Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

(CAO) Ngày 24-12 t?i TP Buôn Ma Thu?t, UBND t?nh ??k L?k ph?i h?p v?i Vi?n Hòa bình và Phát tri?n và T?p ?oàn Trung Nguyên t? ch?c h?i th?o v? xây d?ng Buôn Ma Thu?t thành th? ph? cà phê toàn c?u và phát tri?n ??k L?k thành ??a bàn tr?ng ?i?m c?a n?n kinh t? xanh.

 

Các nhà khoa h?c, ??i di?n các b?, ngành, c? quan nghiên c?u c?a T.? tham d? ?ã ?ánh giá cao ý t??ng ?? xu?t c?a Trung Nguyên v? xây d?ng "th? ph? cà phê toàn c?u" trên c? s? phát tri?n th??ng hi?u cà phê Buôn Ma Thu?t - cà phê VN k?t n?i v?i chu?i công nghi?p cà phê th? gi?i; qua ?ó xây d?ng Buôn Ma Thu?t thành ?i?m du l?ch n?i ti?ng th? gi?i v? cà phê.

 


Quang c?nh bu?i h?i th?o

Nhi?u tham lu?n cho r?ng, ?? ?? xu?t này tr? thành hi?n th?c, c?n có ?? án c? th? v?i s? quan tâm ch? ??o c?a Chính ph?, các b?, ngành và quy ho?ch, xây d?ng h? th?ng h? t?ng ph? tr? cho “th? ph? cà phê”, ??ng th?i v?i vi?c ??u t? xây d?ng Buôn Ma Thu?t thành ?ô th? trung tâm vùng Tây Nguyên. T?p ?oàn Trung Nguyên cho bi?t ?ã có k? ho?ch l?p các d? án tiêu bi?u cho "th? ph? cà phê toàn c?u” g?m: Khu ?ô th? cà phê (46 ha), B?o tàng v?n hóa cà phê th? gi?i, Thánh ??a cà phê (quy mô 400 ha).

Theo ý t??ng xây d?ng Buôn Ma Thu?t thành th? ph? cà phê toàn c?u c?a Công ty C? ph?n Cà phê Trung Nguyên, ?ây là m?t thành ph? ??c tr?ng không ti?n l? trên b?n ?? th? gi?i, không nh?ng l?y cà phê làm th??ng hi?u có s?c quy?n r? toàn c?u mà còn th? hi?n ???c hai nguyên lý c?n b?n c?a tinh th?n cà phê v?a sáng t?o v?a b?n v?ng, c?a m?t hình m?u phát tri?n ?ô th? sinh thái mang b?n s?c v?n hóa Tây Nguyên ??c ?áo. V?i 170 nghìn hec-ta cà phê, Dak Lak ???c xem là n?i có n?ng su?t vào lo?i cao nh?t th? gi?i và góp ph?n chính trong vi?c ??a s?n l??ng cà phê Vi?t Nam lên v? trí s? 2 (riêng cà phê Robusta chi?m v? trí s? 1) c?a nh?ng qu?c gia xu?t kh?u cà phê.

? Dak Lak g?n nh? huy?n nào c?ng tr?ng cà phê nh?ng Buôn Ma Thu?t là th? ph? c?a Dak Lak  và là trung tâm cà phê c?a t?nh. Chính vì v?y th??ng hi?u Cà phê Buôn Ma Thu?t ???c th? gi?i bi?t ??n và ??a danh Buôn Ma Thu?t ???c nhi?u ng??i ví nh? th? ph? cà phê c?a Vi?t Nam. Buôn Ma Thu?t có c? s? chính ?áng ?? t? xây d?ng cho mình th??ng hi?u và hình ?nh c?a m?t th? ph? cà phê toàn c?u, l?n ??u tiên xu?t hi?n trên th? gi?i nh?m minh ch?ng v? trí ??c ?áo c?a mình trên th??ng tr??ng qu?c t? mà có hàng nghìn ?ô th? khác ?ang c?nh tranh nhau ?? xây d?ng tính khác bi?t. S? ??nh v? này c?c k? quan tr?ng vì s? t?o ?i?u ki?n ?? ??a th??ng hi?u Cà phê Vi?t Nam lên th? gi?i. V?i th??ng hi?u này Vi?t Nam s? tr? thành ?i?m h?i t? c?a c?ng ??ng trên 2,5 t? ng??i yêu chu?ng cà phê trên toàn c?u.

Theo CATP

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144760
Hôm nay:Hôm nay:324
Tháng này:Tháng này:21895
T?t c?:T?t c?:4144760

You are here