Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid characterNhi?m v? c?a chi?n s? môtô h? t?ng là b?o v? an toàn tuy?t ??i t?ng th?ng, vua, n? hoàng... các n??c ??n Hà N?i, n?u có t́nh hu?ng b?t tr?c, h? s? là nh?ng lá ch?n tin c?y.

? t?ng m?t tr? s? Trung ?oàn 375, B? T? l?nh C?nh v? (B? Công an) có m?t c?n pḥng ??c bi?t, b?i dù mùa ?ông hay mùa hè luôn ph?i b?t ?i?u ḥa 24/24h. ?ó là kho ?? nh?ng chi?c môtô h? t?ng c?a B? T? l?nh C?nh v?. Hàng ch?c chi?c xe ?? ngay ng?n theo hàng, chi?c nào c?ng s?ch bóng.

“Pḥng ? c?a anh em c̣n ch?a ???c l?p h?t ?i?u ḥa nhi?t ?? nh?ng kho môtô ph?i b?t ?i?u ḥa quanh n?m, v́ xe BMW có r?t nhi?u thi?t b? ?i?n t?, ph?i luôn ???c b?o qu?n trong môi tr??ng khô ráo ?? các vi m?ch không b? ch?p”, trung tá Nguy?n S? Nghi, ??i ??i tr??ng ??i ??i 3 gi?i thi?u.

bi-mat-ve-canh-sat-lai-mo-to-sieu-khung-bao-ve-yeu-nhan-tren-duong

??i môtô h? t?ng tham gia di?u hành t?i Qu?ng tr??ng Ba ?́nh. ?nh: T? li?u BTL C?nh v?.

Tr??c n?m 2006, môtô h? t?ng là nh?ng chi?c xe Honda 650cc nh?p kh?u t? Nh?t B?n. ?? chu?n b? H?i ngh? APEC n?m 2006, cu?i 2005, B? Công an nh?p 35 chi?c môtô BMW R1150 RT và R850 RT (ḍng xe ???c nhi?u qu?c gia s? d?ng làm môtô h? t?ng) v? thay th?. S? xe ?y, 15 chi?c c?p cho ??i tu?n tra - d?n ?oàn c?a Công an TP HCM ?? làm nhi?m v? ? phía Nam, c̣n 20 chi?c giao cho Trung ?oàn 375 qu?n lư s? d?ng, trong ?ó có m?t chi?c 1.150cc, c̣n l?i 19 chi?c lo?i 850cc. Khi có dàn xe này, trung ?oàn gi? l?i 8 chi?c Honda 650cc ?? hu?n luy?n chi?n s? m?i.

So v?i xe Honda 650cc, nh?ng chú “ng?a s?t” BMW RT này qu? là “hàng kh?ng” b?i ngoài dung tích t? 850cc t?i 1.150cc, xe có kích th??c r?t h?m h? khi dài t?i 2,23m, r?ng g?n m?t mét và n?ng t?i 495 kg, khi c?n thi?t nó có th? t?ng t?c lên 150km/gi? trong th?i gian c?c ng?n.

?? ???c tuy?n vào làm lính c?nh v? ?ă khó v́ ngoài t? cách ??o ??c, n?ng l?c ngh? nghi?p th́ ph?n quan tr?ng là th? l?c ph?i r?t t?t. Nh?ng vào ??i môtô h? t?ng th́ ngoài tiêu chu?n chung ?y, c̣n m?t ?i?u ki?n n?a là ph?i cao t? 1,75m tr? lên, m?t m?i sáng láng và ?? cân n?ng ?? ??m b?o ?? s?c kh?e ?? lái nh?ng chi?c xe kh?ng này.

Sau khi ???c tuy?n, các ?ng viên s? ph?i h?c ?? l?y b?ng A2. Có b?ng r?i l?i ti?p t?c h?c ti?p các k? thu?t ?i?u khi?n môtô h? t?ng, và ?ây m?i là ph?n khó v́ ph?i qua hai giai ?o?n g?m c? b?n và nâng cao. Tùy theo c?p ?? c?a y?u nhân c?n b?o v?, ?oàn mô tô h? t?ng s? có t? 4 ??n 9 xe, th?m chí có th? lên t?i 15 xe ???c t? ch?c theo ??i h́nh, dù ch?y v?i t?c ?? trên 100km/h hay 40km/h th́ ??i h́nh ?y c?ng ph?i luôn duy tŕ. V́ v?y giai ?o?n 1 này bài h?c chính là làm quen v?i xe, t? tay ga, tay côn t?i phanh sao cho nh?p nhàng và luôn ??m b?o gi? ?úng ??i h́nh.

