Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

H?u h?t các d?ch v? môi gi?i mua bán ho?c cho thuê nhà ??t nh? l? hi?n nay trên th? tr??ng b?t ??ng s?n ??u không ký h?p ??ng môi gi?i tr??c mà ch? th?a thu?n phí hoa h?ng b?ng mi?ng. Khi th??ng v? thành công, gia ch? và ng??i mua tìm cách “b?t tay” nhau qua m?t môi gi?i. Nhi?u nhân viên môi gi?i ?ã tìm “lu?t r?ng” ?? gi?i quy?t v? vi?c.

Anh Liêm, nhân viên môi gi?i nhà ??t ? qu?n 2, cho bi?t v? khách VIP làm ? m?t c? quan l?n c?a Nhà n??c d?ng l?i c?n bi?t th? r?ng 400m2, tr? giá 22 t?. Anh Liêm th??ng l??ng giá c?, ph??ng th?c thanh toán xong, ch?c là trúng “mi?ng bánh” l?n khi phí hoa h?ng t?i 122 tri?u ??ng. Th? nh?ng, t? khi báo cho ng??i mua gia ch? ?ã ??ng ý bán và ??i th?i gian, ??a ?i?m ??t c?c thì ng??i mua “l?n không s?i t?m”. 

Ng?i ngùng v?i nh?ng cú ?i?n tho?i liên ti?p c?a anh Liêm, ông khách bu?c ph?i nghe và cho bi?t không thu x?p ?? ti?n nên hoãn mua. Là m?t ng??i có thâm niên trong ngh? nh?ng anh Liêm không l??ng ???c v? khách VIP c?a mình l?i “ch?i b?n” ??n th?. Anh d?n khách hàng m?i ??n xem ngôi nhà trên thì b?t ng? g?p v? khách VIP c? ?ã là ch? nhân ngôi nhà anh t?ng giao d?ch h?t. “G?p l?i khách c?, tôi quá b?t ng?, c?m giác t?c gi?n trào sôi và r?t t?i thân”. Anh Liêm than th?, khách hàng ?âu bi?t ngh? môi gi?i c?c kh? th? nào; th? tr??ng ?m ??m, d?n vài ch?c khách m?i hy v?ng có m?t v? mua bán thành, có khi vài tháng không có giao d?ch nào thành công. V?y mà h? còn ?n ch?n m? hôi công s?c c?a môi gi?i th?t tr?ng tr?n. Thà r?ng h? c?ng nghèo khó cho cam... S? ti?n hoa h?ng trên th?t s? l?n so v?i nhi?u ng??i, nh?ng r?t nh? so v?i tài s?n m?t ??i gia nh? h?. 

Ch? Thu?n, m?t nhân viên môi gi?i không ng?i ng?n “t?” m?t khách hàng ??c bi?t c?a mình. Khách hàng c?a ch? là m?t bác s? tâm lý n? xinh ??p, ngoài 40 tu?i nh?ng v?n ??c thân, sinh ra trong m?t gia ?ình Vi?t ki?u giàu có. Sau m?t l?n ch? Thu?n d?n ?i xem c?n h? An Khang, khách ??ng ý mua li?n. Ng??i này b?o ch? Thu?n s?p l?ch v?i ch? ??u t? ?? 9 gi? 30 ngày hôm sau ??t c?c. ??n 8 gi? ngày hôm sau, ch? Thu?n g?i ?i?n tho?i thì khách không nghe m?c dù g?i r?t nhi?u l?n. ??n gi? ??t c?c ch? m?i bi?t khách ?ã tìm cách liên l?c v?i giám ??c sàn giao d?ch c?a ch? ??u t? ?? ?n ch?n phí hoa h?ng c?a nhân viên môi gi?i. Sau nhi?u gi? gi?ng co, v? khách mà ch? Thu?n nhi?t tình d?n ?i xem nhà ngay c? ngày ch? nh?t tr?i m?a t?m tã ?ã không ng??ng ngùng th?t lên: “Em ??ng t??ng v?i ng??i nhi?u ti?n thì m??i m?y tri?u không quan tr?ng, bao nhiêu thì c?ng là ti?n”! 

Anh Nguy?n Minh, nhân viên môi gi?i m?t công ty nhà ??t ???ng Tr?n Não (Q2), cho bi?t m?t v? ?u ?? không n??ng tay m?i x?y ra ?ang báo hi?u th? tr??ng này ti?m ?n nhi?u r?i ro, b?t ?n v? tr?t t? xã h?i. M?t nhân viên môi gi?i phát hi?n khách “qua m?t” m?t cách tr?ng tr?n ?? c??p công s?c d?n khách, lo gi?y t?. ?m ?c, nhân viên này ?ã thuê hai tay “anh ch?” g?p ch? nhà “gi?i quy?t” cho bõ t?c. K?t thúc tr?n ?u ??, ch? nhà ph?i ?i c?p c?u. ???c bi?t, nhân viên môi gi?i trên là ng??i có máu m?t, tên tu?i ? làng môi gi?i qu?n 2. B?t c? v? nào nghi ng? khách hàng “l?t kèo” ho?c nhân viên môi gi?i “?ánh l?” giao d?ch ng?m ? ngoài, ch? c?n nh? “??i ca” là truy tìm ra h?t. N?u c?n h? có th? “x? ??p” giùm luôn! Giám ??c m?t sàn b?t ??ng s?n trong d? án An Phú An Khánh th?a nh?n, trên th? tr??ng g?n ?ây x?y ra khá nhi?u v? tranh ch?p hoa h?ng c?a môi gi?i d?n ??n ?u ?? gây th??ng tích. “Th? tr??ng ?m ??m khó kh?n l?m m?i giao d?ch ???c m?t s?n ph?m, th? nh?ng khách hàng còn qua m?t. ?c ch?, nhi?u nhân viên dùng “lu?t r?ng” ?? d?n m?t khách”. 
Có r?t nhi?u chiêu ?? ch? nhà và ng??i mua b?t tay nhau ?n ch?n ti?n môi gi?i. Nhi?u nhân viên môi gi?i cho bi?t nh?ng th??ng v? b? khách “qua m?t” thì vô k?. M?i nhân viên có hàng tr?m s?n ph?m mà h?u h?t là môi gi?i không ??c quy?n, ch? g?i nhi?u công ty bán, ng??i mua c?ng kh?o sát nhi?u công ty nên khó ki?m soát, khách qua m?t r?t d?. Nhà l?, nhà ?ang có ch? ? r?t d? b? qua m?t.

Theo CATP

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4258472
Hôm nay:Hôm nay:6548
Tháng này:Tháng này:52076
T?t c?:T?t c?:4258472

You are here