d??ng nghi?p v?. Theo quy?t ??nh c?a B? tr??ng B? Công an, chuy?n Trung tâm hu?n luy?n và b?i d??ng nghi?p v? thu?c Phòng T? ch?c cán b? ??t tr?c thu?c Ban giám ??c công an t?nh. Tr??c m?t, vi?c tách phòng này s? di?n ra t?i các t?nh ??k L?k, ??ng Nai, Hà Giang, Nam ??nh, Qu?ng Bình, Thanh Hóa.

 

 

Theo CAO

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4258469
Hôm nay:Hôm nay:6545
Tháng này:Tháng này:52073
T?t c?:T?t c?:4258469

You are here