Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

(CATP) Bà D??ng Thu H??ng - T?ng th? ký Hi?p h?i Ngân hàng - nh?n xét nh? v?y khi nói v? tình hình t?i ph?m trong l?nh v?c ngân hàng. Theo bà H??ng, s? gia t?ng c?a lo?i t?i ph?m này cho th?y các ngân hàng còn nhi?u s? h? trong vi?c ??m b?o an ninh, b?o m?t thông tin, qu?n lý nhân viên, quy trình ho?t ??ng còn ch?a ch?t ch?, m?t c?nh giác và ??u t? ch?a ?úng m?c cho các thi?t b? an ninh...

 Trong hai tháng tr? l?i ?ây ?ã có 9 v? t?n công các máy ATM c?a ngân hàng t?i Vi?t Nam. Trong s? này có hai v? b? m?t t?ng c?ng trên 2 t? ??ng (m?t v? m?t h?n 1,3 t? ??ng, m?t v? m?t h?n 800 tri?u ??ng). Tr??c tình hình này, các ngân hàng ?ã ??ng lo?t tri?n khai ho?t ??ng ki?m tra, rà soát, ?ánh giá l?i tình hình an ninh t?i các ??a ?i?m ??t ATM; t?ng c??ng h? th?ng ?èn chi?u sáng ban ?êm; t?ng c??ng b? trí nhân s? th??ng xuyên ki?m tra, theo dõi ?? có th? x? lý k?p th?i các s? c? phát sinh, ph?i h?p v?i l?c l??ng công an, dân phòng t?i khu v?c ?? tu?n tra th??ng xuyên c? ban ngày và ?êm; nghiên c?u và áp d?ng các gi?i pháp t?ng c??ng qu?n lý h? th?ng ATM 24/7 (l?p ??t h? th?ng theo dõi, báo ??ng c?nh báo khói và nhi?t ?? t?i ch?, trang b? màn hình giám sát t? xa...).


Cán b? ngân hàng ki?m tra máy ATM v?a b? c?t phá t?i sân v?n ??ng Hàng ??y

Nh?n ??nh nguyên nhân gia t?ng t?i ph?m trong l?nh v?c ngân hàng, th??ng tá Tào Ng?c H?i - Phó tr??ng phòng An ninh kinh t? Công an TP. Hà N?i - cho r?ng, có hai hình th?c t?n công chính là t? bên ngoài (??n ph??ng hành ??ng ho?c câu k?t v?i nhân viên ngân hàng) và t? bên trong (chính t? nh?ng nhân viên thoái hóa, bi?n ch?t c?a ngân hàng). Trên c? s? nh?ng v? vi?c ?ã x?y ra có th? t?p h?p thành m?t s? lo?i t?i ph?m nh?: c??p, tr?m, l?a ??o chi?m ?o?t tài s?n, t?i ph?m s? d?ng công ngh? cao, tham ô và t?i ph?m làm gi?y t? gi?, con d?u gi?. Th? ?o?n c?a t?i ph?m tuy khác nhau nh?ng ngày càng th? hi?n s? tinh vi, x?o quy?t và gây thi?t h?i không nh? cho các ngân hàng. Các ngân hàng th??ng m?i c?n ??y m?nh thông tin, tuyên truy?n v? phòng, ch?ng t?i ph?m; chú tr?ng giáo d?c chính tr? t? t??ng, nâng cao trình ??, nghi?p v? và ph?m ch?t ??o ??c cho nhân viên; t?ng c??ng ho?t ??ng ki?m tra, giám sát; th??ng xuyên t? ch?c nh?ng cu?c h?p rút kinh nghi?m sau nh?ng sai ph?m; ??u t? các thi?t b? an ninh, b? trí l?c l??ng b?o v? t?i các ?i?m giao d?ch và các máy rút ti?n ATM; có ph??ng án phòng ch?ng t?i ph?m và t? ch?c t?p hu?n cho l?c l??ng b?o v? c?ng nh? công nhân viên; có quy ch? ph?i h?p ch?t ch? v?i các ngành ch?c n?ng nh? thu?, công an... ??ng th?i ph?i c?p nh?t s? ?i?n tho?i c?a l?c l??ng công an n?i g?n nh?t và các s? ?i?n tho?i liên l?c trong tr??ng h?p kh?n c?p.

(Theo CATP)

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4137774
Hôm nay:Hôm nay:307
Tháng này:Tháng này:14909
T?t c?:T?t c?:4137774

You are here