Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid characterM?t ng??i treo 7,5kg pháo ? cây, chu?n b? ??t song ?ă b? c?nh sát phát hi?n, ng?n ch?n.

Trao ??i v?i VnExpress, thi?u tá Nguy?n H?u C??ng (Phó tr??ng Công an thành ph? Vinh, Ngh? An) cho bi?t, c? quan ?i?u tra ?ă ra quy?t ??nh t?m gi? h́nh s? Nguy?n Ng?c Th? (32 tu?i, trú xă Nghi Phú, Vinh) v? hành vi gây r?i tr?t t?. 7 ng??i khác t?i các xă Nghi Phú, H?ng L?c b? x? lư hành chính liên quan t?i ??t pháo.

Theo thi?u tá C??ng, ?êm giao th?a có 8 ng??i ??t pháo ném ra ???ng b? c?nh sát b?t qu? tang, trong ?ó có Nguy?n Ng?c Th?. Tuy nhiên so v?i n?m tr??c, n?m nay t́nh tr?ng này có gi?m.

canh-sat-bi-mat-ghi-hinh-phat-hien-nhieu-nguoi-dot-phao

Xác pháo trên m?t ???ng qu?c l? t?i Ngh? An sáng 9/2. ?nh: Ph??ng Linh.

T?i huy?n Qu?nh L?u, ??i tá Tr?n Th?ng Long (Tr??ng công an huy?n) cho hay 8 tr??ng h?p n? pháo trong ?êm giao th?a b? c?nh sát bí m?t ghi h́nh. T?t c? s? b? x? lư hành chính.

Trong khi ?ó, thi?u tá Chu V?n Hùng (Phó tr??ng Công an huy?n Di?n Châu) cho bi?t nhà ch?c trách b?t qu? tang 3 ng??i ? th? tr?n Di?n Châu và hai xă Di?n Yên, Di?n B́nh n? pháo vào th?i kh?c chuy?n giao n?m m?i.

"M?t tr??ng h?p khác mang 7,5 kg pháo treo trên cành cây ? v? ???ng chu?n b? ??t song c?nh sát ?ă k?p th?i ng?n ch?n", thi?u tá Hùng nói và cho hay t́nh tr?ng ng??i dân ph?n ánh x?y ra n? pháo trên ??a bàn là có th?t.

V? thông tin m?t clip ???c cho là quay c?nh n? pháo ?êm giao th?a t?i huy?n Di?n Châu phát tán trên m?ng xă h?i, Công an huy?n Di?n Châu cho bi?t s? ki?m tra.

Ph??ng Linh

View detail ...

Theo vnexpress.net

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144534
Hôm nay:Hôm nay:98
Tháng này:Tháng này:21669
T?t c?:T?t c?:4144534

You are here