Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

UBND t?nh Khánh Ḥa v?a ban hành quy ??nh v? tiêu chí và cách th?c th?m ??nh h? s? cho phép thành l?p V?n pḥng công ch?ng (VPCC) trên ??a bàn t?nh v?i nguyên t?c vi?c th?m ??nh, cho phép thành l?p VPCC ph?i phù h?p v?i t́nh h́nh th?c t? phát tri?n t? ch?c hành ngh? công ch?ng trên ??a bàn t?nh theo t?ng giai ?o?n; ?u tiên, khuy?n khích phát tri?n các VPCC có nhi?u công ch?ng viên thành l?p
UBND t?nh Khánh Ḥa v?a ban hành quy ??nh v? tiêu chí và cách th?c th?m ??nh h? s? cho phép thành l?p V?n pḥng công ch?ng (VPCC) trên ??a bàn t?nh v?i nguyên t?c vi?c th?m ??nh, cho phép thành l?p VPCC ph?i phù h?p v?i t́nh h́nh th?c t? phát tri?n t? ch?c hành ngh? công ch?ng trên ??a bàn t?nh theo t?ng giai ?o?n; ?u tiên, khuy?n khích phát tri?n các VPCC có nhi?u công ch?ng viên thành l?p
 

Theo quy ??nh này, vi?c ch?m ?i?m h? s? ?? ngh? thành l?p VPCC d?a trên 10 tiêu chí ?ánh giá v?i t?ng s? 100 ?i?m. Các tiêu chí ?? ?ánh giá h? s? g?m có tiêu chí v? s? l??ng công ch?ng viên (t? 02 công ch?ng viên tr? lên), kinh nghi?m c?a Tr??ng VPCC liên quan ??n ho?t ??ng ngh? nghi?p, v? tính pháp lư và v? trí tr? s? làm vi?c, di?n tích tr? s? làm vi?c, quy ??nh v? an ninh tr?t t? và an toàn giao thông, v? c? s? v?t ch?t ph?c v? cho ho?t ??ng nghi?p v? và ?ng d?ng công ngh? thông tin, v? t? ch?c b? máy, v? nhân s? (nhân viên pháp lư, k? toán, v?n th? l?u tr?…), v? quy tŕnh nghi?p v? công ch?ng và l?u tr? h? s? công ch?ng…

 

Trong th?i h?n 15 ngày k? t? ngày nh?n ?? h? s? h?p l?, S? T? pháp có trách nhi?m ki?m tra, th?m ??nh và ch?m ?i?m h? s? tr??c khi ?? ngh? UBND t?nh cho pháp thành l?p VPCC theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

??ng H?u


View detail ...

Theo www.moj.gov.vn

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4258467
Hôm nay:Hôm nay:6543
Tháng này:Tháng này:52071
T?t c?:T?t c?:4258467

You are here