Qua ???c b??c này m?i lên b??c nâng cao là làm ch? ph??ng ti?n trong m?i t́nh hu?ng và m?i ng??i ph?i bi?t t? s?a ch?a khi xe g?p s? c? ngay trên ???ng. Qua ???c b??c này m?i chính th?c ???c biên ch? vào ??i môtô và ???c giao xe. Th??ng t? khi ???c tuy?n ??n khi t?t nghi?p ???c biên ch? chính th?c vào ??i là kho?ng 6-7 tháng; trong su?t th?i gian ?y n?u ai không qua ???c các bài ki?m tra th́ xin m?i sang ??n v? khác.

bi-mat-ve-canh-sat-lai-mo-to-sieu-khung-bao-ve-yeu-nhan-tren-duong-1

?oàn môtô h? t?ng ?ón khách qu?c t? t?i sân bay N?i Bài. ?nh: T? li?u BTL C?nh v?.

Trung tá Ph?m Quang Vinh, ??i ??i phó ??i ??i 3, có thâm niên 30 n?m, ?ă tham gia nhi?u khóa hu?n luy?n lái xe môtô h? t?ng, b?o r?ng ch?a có khóa nào t?t nghi?p 100%, có khóa ch? ???c 60%. V́ th?, quân c?a ??i môtô h? t?ng ??u là s? quan ch? không có chi?n s? ngh?a v?.

N?u ch? nh́n bên ngoài th?y nh?ng ng??i lính c?nh v? lúc nào c?ng t??m t?t trong b? l? ph?c, lái nh?ng chi?c môtô kh?ng, hú c̣i ?i bên c?nh ?oàn xe ngo?i giao th́ t??ng là công vi?c nhàn nhă, nh?ng th?c t? ??y là công vi?c r?t v?t v? b?i ngoài vi?c gi? ??i h́nh ??p th́ nhi?m v? chính c?a h? là ph?i b?o v? an toàn tuy?t ??i cho các y?u nhân là T?ng th?ng, Ch? t?ch n??c, Vua, N? hoàng, Th? t??ng các n??c ??n Hà N?i, ??i s? các n??c tŕnh Qu?c th?.

Do ??c thù công vi?c nên m?i khi có y?u nhân n??c ngoài ??n Hà N?i, l?c l??ng C?nh v? ph?i ph?i h?p v?i nhi?u c? quan, ??n v? c?a B? Ngo?i giao, B? Công an và thành ph? Hà N?i ?? lên k? ho?ch b?o v?. Riêng l?c l??ng môtô h? t?ng, k? ho?ch b?o v? t?ng ?oàn ph?i ???c ch? huy trung ?oàn kí duy?t m?i ???c xu?t xe, khi ?i làm nhi?m v? m?t cán b? ch? huy ??i ??i 3 s? tr?c ti?p ch? huy ??i môtô.

Nhi?m v? c?a môtô h? t?ng là b?o v? các y?u nhân t? khi h? b??c xu?ng sân bay N?i Bài cho t?i khi máy bay c?a h? c?t cánh lên không ph?n ?? v? n??c ho?c vào TP HCM m?i k?t thúc. Thông th??ng l?ch tŕnh c?a các khách VIP này ng?n nh?t là ? Hà N?i m?t ngày, nhi?u nh?t t?i 5 ngày. Trong su?t th?i gian ?y, m?i ng??i lính trong ??i môtô h? t?ng luôn hi?u r?ng khi làm nhi?m v?, n?u có t́nh hu?ng b?t tr?c x?y ra, h? s? là nh?ng lá ch?n tin c?y, s?n sàng hy sinh tính m?ng ?? b?o v? s? an toàn tuy?t ??i cho các y?u nhân.

