Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character19 n?m làm "t? l?nh" c?nh sát h́nh s? Qu?ng Nam, ??i tá Nghi?p ?ă ch? ??o phá hàng tr?m v? án ph?c t?p, nhi?u v? hi?n tr??ng g?n nh? không có d?u v?t.

57 tu?i v?i 19 n?m làm tr??ng pḥng c?nh sát h́nh s? c?a Qu?ng Nam, ??i tá Nghi?p ???c xem là ng??i gi? c??ng v? này lâu nh?t c? n??c. Quê Thái B́nh, t?t nghi?p tr??ng c?nh sát n?m 1985, ông nh?n công tác t?i huy?n Qu? S?n, ??a bàn t?i ph?m ho?t ??ng ph?c t?p nh?t t?nh Qu?ng Nam. 5 n?m ra tr??ng, ông ???c b? nhi?m làm phó tr??ng công an huy?n r?i ??m nh?n v? trí phó pḥng h́nh s? t?nh.

“Có l? cu?c ??i tôi g?n v?i nghi?p h́nh s?, nhà ? ?à N?ng, ??n nay ?ă s?p v? h?u nh?ng m?i ch? 4 n?m ???c ?n c?m v?i v? con. Nhi?u hôm ngày ngh?, tranh th? v? nhà b?ng chén c?m v?i gia ?́nh th́ có ?i?n tho?i báo án, l?i ph?i ch?y”, ??i tá Nghi?p chia s?.

Trong hàng tr?m v? án do ??i tá Nghi?p tr?c ti?p tham gia ch? ??o phá án ph?i k? ??n v? b?t siêu tr?m V? M?nh Hùng - nghi can gây ra hàng lo?t v? tr?m công s? ? mi?n Trung. Công an nhi?u t?nh có thông tin Hùng là th? ph?m nh?ng ch?ng c? l?i không ??.

“B?t m?t con ng??i không ph?i chuy?n ??n gi?n, ph?i có ??y ?? ch?ng c? ?? tuy?t ??i không ???c x?y ra oan sai. Hùng nhi?u l?n ng?i tù nên c?c k? nguy hi?m. Xác ??nh Hùng là th? ph?m nh?ng n?u b?t mà không có ch?ng c? thuy?t ph?c ch?c ch?n anh ta s? không nh?n t?i, lúc ?ó s? r?t ph?c t?p”, ??i tá Nghi?p nói.

“Lúc kư l?nh b?t Hùng, tôi c?ng r?t b?n kho?n b?i ch?ng c? duy nh?t ?ó là d?u giày c?a anh ta, nh?ng không b?t th́ r?t d? b? l?t t?i ph?m. Chi?c giày ?ó b? s?t m?t bên ??, khi các trinh sát ti?p c?n, anh ta c?ng ?ang mang chi?c giày này nên không th? ch?i căi. Tuy nhiên, tôi ph?i tr?c ti?p ??u tranh, h?n m?t tu?n sau, Hùng m?i th?a nh?n toàn b? hành vi”, ??i tá Nghi?p k? l?i m?t trong nh?ng v? án khi?n ông m?t ph?i v?t v? nh?t.

“Thông th??ng khi b?t th? ph?m th́ ch?ng c? ph?i r?t ch?t ch?, nh?ng v? này ch? có 50/50. ?i?u ?ó th? hi?n s? quy?t ?oán c?a th? tr??ng, phá xong v? này công an các t?nh khác ai c?ng thán ph?c”, ??i úy L??ng Qu?c Ngh?a (??i tr??ng ??i pḥng ch?ng t? n?n thu?c PC45) nói.

nguoi-hoa-giai-cac-vu-an-khong-dau-vet

??i tá Nghi?p.  ?nh. Ti?n Hùng.

V?i nhi?u trinh sát h́nh s? c?a Qu?ng Nam, v? án có ??i tá Nghi?p tham gia th́ nhi?u m?u ch?t nhanh chóng ???c hóa gi?i. T?i v? án cô gái b? k? cu?ng t́nh Lê V?n Phúc chém t? vong, vùi xác trong ngh?a ??a, khi có m?t t?i hi?n tr??ng, ông Nghi?p ?ă khoanh vùng ???c nghi can sau khi quan sát di?n bi?n tâm lư không b́nh th??ng c?a m?t thanh niên ?ang ch?i bida trong lúc công an khám nghi?m hi?n tr??ng. ?i?u tra theo h??ng này và hành vi m?t nhân tính c?a Phúc ?ă b? l?t t?y.

Chia s? kinh nghi?m phá án, ông Nghi?p cho hay m?i khi ti?p c?n hi?n tr??ng ph?i chú ư t?t c? các t́nh ti?t, không th? b? sót m?t chi ti?t nào. “C?ng có nhi?u khi d?u v?t hung th? l? ra r?t t́nh c?. N?u trinh sát không nhanh nh?y r?t d? b? qua”, ??i tá Nghi?p nói.

Có n?m 28 T?t x?y ra án m?ng nh?ng t?i chi?u 30 v?n không t́m ra hung th?, là ng??i ??ng ??u ông v?a lo cho công vi?c v?a th??ng c?p d??i lúc T?t ??n nên quy?t ??nh cho t?t c? v? nhà ?oàn t? cùng gia ?́nh. "Ḿnh v? ?n T?t c?ng canh cánh, c?m giác n? ai ?ó cái ǵ l?n l?m nên ??n sáng mùng 2 l?i huy ??ng ng??i ?? ti?p t?c làm nhi?m v?", v? tr??ng pḥng h́nh s? k?.

V?i nh?ng chi?n công l?p ???c, ??i tá Nghi?p 3 l?n vinh d? ???c nh?n b?ng khen c?a Th? t??ng, ngoài ra ông c̣n s? h?u hàng ch?c gi?y khen, huân ch??ng c?a B? Công an, UBND t?nh, T?nh ?y...

??i tá Nguy?n Vi?t L?i (Giám ??c Công an t?nh Qu?ng Nam) ?ánh giá: “??i tá Nghi?p là ng??i ch? huy xu?t s?c". D??i s? ch? huy c?a ông, c?nh sát h́nh s? Qu?ng Nam luôn hoàn thành t?t nhi?m v? ???c giao.

Ti?n Hùng

View detail ...

Theo vnexpress.net

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4258483
Hôm nay:Hôm nay:6559
Tháng này:Tháng này:52087
T?t c?:T?t c?:4258483

You are here