Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid characterChi?u 29 T?t, V?n b?t m?t, c?m súng ng?n n?p trong b?i r?m ŕnh c??p tài s?n ng??i qua ???ng ?? v? có ti?n quê.

Nguy?n Tr?ng V?n (49 tu?i, trú ph??ng Yên Ngh?a, qu?n Hà ?ông, Hà N?i) là k? nghi?n ma túy, s?ng lang thang t?i TP L?ng S?n. Tr?a 7/2 (t?c 29 T?t), ?? có ti?n v? quê, V?n ch?n khu v?c ?èo quanh co v?ng ng??i, c?m súng ng?n, ??i m? len, b?t m?t n?p trong b?i r?m ŕnh c??p tài s?n ng??i qua ???ng.

hang-chuc-canh-sat-vay-bat-ten-cuop-co-sung

Nguy?n Tr?ng V?n t?i c? quan ?i?u tra. ?nh. H?ng Vân

Kho?ng 14h15, th?y ch? Phan Th? M? H?nh (26 tu?i) là giáo viên tr??ng ti?u h?c I xă Quan S?n (huy?n Chi L?ng) ch?y xe máy qua, h?n ch?n ???ng uy hi?p c??p xe. Trong khi gi?ng co, V?n dùng báng súng ??p m?nh vào ??u ch? này. Ngay lúc ?ó, th?y m?t thanh niên ?i xe máy ??n, V?n s? hăi b? ch?y.

N? giáo viên ??n công an huy?n tŕnh báo. Nh?n ??nh ??i t??ng có súng, li?u l?nh, nhà ch?c trách ?ă huy ??ng hàng ch?c c?nh sát ??n hi?n tr??ng. Sau g?n 2 gi? ??ng h? vây b?t, công an phát hi?n m?t ng??i ?àn ông g?y g̣ kh? nghi ?ang l?n tr?n t?i khe núi cách n?i x?y ra v? vi?c kho?ng 500m. Tang v?t thu gi? g?m m?t kh?u súng ng?n quân d?ng có 7 viên ??n và m?t dao nh?n.

T?i c? quan ?i?u tra, V?n khai nh?n, th?y ch? H?nh ch?y xe SH h?n kh?ng ch? ?? c??p xe máy làm ph??ng ti?n v? quê. Nhà ch?c trách ?ang t?m gi?, ?i?u tra làm rơ hành vi tàng tr? s? d?ng v? khí quân d?ng và c??p tài s?n c?a nghi can.

H?ng Vân

View detail ...

Theo vnexpress.net

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4258529
Hôm nay:Hôm nay:6605
Tháng này:Tháng này:52133
T?t c?:T?t c?:4258529

You are here