Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

TT - C? quan công an v?a khám phá m?t v? làm gi? ch?ng th? b?o lãnh ngân hàng ?? l?a ??o chi?m ?o?t tài s?n c?a các doanh nghi?p. C? quan an ninh ?i?u tra B? Công an ?ã kh?i t? tám b? can v? t?i “làm gi? tài li?u c?a c? quan, t? ch?c” và “l?a ??o chi?m ?o?t tài s?n”, trong ?ó có sáu b? can b? b?t t?m giam.

Cu?i tháng 7-2010, hai công ty L?c Bình Phú và V?n Gia Phát ký k?t các h?p ??ng mua bán s?t thép xây d?ng v?i m?t s? ??i tác kinh t?. Trong quá trình th?c hi?n h?p ??ng, các ??i tác yêu c?u ph?i có ch?ng th? b?o lãnh thanh toán h?p ??ng có giá tr? t??ng ?ng.

Do V?n Gia Phát không ?? ?i?u ki?n ???c ngân hàng b?o lãnh nên Lê Nho Di?n (t?ng giám ??c Công ty c? ph?n V?n Gia Phát) ?ã nh? ?inh Qu?c Vi?t (trú t?i qu?n 10, TP.HCM) móc n?i v?i Nguy?n Thanh Tú (trú t?i huy?n V?nh C?u, t?nh ??ng Nai), Tr??ng Công D?ng (nhân viên phòng chuy?n ti?n Ngân hàng TNHH m?t thành viên HSBC) làm ch?ng th? b?o lãnh gi? v?i chi phí 5% tr? giá s? ti?n ghi trên ch?ng th?.

Sau khi th?a thu?n xong, Nguy?n Thanh Tú so?n th?o ch?ng th? b?o lãnh cho Công ty V?n Gia Phát v?i s? ti?n 50 t? ??ng. Sau ?ó, Tú ??a cho Tr??ng Công D?ng và D?ng ?ã l?i d?ng s? h? trong công tác qu?n lý con d?u c?a Ngân hàng HSBC ?? l?y con d?u ?óng vào ch?ng th? b?o lãnh gi?. Lê Nho Di?n s? d?ng các ch?ng th? này ?? th?c hi?n h?p ??ng mua bán s?t thép v?i m?t s? công ty khác.

Sau ?ó, m?t công ty ?ã giao lô hàng s?t thép tr? giá 1,16 t? ??ng cho Công ty V?n Gia Phát nh?ng ??n nay ch?a nh?n ???c ti?n thanh toán.

??i v?i Công ty L?c Bình Phú, Nguy?n Minh Tu?n (t?ng giám ??c công ty) c?ng móc n?i v?i Nguy?n Thanh Tú và Tr??ng Công D?ng làm ch?ng th? b?o lãnh gi?, qua ?ó chi?m ?o?t s? ti?n mua s?t thép tr? giá trên 14 t? ??ng c?a công ty khác.

Theo TTO

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4247044
Hôm nay:Hôm nay:783
Tháng này:Tháng này:40648
T?t c?:T?t c?:4247044

You are here