Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Vincom th?ng trong v? tranh ch?p th??ng hi?u

(PL)- Thanh tra B? Khoa h?c và Công ngh? v?a ra quy?t ??nh x? ph?t Công ty C? ph?n Tài chính và B?t ??ng s?n Vincon 14 tri?u ??ng và yêu c?u công ty này ??i tên vì xâm ph?m quy?n nhãn hi?u v?i Vincom.

 

Theo Thanh tra B? Khoa h?c và Công ngh?, Công ty C? ph?n Tài chính và B?t ??ng s?n Vincon ?ã s? d?ng tên Vincon là xâm ph?m quy?n ??i v?i nhãn hi?u Vincom ?ang ???c b?o h? t?i Vi?t Nam c?a Công ty C? ph?n Vincom.

Vi?n Khoa h?c S? h?u trí tu? (B? Khoa h?c và Công ngh?) c?ng kh?ng ??nh tên Vincon ???c giám ??nh là t??ng t? ?ê?n m?c gây nhâ?m lâ?n v?i nhãn hiê?u Vincom.

Thanh tra B? Khoa h?c và Công ngh? ?ã ra quy?t ??nh x? ph?t Công ty C? ph?n Tài chính và B?t ??ng s?n Vincon 14 tri?u ??ng. C? quan này c?ng yêu c?u phía Vincon lo?i b? tên Vincon trên bi?n hi?u giâ?y t? giao d?ch, ph??ng tiê?n kinh doanh, ph??ng tiê?n qu?ng cáo và trên tên công ty, tên chi nhánh c?a công ty t?i ?à N?ng và Th?a Thiên-Huê?.

Tr??c ?ó, ngày 23-11, Công ty Vincom ?ã công b? vi?c kh?i ki?n Công ty C? ph?n ??u t? tài chính B?t ??ng s?n Vincon v?i lý do ??n v? này vi ph?m quy?n s? h?u trí tu?. Còn phía Vincon kh?ng ??nh tên th??ng m?i “Công ty C? ph?n ??u t? tài chính và B?t ??ng s?n Vincon” ?ã ???c ??ng ký và c?p h?p pháp b?i S? K? ho?ch và ??u t? TP Hà N?i.

Ngu?n Phapluattp

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144749
Hôm nay:Hôm nay:313
Tháng này:Tháng này:21884
T?t c?:T?t c?:4144749

You are here