Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

(PL)- Ngày 27-12, t?i TP Buôn Ma Thu?t (D?k L?k) ?ã di?n ra H?i ngh? t?ng k?t v? phát tri?n kinh t?-xã h?i và b?o ??m an ninh qu?c phòng vùng Tây Nguyên giai ?o?n 2001-2010.

 

Phát bi?u t?i h?i ngh?, ??i t??ng Lê H?ng Anh, B? tr??ng B? Công an, Tr??ng Ban Ch? ??o Tây Nguyên, yêu c?u các ??a ph??ng ph?i quan tâm h?n n?a ??n ??i s?ng nhân dân; ??c bi?t là ??ng bào dân t?c thi?u s? vùng ??c bi?t khó kh?n. Tr??c m?t, các ??a ph??ng ph?i t?p trung làm t?t công tác xóa ?ói gi?m nghèo.

Theo báo cáo, n?m 2010, giá tr? t?ng s?n ph?m c?a Tây Nguyên t?ng 2,8 l?n, ??t m?c t?ng tr??ng c? n?m 11,9%. T?ng thu ngân sách n?m 2010 t?ng b?y l?n so v?i n?m 2001. T?i h?i ngh?, các ??i bi?u cho r?ng v?n ?? c?p thi?t hi?n nay là gi? r?ng, quy ho?ch m?ng l??i th?y ?i?n v?a và nh? ?? h?n ch? ?nh h??ng ??n môi tr??ng và ??i s?ng c?a ng??i dân…

Theo Phapluattp

 

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144584
Hôm nay:Hôm nay:148
Tháng này:Tháng này:21719
T?t c?:T?t c?:4144584

You are here