Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Ngày 21/01/2016, ?y ban nhân dân t?nh H?u Giang ?ă kư Quy?t ??nh s? 135/Q?-UBND cho phép thành l?p V?n pḥng Công ch?ng Nguy?n Hoàng Tu?n.
V?n pḥng Công ch?ng Nguy?n Hoàng Tu?n do ông Lư Chenl, Công ch?ng viên làm Tr??ng V?n pḥng Công ch?ng; có tr? s? ??t t?i: s? 27, ???ng Nguy?n Thái H?c, khu v?c II, ph??ng I, thành ph? V? Thanh, t?nh H?u Giang.
V?n pḥng Công ch?ng Nguy?n Hoàng Tu?n là V?n pḥng công ch?ng th? sáu ???c thành l?p trên ??a bàn t?nh. Nh? v?y, ??n th?i ?i?m hi?n t?i, toàn t?nh H?u Giang có 07 t? ch?c hành ngh? công ch?ng, trong ?ó thành ph? V? Thanh có 03 t? ch?c hành ngh? công ch?ng (01 Pḥng Công ch?ng và 02 V?n pḥng công ch?ng); huy?n Châu Thành A có 02 V?n pḥng công ch?ng, 02 V?n pḥng công ch?ng c̣n l?i ho?t ??ng trên ??a bàn huy?n Châu Thành và th? xă Ngă B?y./.
                                                                                                Ng?c ?ang
Ngày 21/01/2016, ?y ban nhân dân t?nh H?u Giang ?ă kư Quy?t ??nh s? 135/Q?-UBND cho phép thành l?p V?n pḥng Công ch?ng Nguy?n Hoàng Tu?n.
V?n pḥng Công ch?ng Nguy?n Hoàng Tu?n do ông Lư Chenl, Công ch?ng viên làm Tr??ng V?n pḥng Công ch?ng; có tr? s? ??t t?i: s? 27, ???ng Nguy?n Thái H?c, khu v?c II, ph??ng I, thành ph? V? Thanh, t?nh H?u Giang.
V?n pḥng Công ch?ng Nguy?n Hoàng Tu?n là V?n pḥng công ch?ng th? sáu ???c thành l?p trên ??a bàn t?nh. Nh? v?y, ??n th?i ?i?m hi?n t?i, toàn t?nh H?u Giang có 07 t? ch?c hành ngh? công ch?ng, trong ?ó thành ph? V? Thanh có 03 t? ch?c hành ngh? công ch?ng (01 Pḥng Công ch?ng và 02 V?n pḥng công ch?ng); huy?n Châu Thành A có 02 V?n pḥng công ch?ng, 02 V?n pḥng công ch?ng c̣n l?i ho?t ??ng trên ??a bàn huy?n Châu Thành và th? xă Ngă B?y./.
                                                                                                Ng?c ?ang

View detail ...

Theo www.moj.gov.vn

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4258492
Hôm nay:Hôm nay:6568
Tháng này:Tháng này:52096
T?t c?:T?t c?:4258492

You are here