Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid characterSu?t hành tŕnh trên 1.700km ??a h?n 630 hi?n v?t và phiên b?n hi?n v?t Hoàng Thành Th?ng Long vào TP HCM, nh?ng c?nh sát b?o v? luôn h?t ḷng hoàn thành nhi?m v?.

?? ??m b?o bí m?t cho chuy?n hàng ??c bi?t, ch? m?t ngày tr??c gi? lên ???ng, k? ho?ch b?o v? quá tŕnh v?n chuy?n hi?n v?t ph?c v? tr?ng bày Hi?n v?t Hoàng thành Th?ng Long t?i TP HCM m?i ???c thông báo ??n t? công tác nh?n nhi?m v? quan tr?ng này. Th??ng tá ?? Tu?n Hùng (Phó tr??ng pḥng C?nh sát b?o v?, Công an Hà N?i) ???c giao nhi?m v? ch? huy t? công tác cùng v?i trung tá Tr?n M?nh Phong (??i ??i tr??ng ??i ??i 4), trung úy Nguy?n M?nh Tùng, thi?u úy Nguy?n C??ng Anh (cán b? ??i tham m?u hu?n luy?n), trung úy Nguy?n ??c C? và thi?u úy Phùng Phan Thu ???ng (??i chính tr? h?u c?n) làm nhi?m v? lái xe.

4h30' ngày 19/9/2015, chi?c xe công v? cùng xe container chuyên d?ng do trung tâm b?o t?n di s?n Th?ng Long - Hà N?i b? trí ch? 638 hi?n v?t và phiên b?n hi?n v?t ???c ?óng gói theo quy tŕnh k? thu?t ?i t? s? 9 ph? Hoàng Di?u (qu?n Ba ?́nh, Hà N?i) b?t ??u chuy?n hành tŕnh vào Nam.

Trung úy Nguy?n M?nh Tùng, anh Phùng V?n Qu?nh (cán b? trung tâm b?o t?n di s?n Th?ng Long - Hà N?i) ???c b? trí ng?i trên cabin xe container cùng ng??i lái xe. 20h cùng ngày, t? công tác ??n ngo?i thành thành ph? Hu?. Chi?c xe container d?ng l?i ti?p thêm nhiên li?u c?ng là lúc h? ???c ngh? ng?i sau m?t ngày dài. B?a c?m ?n v?i, r?a m?t qua loa, l?n l??t t?ng ng??i vào ?n ?? thay nhau canh gác chi?c container, r?i tranh th? ch?p m?t trong ôtô ít phút.

2h hôm sau, chi?c xe l?i ti?p t?c hành tŕnh, các anh thêm m?t ?êm n?a ng? t?i cây x?ng, l?n này ch? v? trên ?èo Cù Mông, B́nh ??nh – m?t trong nh?ng con ?èo hi?m tr? nh?t khu v?c Nam Trung b?. Vi?c ngh? ng?i h?t s?c chóng vánh. Th??ng tá Hùng ??ng viên anh em lên ???ng s?m, ??m b?o t?i hôm sau s? có m?t t?i B?o tàng TP HCM k?t thúc cu?c hành tŕnh v?n chuy?n hàng ??c bi?t. Gác l?i nh?ng m?t m?i và hy v?ng chuy?n hàng s? ??n ?ích b́nh an, xe hàng và nh?ng ng??i c?nh sát b?o v? ti?p t?c lên ???ng.

T?i 21/9/2015, chi?c xe container d?ng tr??c c?a B?o tàng TP HCM. Bàn giao và chuy?n hàng vào kho t?p k?t, th??ng tá Hùng báo cáo ch? huy pḥng k?t qu? chuy?n ?i và anh c?m nh?n ???c ti?ng th? phào nh? nhơm c?a ??i tá Phùng Anh Lê t? ??u dây bên kia.

Sau ?ó g?n n?a gi?, th??ng tá Hùng nh?n ???c tin vui t? ng??i ch? huy chuy?n l?i khen c?a thi?u t??ng Nguy?n ??c Chung, Giám ??c Công an Hà N?i khi ?ó bi?u d??ng t? công tác ?ă hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? áp t?i chuy?n hàng ??c bi?t. 

Vi?c v?n chuy?n thành công chuy?n hàng ??c bi?t này ??n TP HCM nh? m?t d?u ?n trong nh?ng chi?n công c?a l?c l??ng c?nh sát b?o v? công an th? ?ô. Anh Qu?nh, cán b? Trung tâm B?o t?n di s?n Th?ng Long - Hà N?i chia s?: “L?n ??u tiên ???c làm nhi?m v? cùng các cán b? pḥng c?nh sát b?o v?, tôi ng?c nhiên v́ tinh th?n trách nhi?m c?a h?. 3 ngày 2 ?êm trên ???ng, không lúc nào h? cho phép ḿnh ngh? ng?i. Khi h? ch?y tr??c d?n ???ng, lúc h? lu?n phía sau ?? áp t?i hàng, không cho ng??i có ư ?? x?u l?i d?ng”.

Theo An ninh Th? ?ô

View detail ...

Theo vnexpress.net

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144562
Hôm nay:Hôm nay:126
Tháng này:Tháng này:21697
T?t c?:T?t c?:4144562

You are here