Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

(CATP) Phòng CS?T t?i ph?m v? TTXH CA t?nh ??k L?k v?a nhanh chóng khám phá m?t v? án gi?t ng??i, c??p tài s?n. V? án m?t l?n n?a kh?ng ??nh vai trò quan tr?ng c?a qu?n chúng trong vi?c sát cánh v?i l?c l??ng CA truy b?t t?i ph?m.


Nguy?n V?n Hùng

CÁI CH?T BÍ ?N
Ông Nguy?n V?n Hanh (77 tu?i, trú thôn Qu?nh Tân 1, th? tr?n Buôn Tr?p, huy?n Krông Ana, ??k L?k) là c?u tù Côn ??o. Ông t?ng tham gia hai cu?c kháng chi?n, ???c Nhà n??c t?ng th??ng nhi?u huân, huy ch??ng cao quý. V?n t?o t?n làm ?n, ông cùng v? ?ã t?o d?ng ???c m?t cu?c s?ng khá sung túc. Ông có hai ng??i con ??u ?ã tr??ng thành, xây d?ng gia ?ình và ra ? riêng. N?m 2008, v? m?t, ông ? m?t mình trong c?n nhà n?m gi?a khu dân c? ?ông ?úc, hàng ngày vui thú ?i?n viên và giúp ?? m?i ng??i. V?i s? ti?n l??ng h?u hàng tháng và vi?c thu ho?ch t? v??n cà phê, cây ?n trái, ông Hanh dành d?m cho cháu ?ích tôn (cùng th? tr?n) 7 cây vàng. Tháng 9-2010, còn 20 tri?u ??ng, ông g?i con dâu c?t gi? phòng khi h?u s?. 

Kho?ng 11 gi? 50 phút ngày 2-12-2010, con r? ông Hanh là anh ?? ?ình Phúc ??n th?m nh?ng không th?y ông ?âu. Anh cùng m?t ng??i hàng xóm tên Th?c ?i tìm thì phát hi?n ông n?m ch?t trong nhà v? sinh, mình ??y máu. 

K?t qu? khám nghi?m cho th?y: n?n nhân b? ?âm 2 nhát b?ng dao nh?n d?n ??n t? vong; nhà c?a không có d?u hi?u b? l?c soát. Ti?p t?c truy tìm d?u v?t, các trinh sát ???c m?t s? ng??i bán hàng trong th? tr?n cho bi?t: ông Hanh th??ng ?eo m?t chi?c túi v?i trong có m?t cái ví ??ng ti?n. Tuy nhiên, c? hai v?t ?ó hi?n không có trên ng??i n?n nhân. T? các d?u v?t thu th?p ???c và kinh nghi?m phá án, l?c l??ng CA nh?n ??nh, n?i phát hi?n xác n?n nhân là hi?n tr??ng ph?. Hi?n tr??ng chính c?a v? án là ??u h?i b?p nhà n?n nhân. Hung th? ?ã gi?t n?n nhân t?i ?ó r?i kéo xác gi?u trong nhà v? sinh.

L? DI?N HUNG TH?
Tr?a 4-12, trong lúc vi?c truy tìm hung th? ?ang r?t c?ng th?ng thì nhóm trinh sát ém quân t?i ??a bàn xã Ea Bông (huy?n Krông Ana), cách hi?n tr??ng kho?ng 6km ???c ng??i dân cung c?p m?t thông tin ??t giá: vào kho?ng 13 gi? ngày 2-12, t?c trong ngày x?y ra v? án, có m?t thanh niên ch?ng 20-25 tu?i ?i xe buýt t? h??ng th? tr?n Buôn Tr?p ??n khu v?c UBND xã Ea Bông. ??i t??ng m?c qu?n Jean, ?i giày, dùng kh?u trang và m? len b?t m?t, trên giày và qu?n có dính v?t máu. Y ?ã kêu m?t chi?c xe th?, yêu c?u ch? vào buôn Sáh (thu?c xã Ea Bông). T?i n?i, y nói ng??i ch?y xe ?i ti?p vào Buôn Tri?t. Do t? ?ó ??n Buôn Tri?t không thu?n ???ng, ph?i ?i qua m?t lô cà phê r?ng mênh mông; lo s? g?p k? x?u, ng??i ch?y xe th? c?nh giác và t? ch?i không ?i n?a. T?i buôn Sáh, ng??i thanh niên vào quán ?n m?t tô bún r?i lân la làm quen v?i ông ch? quán và nh? ch? ?i Buôn Tri?t. Tuy niên, ông ch? quán ?ã t? ch?i.

