Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

UBND t?nh Khánh Ḥa v?a ban hành Quy?t ??nh cho phép thành l?p V?n pḥng Công ch?ng (VPCC) Ng?c Trung trên ??a bàn huy?n Cam Lâm, t?nh Khánh Ḥa.
 VPCC Ng?c Trung (có tr? s? t?i th? tr?n Cam ??c, huy?n Cam Lâm) ???c t? ch?c và ho?t ??ng theo lo?i h́nh công ty h?p danh, có con d?u và tài kho?n riêng, ho?t ??ng theo nguyên t?c t? ch? v? tài chính b?ng ngu?n thu t? kinh phí ?óng góp c?a công ch?ng viên, phí công ch?ng, thù lao công ch?ng và các ngu?n thu h?p pháp khác.   
???c bi?t, ?ây là VPCC th? 9 ???c thành l?p trên ??a bàn t?nh Khánh Ḥa. VPCC Ng?c Trung ?i vào ho?t ??ng s? ?áp ?ng nhu c?u th?c hi?n công ch?ng ?ang ngày càng gia t?ng c?a huy?n Cam Lâm nói riêng, c?a t?nh Khánh Ḥa nói chung.
H?i D??ng
UBND t?nh Khánh Ḥa v?a ban hành Quy?t ??nh cho phép thành l?p V?n pḥng Công ch?ng (VPCC) Ng?c Trung trên ??a bàn huy?n Cam Lâm, t?nh Khánh Ḥa.
 VPCC Ng?c Trung (có tr? s? t?i th? tr?n Cam ??c, huy?n Cam Lâm) ???c t? ch?c và ho?t ??ng theo lo?i h́nh công ty h?p danh, có con d?u và tài kho?n riêng, ho?t ??ng theo nguyên t?c t? ch? v? tài chính b?ng ngu?n thu t? kinh phí ?óng góp c?a công ch?ng viên, phí công ch?ng, thù lao công ch?ng và các ngu?n thu h?p pháp khác.   
???c bi?t, ?ây là VPCC th? 9 ???c thành l?p trên ??a bàn t?nh Khánh Ḥa. VPCC Ng?c Trung ?i vào ho?t ??ng s? ?áp ?ng nhu c?u th?c hi?n công ch?ng ?ang ngày càng gia t?ng c?a huy?n Cam Lâm nói riêng, c?a t?nh Khánh Ḥa nói chung.
H?i D??ng

View detail ...

Theo www.moj.gov.vn

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4258499
Hôm nay:Hôm nay:6575
Tháng này:Tháng này:52103
T?t c?:T?t c?:4258499

You are here