Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Trong hai ngày 24, 25/12/2010, l?c l??ng an ninh hàng không sân bay Tân S?n Nh?t ?ã b?t gi? hàng lo?t v? xâm nh?p trái phép vào khu v?c c?t và h? cánh c?a sân bay.

 

Vào lúc 21 gi? 15 phút t?i ngày 24/12/2010, ?ài ch? huy sân bay Tân S?n Nh?t ?ã phát hi?n có m?t ng??i ?àn ông l? m?t ?ang ??t nh?p vào khu v?c c?m, ch? dành cho máy bay c?t và h? cánh. Ngay l?p t?c, l?c l??ng an ninh hàng không sân bay ?ã có m?t, b?t gi? ??i t??ng và giao cho Công an ph??ng 2 – qu?n Tân Bình ?i?u tra, x? lý.

??i t??ng này sinh n?m 1988, quê ? Hà T?nh, hi?n ?ang công tác ? TP.HCM. Danh tính hi?n v?n ch?a ???c ti?t l?.

Lúc 14 gi? chi?u 25/12/2010, l?c l??ng an ninh hàng không sân bay ti?p t?c phát hi?n, b?t gi? 3 ??i t??ng ?ang c? g?ng ??t nh?p trái phép vào khu v?c gi?i nghiêm c?a sân bay. C? 3 thanh niên này tu?i ??i còn khá tr?, quê ? An Giang.

Hi?n các ??i t??ng ?ã ???c bàn giao cho Công an ph??ng s? t?i, ?? ?i?u tra, làm rõ nguyên nhân và ??ng c? mu?n xâm nh?p trái phép vào khu v?c c?t, h? cánh c?a máy bay.

Nh? v?y, trong 2 ngày liên ti?p ?ã b?t gi? 4 ??i t??ng ?ang leo rào, ??t nh?p trái phép vào khu v?c gi?i nghiêm c?a sân bay Tân S?n Nh?t. Vào cu?i n?m 2007, c? quan ch?c n?ng ?ã t?ng b?t gi? m?t thanh niên leo vào ???ng b?ng, tháo ?i 50 ?èn tín hi?u hàng không.

Hi?n v? vi?c v?n ?ang ti?p t?c ???c ?i?u tra, làm rõ.

Theo N.Ngà (VTC News)

 

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144768
Hôm nay:Hôm nay:332
Tháng này:Tháng này:21903
T?t c?:T?t c?:4144768

You are here