Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid characterVào trung tâm giáo d?c t? n?m 13 tu?i, cu?c ??i Chi?n là nh?ng tháng ngày lang thang r?i v??ng ṿng lao lư khi ch?a ?? 16 tu?i. Chi?n mong có c? h?i ???c làm l?i ?? giúp m?, ch?m em.

Nh?ng ngày giáp T?t Nguyên ?án 2016 là kho?ng th?i gian Bùi Quang Chi?n (16 tu?i, trú t?i qu?n ??ng ?a) ?ang th? án t?i tr?i giam Su?i Hai (huy?n Ba V́, Hà N?i) thu?c B? Công an, có nhi?u quy?t tâm tr? l?i v?i cu?c s?ng bên c?nh m? và em gái.

N?m nay là T?t th? hai Chi?n ? trong tù v́ ph?i tr? án 42 tháng tù giam t?i C??p tài s?n. Theo h? s? v? án, ?êm 20/4/2014, Chi?n ?i cùng v?i Tr?n Quang Linh ra quán n??c v?a hè ? sân v?n ??ng M? ?́nh (Hà N?i). Lúc ?ó, Linh nghe n? ch? quán cho hay b?n gái anh ta có ng??i yêu m?i nên t?c t?i.

Linh ?i?n tho?i cho b?n gái ra quán n??c nói chuy?n. ?? ch?m d?t chuy?n t́nh c?m v?i Linh, cô gái ?i cùng b?n trai ra g?p anh ta. Cùng v?i Linh, Chi?n c?m ?i?u cày t?n công b?n trai c?a cô gái khi?n thanh niên này ho?ng s?, b? l?i xe máy, ch?y kh?i s? truy ?u?i c?a t́nh ??ch.

Chi?c xe máy c?a n?n nhân, Linh ?em c?m c? ???c 3 tri?u ??ng và cho Chi?n m?t ph?n, chi tiêu h?t. B?n ngày sau, Linh và Chi?n b? b?t. Tháng 7/2014, TAND qu?n Nam T? Liêm ?ă tuyên ph?t Linh 66 tháng tù, Chi?n 42 tháng cùng t?i C??p tài s?n và c? hai bu?c ph?i b?i th??ng 13,5 tri?u ??ng cho b? h?i.

Nh?c ??n t?i danh gây ra, Chi?n cho bi?t ch? ngh? ?em xe c?m c? r?i sau ?ó n?n nhân ??n l?y ra ch? không hi?u ?ó là C??p tài s?n. Tuy nhiên, ?ây không ph?i l?n ??u Chi?n v??ng lao lư. N?m 2013, Chi?n t?ng hai l?n ph?i vào trung tâm giáo d?c v́ C??ng ?o?t tài s?n và Tr?m c?p. Gi?i thích lư do nhi?u l?n có hành vi ng? ngáo, Chi?n k? m?t ph?n là t? gia ?́nh không tr?n v?n c?a c?u ta mà nên.

uoc-mong-lam-lai-cua-pham-nhan-16-tuoi

??n cu?i tháng hai này, Chi?n m?i b??c sang tu?i 16.

Chi?n sinh ra trong hoàn c?nh, m? là v? hai. M?c dù s?ng ngay trung tâm th? ?ô nh?ng h?t l?p 5 Chi?n ?ă ngh? h?c. M? hàng ngày bán n??c v?a hè, c̣n b? hay u?ng r??u, th??ng ?ánhh ??p con trai nên Chi?n chán n?n. 13 tu?i, Chi?n ?ă b? nhà ?i b?i và k?t b?n v?i nhóm thanh niên h? h?ng bên ngoài xă h?i. Cu?c s?ng không có ng??i b?o ban, quan tâm khi?n c?u ?ua ?̣i các thói h? t?t x?u c?a nhóm b?n. Chi?n s?ng trong các nhà tr?, nhà ngh? cùng b?n. Ti?n tiêu hàng ngày ?a ph?n là do b?n chi ra mà Chi?n c?ng không rơ chúng có t? ?âu.