Sau m?t ngày ?i?u tra, xác minh, CA có trong tay b?n ?nh c?a ??i t??ng Nguy?n V?n Hùng (20 tu?i), trú cùng thôn v?i n?n nhân. Hùng có 1 ti?n án v? t?i tr?m c?p tài s?n, không ngh? nghi?p, th??ng b? nhà ?i lang thang. T? khi x?y ra v? án, Hùng b? ?i ?âu không rõ, gia ?ình không ai liên l?c ???c. T? t?m ?nh c?a Hùng, các nhân ch?ng ??u kh?ng ??nh: ?ó chính là k? mà h? ?ã g?p v?i nh?ng bi?u hi?n r?t ?áng ng?. ??n lúc này, Nguy?n V?n Hùng tr? thành k? tình nghi s? m?t c?a v? án và b? truy lùng ráo ri?t. 

Tr?a 11-12, m?t ngu?n tin trinh sát cho bi?t, tên Hùng ?ang nh?u t?i r?y cà phê c?a m?t gia ?ình ng??i quen t?i buôn Sáh. L?c l??ng công an l?p t?c có m?t b?t gi? tên Hùng. Trong ng??i h?n có m?t con dao nh?n và m?t lá th? xin l?i g?i ng??i thân, nh?ng không h? nói gì v? vi?c y gây án.

L?I KHAI C?A K? SÁT NHÂN
Khi b? b?t ??a v? tr? s? CA, tên Hùng không ch?u khai nh?n t?i ác c?a mình mà ch? ng?i khóc. ??n khi các ?i?u tra viên ??i tr?ng án (PC45) l?y gi?y bút, d?ng lên “b?c tranh toàn c?nh” c?a Hùng, trong su?t g?n 10 ngày qua, y ?ã cúi ??u nh?n t?i và khai r?ng: kho?ng 11 gi? ngày 2-12, Hùng t? trong thôn ??n phía sau nhà ông Hanh ?? rình l?y tr?m tài s?n thì b?t g?p  ông Hanh ?ang hái rau. Ông Hanh la lên: “Quân nghi?n ng?p, tr?m c?p, vào nhà tao làm gì?”. S? ông Hanh la to, m?i ng??i phát hi?n ???c nên Hùng dùng dao ?âm ông Hanh, sau ?ó kéo xác n?n nhân vào nhà v? sinh r?i l?c túi l?y tài s?n là chi?c túi v?i và cái ví, t?ng c?ng trên 4 tri?u ??ng. Sau khi gây án, Hùng ??n m?t c?n nhà hoang trong thôn l?c l?y ti?n r?i v?t chi?c túi v?i và ví t?i ?ó, xong ?ón xe buýt ?i các t?nh ??k Nông, Bình Ph??c và TP.H? Chí Minh ?n ch?i. Ngày 10-12, Hùng quay tr? l?i buôn Sáh thì b? b?t gi?. 

(Ghi theo l?i k? c?a ??i úy, D??ng Th? Bình - ??i phó ??i tr?ng án Phòng CS?T v? TTXH, CA t?nh ??k L?k)

Theo CATP

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144728
Hôm nay:Hôm nay:292
Tháng này:Tháng này:21863
T?t c?:T?t c?:4144728

You are here