Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

T?i l? t?ng k?t c?a T?ng c?c Qu?n lý ??t ?ai v?a qua, ng??i ??ng ??u ngành tài nguyên và môi tr??ng (TN&MT) ?ã ti?t l? m?t câu chuy?n c?a chính b?n thân ông.

 

?ó là vi?c 20 h? cùng khu nhà ông ??u có gi?y t? ??y ??, ??u cùng m?t ??t làm gi?y ?? nh?ng ch? có m?t s? h? ???c c?p. Nhà ông và m?t s? h? khác “không th?y gì”. B? tr??ng ?ã ph?i nh? ??n lãnh ??o S? TN&MT TP Hà N?i và ???c thông báo n?p 12 tri?u ??ng m?i có gi?y (dù nhà bên c?nh ch? n?p h?n 3 tri?u ??ng). Hai tu?n sau, gi?y ?ó ???c chuy?n t? qu?n v? ph??ng thì m?c n?p lên t?i h?n 14 tri?u ??ng!

B?t ng? là b? tr??ng ch?t: “C?ng ?ành n?p v?y, ?? có gi?y ?i “c?m” cho con ???c ?i h?c…”.

C? t?m coi nh? 14 tri?u ??ng mà gia ?ình b? tr??ng b? ra ?? có gi?y ?? là ?úng chính sách (nh? ti?n s? d?ng ??t, ti?n thu?, phí…) thì qu? th?t “ma tr?n” ??t ?ai c?ng r?t khó hi?u. Th? nh?t là cùng ?i?u ki?n (cùng khu v?c, cùng lo?i gi?y t? g?c) nh?ng có h? ???c c?p gi?y, có h? không (mà không có gi?i thích); th? hai là các m?c n?p quá chênh nhau (nhà 3 tri?u, nhà 12 tri?u ??ng) và th? ba là vi?c t? d?ng t?ng thêm 2 tri?u ??ng!

Th? nh?ng ?i?u khó hi?u l?n nh?t l?i là vi?c b? tr??ng “t?c l??i” n?p ti?n ?? có gi?y ?? vay ti?n cho con ?i h?c mà không cho làm rõ ba vi?c “quái d?” nói trên dù vi?c ?y thu?c ch?c trách c?a ông.

Nh? v?y, câu chuy?n th?c t? c?a b? tr??ng l?i b?c l? ?i?u ?áng s?: Ng??i ??ng ??u ngành TN&MT c?ng ph?i ch?p nh?n nh?ng quy ??nh mù m? và n?p ti?n ?? “???c vi?c” cho mình. Th? thì nh?ng ng??i không có quy?n l?c, không có ti?n và không có kh? n?ng ?? h?i ??n cùng nh?ng khu?t t?t trong “ma tr?n” ??t ?ai s? làm cách gì ?? có gi?y ?? - m?t lo?i gi?y t? mà không có nó thì ng??i dân b? h?n ch? r?t nhi?u quy?n? Ai s? tr? l?i câu h?i này cho ng??i dân khi chính b? tr??ng c?ng “t?c l??i” cho qua.

Theo Phapluattp

 

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4137744
Hôm nay:Hôm nay:277
Tháng này:Tháng này:14879
T?t c?:T?t c?:4137744

You are here