N?u th?i gian ho?t ??ng c?a y?u nhân ?úng vào gi? cao ?i?m th́ ngoài tuy?n ???ng ?ă ??nh tr??c s? ph?i có nh?ng ph??ng án d? pḥng ?? x? lư n?u t?c ???ng. V́ th? ng??i ch? huy luôn ph?i nh? trong ??u t?ng tuy?n ???ng, l? tŕnh, ?i?m d?ng, ?i?m ?ón; s? ?? ???ng ?i vào, ???ng ?i ra c?a t?ng tr? s? h?i h?p, làm vi?c, c? quan, khách s?n…

V?i các nguyên th?, nh?t là nguyên th? các n??c l?n, khi công du th? gi?i, ngoài l?c l??ng b?o v?, h? s? mang luôn c? xe ?i theo. V?i nh?ng tr??ng h?p này trong su?t hành tŕnh b?o v? luôn c?n s? ph?i h?p ?n ư gi?a ??i môtô h? t?ng và lái xe. Nh?ng lúc ?y luôn ?̣i h?i ng??i ch? huy ??i môtô và t?ng thành viên ph?i x? lư r?t nhanh m?i t́nh hu?ng phát sinh trên ???ng.

Trung tá Ph?m Quang Vinh k? r?ng v? m?t k? ni?m khi?n anh nh? măi, ?ó là 11/2000, l?n ??u tiên T?ng th?ng M? Bill Clinton sang th?m Vi?t Nam. ?ây là t?ng th?ng M? ??u tiên t?i Vi?t Nam sau 25 n?m chi?n tranh k?t thúc v́ v?y B? T? l?nh C?nh v? ?ă lên ph??ng án b?o v? r?t c? th?, k? l??ng. Phía M? c?ng ??a m?t l?c l??ng an ninh hùng h?u cùng các thi?t b?, xe ??c ch?ng sang, trong ?ó có chi?c Calldilac One dành riêng cho T?ng th?ng.

Tr??c ngày T?ng th?ng Bill Clinton ??n Hà N?i, l?c l??ng an ninh c?a h? m?i ??a chi?c Calldilac One cùng lái xe riêng c?a t?ng th?ng ra ?? cùng ??i môtô h? t?ng c?a trung ?oàn 375 th?c hi?n t?p d??t l?n cu?i trên ch?ng ???ng t? sân bay N?i Bài v? khách s?n.

M?i vi?c ??u ?úng v?i ph??ng án. Nh?ng hôm T?ng th?ng ??n Hà N?i, khi ?oàn xe ??n ???ng C?u Gi?y th́ b?t ng? có m?t qu? bóng bay ra ???ng. ?úng lúc ?y anh Vinh ?i ??n, dù ?ang ch?y xe môtô trong ?oàn h? t?ng nh?ng theo ph?n x?, anh Vinh ?á qu? bóng bay ra ngoài. Ch? m?t chi ti?t r?t nh? ?y thôi nh?ng khi v? ??n khách s?n, lái xe c?a T?ng th?ng Clinton ??n b?t tay anh Vinh. Sau ?ó, trong su?t nh?ng ngày ? Vi?t Nam, dù T?ng th?ng Clinton ??n nhi?u ?i?m nh?ng công vi?c b?o v? v?n ??m b?o an toàn tuy?t ??i.

Sau này, ông Bill Clinton và các t?ng th?ng M? khác c̣n vài l?n n?a ??n Vi?t Nam nh?ng l?c l??ng an ninh c?a h? t? ra yên tâm h?n nên c?ng không ph?i t?p d??t n?a.

bi-mat-ve-canh-sat-lai-mo-to-sieu-khung-bao-ve-yeu-nhan-tren-duong-2

Cán b? ??i ??i 3 Trung ?oàn 375 ki?m tra xe tr??c khi ?i làm nhi?m v?

N?m 2015, ??i môtô h? t?ng ?ă h? t?ng và b?o v? an toàn 9 ?oàn T?ng th?ng, 5 ?oàn Th? t??ng, 9 ?oàn Ch? t?ch Qu?c h?i, Ngh? vi?n các n??c ??n Hà N?i và 30 cu?c ??i s? các n??c tŕnh Qu?c th?.

Nh?ng ngày không có khách, anh em trong ??i v?n ph?i t?p các ph??ng án và tham gia tu?n tra, b?o v? m?c tiêu t?i khu Qu?ng tr??ng Ba ?́nh và h??ng d?n khách vào L?ng vi?ng Bác. 

Theo An ninh th? gi?i

View detail ...

Theo vnexpress.net

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144558
Hôm nay:Hôm nay:122
Tháng này:Tháng này:21693
T?t c?:T?t c?:4144558

You are here