“M? cháu nhi?u l?n ?i t́m và cùng b? lôi v? nhà nh?ng ch? ???c th?i gian ng?n, cháu l?i tr?n ?i”, Chi?n cho bi?t. Th?i ?i?m ?ó, Chi?n b?o th?y ghét b? v́ ông hay ?ánh ??p nên không mu?n s?ng trong cùng m?t mái nhà. M?i 13 tu?i, Chi?n ?ă bi?t hút thu?c lá, và có l?n c̣n th? c? ma tuư ?á. Nh?ng ngày cu?i tu?n, c?u ta cùng ?ám b?n ch?y xe t?c ?? l?n quanh khu v?c h? Hoàn Ki?m.

Có th?i gian Chi?n xin làm ? ch? r?a xe trên ph? V?nh H?ng, qu?n Hoàng Mai v?i m?c l??ng 3,5 tri?u ??ng/tháng. Tuy nhiên, làm ???c không lâu, Chi?n l?i ?i d?t, t? t?p v?i nhóm b?n x?u.

T? ngày vào tr?i Su?i Hai th? án, Chi?n ???c các cán b? giáo d?c t?i ?ây d?y cho ??o lư làm ng??i và cách s?ng, hoàn l??ng sau này tr? v? v?i gia ?́nh. Dù tr?i cách nhà không xa nh?ng m? vài tháng m?i lên th?m c?u m?t l?n, cùng v?i em gái ?ang h?c c?p 2. “B? cháu m?t khi cháu vào tr?i ???c hai tháng”, Chi?n r?ng r?ng khi nh?c ??n ng??i sinh ra c?u. Chi?n b?o, hôm m? lên tr?i th?m, thông báo, c?u ?ă khóc r?t nhi?u, dù tr??c ?ó có gi?n, ghét ông. M?t hai tu?n sau khi nh?n tin b? m?t, Chi?n m?i x?c l?i tinh th?n.

Trong ánh m?t v?a t?ng tr?i, v?a ngây ngô, Chi?n tr?i ḷng, m?i lúc nh? m?, c?u l?i vi?t th? và luôn xin l?i bà. C?u bi?t, b? m?t là gánh n?ng ?è lên ?ôi vai m? r?t nhi?u, t? vi?c sinh ho?t hàng ngày ??n ti?n lo cho em gái ?i h?c mà bà l?i hay ?au y?u, thu nh?p bán hàng n??c không ???c bao nhiêu.

Trong phút nh?c v? ng??i m? kh?c kh?, Chi?n tr?c khóc. V? ng? ngáo bên ngoài c?a c?u bi?n m?t, thay vào ?ó là m?t ??a con ?n n?n. Chi?n b?o, không bi?t sau này ra ngoài cu?c s?ng s? nh? th? nào, c̣n nh?ng cám d? ǵ, nh?ng hi?n t?i c?u mong s? có th?i c? ?? giúp ?? lo toan mu?n phi?n cho m?. “Các anh h? cháu h?a s? t́m vi?c làm khi ra tù”, Chi?n tâm s?. Tr??c ngày T?t, c?u nh?n nh? m? “con không sao, m? c? gi? ǵn s?c kho?, lo cho em gái con”.

M?t cán b? ??i giáo d?c cho bi?t, qua hoàn c?nh ph?m nhân Chi?n m?t ph?n nào th?y ???c con ???ng vi ph?m pháp lu?t c?a nh?ng thi?u niên, thanh niên tr? hi?n nay. Tr?i giam không ch? là con ???ng duy nh?t c?i t?o, h??ng thi?n cho nh?ng tâm h?n l?c l?i. “?i?u quan tr?ng, t? cá nhân các em cùng v?i gia ?́nh ph?i có suy ngh?, cách giáo d?c, quan tâm, chia s? ?? chúng l?n h?n v? nh?n th?c”, cán b? này cho bi?t.

Vi?t D?ng

View detail ...

Theo vnexpress.net

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4258473
Hôm nay:Hôm nay:6549
Tháng này:Tháng này:52077
T?t c?:T?t c?:4258473

You are here