Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Ngân hàng Nhà n??c chi nhánh Hà N?i v?a yêu c?u Công ty c? ph?n t? v?n ??u t? xây d?ng Ba ?ình ch?m d?t ngay vi?c quy ??i t? ti?n Vi?t ra ngo?i t? khi ký h?p ??ng mua bán c?n h? d? án Hattoco (M? Lao- Hà ?ông).

Ngân hàng Nhà n??c, chi nhánh Hà N?i, ?ã ti?n hành ki?m tra vi?c ch?p hành quy ??nh v? qu?n lý ngo?i h?i t?i Công ty c? ph?n t? v?n ??u t? xây d?ng Ba ?ình. Ngân hàng Nhà n??c chi nhánh Hà N?i kh?ng ??nh, Vi?c quy ??nh giá bán c?n h? nh? trong d? th?o h?p ??ng là không phù h?p v?i quy ??nh hi?n c?a pháp lu?t hành và chính sách qu?n lý ngo?i h?i c?a ngân hàng Nhà n??c.

Ngân hàng Nhà n??c ?ã yêu c?u Công ty c? ph?n t? v?n ??u t? xây d?ng Ba ?ình ph?i ch?m d?t ngay vi?c ký h?p ??ng mua bán c?n h? v?i khách hàng trong ?ó quy ??nh giá bán c?n h? quy ??i t??ng ???ng b?ng ?ôla M? và ch?p hành nghiêm túc các quy ??nh c?a Nhà n??c v? qu?n lý ngo?i h?i, n?u ti?p t?c vi ph?m s? b? x? lý.

Tr??c ?ó, ngày 9/12, Ngân hàng Nhà n??c Vi?t Nam c?ng có công v?n nêu rõ, Công ty c? ph?n t? v?n ??u t? xây d?ng Ba ?ình có d?u hi?u vi ph?m quy ??nh v? h?n ch? s? d?ng ngo?i h?i trên lãnh th? Vi?t Nam.

Trao ??i v?i VnExpress.net, ông L??ng V?n Phú, Giám ??c kiêm Tr??ng ban d? án Công ty c? ph?n t? v?n ??u t? xây d?ng Ba ?ình cho bi?t, ??n th?i ?i?m này, công ty ông ch?a nh?n ???c v?n b?n yêu c?u ch?m d?t bán nhà b?ng ngo?i t? c?a ngân hàng Nhà n??c. "Công ty s? cân ??i tài chính ?? b?o toàn v?n cho doanh nghi?p. Chúng tôi s? có ý ki?n c? th? khi nh?n ???c công v?n c?a ngân hàng Nhà n??c", ông Phú cho bi?t.

Tr??c ?ó, ông L??ng V?n Phú cho r?ng, công ty không thanh toán b?ng ti?n USD mà v?n quy ??i ra ti?n Vi?t. Vi?c s? d?ng t? l? USD ?? quy ??i ch? là cách ?? b?o toàn v?n cho doanh nghi?p, ??ng th?i tránh tình hình bi?n ??ng c?a nguyên v?t li?u.

Theo Vnexpress

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144701
Hôm nay:Hôm nay:265
Tháng này:Tháng này:21836
T?t c?:T?t c?:4144701

You are here