Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Ngay sau khi Lu?t Công ch?ng có hi?u l?c, S? T? pháp t?nh Ninh B́nh ?ă ch? ??ng, tích c?c tham m?u cho T?nh ?y, UBND t?nh và th?c hi?n nhi?m v? qu?n lư nhà n??c v? công ch?ng theo th?m quy?n. S? ?ă ti?p nh?n, th?m ??nh h? s? ?? ngh? thành l?p V?n pḥng công ch?ng và c?p Gi?y ??ng kư ho?t ??ng ??m b?o ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t. Hàng n?m, S? T? pháp ??u ban hành nhi?u v?n b?n ch? ??o, ch?n ch?nh ho?t ??ng công ch?ng, tri?n khai nhi?m v? công tác công ch?ng; quy ??nh ch? ?? thông tin, báo cáo, giao ban chuyên ?? các t? ch?c hành ngh? công ch?ng niêm y?t công khai tŕnh t?, th? t?c công ch?ng ?? ?ánh giá, ki?m ?i?m, trao ??i nghi?p v? v? ho?t ??ng công ch?ng; yêu c?u các cán b? làm  công tác này th?c hi?n t? v?n và h??ng d?n, gi?i ?áp cho ng??i yêu c?u công ch?ng, l?ch làm vi?c, n?i quy công ch?ng, b?ng thu phí, thù lao công ch?ng,
Ngay sau khi Lu?t Công ch?ng có hi?u l?c, S? T? pháp t?nh Ninh B́nh ?ă ch? ??ng, tích c?c tham m?u cho T?nh ?y, UBND t?nh và th?c hi?n nhi?m v? qu?n lư nhà n??c v? công ch?ng theo th?m quy?n. S? ?ă ti?p nh?n, th?m ??nh h? s? ?? ngh? thành l?p V?n pḥng công ch?ng và c?p Gi?y ??ng kư ho?t ??ng ??m b?o ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t. Hàng n?m, S? T? pháp ??u ban hành nhi?u v?n b?n ch? ??o, ch?n ch?nh ho?t ??ng công ch?ng, tri?n khai nhi?m v? công tác công ch?ng; quy ??nh ch? ?? thông tin, báo cáo, giao ban chuyên ?? các t? ch?c hành ngh? công ch?ng niêm y?t công khai tŕnh t?, th? t?c công ch?ng ?? ?ánh giá, ki?m ?i?m, trao ??i nghi?p v? v? ho?t ??ng công ch?ng; yêu c?u các cán b? làm  công tác này th?c hi?n t? v?n và h??ng d?n, gi?i ?áp cho ng??i yêu c?u công ch?ng, l?ch làm vi?c, n?i quy công ch?ng, b?ng thu phí, thù lao công ch?ng,
 

Xă h?i hóa các ho?t ??ng b? tr? t? pháp nói chung trong ?ó có ho?t ??ng công ch?ng là m?t ch? tr??ng l?n c?a Nhà n??c nh?m gi?m s?c ép cho các c? quan nhà n??c trong vi?c cung c?p d?ch v? công, ??ng th?i ph?c v? t?t h?n nhu c?u ngày càng l?n c?a ng??i dân, ??y m?nh c?i cách t? pháp, giúp ?n ??nh và phát tri?n ??t n??c. Ngh? quy?t s? 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 c?a B? Chính tr? v? Chi?n l??c c?i cách t? pháp ??n n?m 2020 ?ă nêu rơ: “Xây d?ng mô h́nh qu?n lư nhà n??c v? công ch?ng theo h??ng Nhà n??c ch? t? ch?c c? quan công ch?ng thích h?p; có b??c ?i phù h?p ?? t?ng b??c xă h?i hóa công vi?c này”. Qua g?n 10 n?m th?c hi?n, xă h?i hóa ho?t ??ng công ch?ng ???c ?ánh giá là ch? tr??ng phát huy hi?u qu? cao và ??t k?t qu? t?t. Vi?c cho phép thành l?p các V?n pḥng công ch?ng (thay v́ thành l?p thêm các Pḥng công ch?ng) góp ph?n gi?m b?t gánh n?ng cho biên ch? và ngân sách nhà n??c, t?ng ngu?n thu ngân sách c?a các ??a ph??ng, gi?i quy?t công vi?c cho nhi?u ng??i lao ??ng, ??ng th?i t?o môi tr??ng c?nh tranh lành m?nh, góp ph?n nâng cao nghi?p v?, ch?t l??ng ph?c v? ng??i dân c?a các công ch?ng viên.

Công ch?ng là ho?t ??ng cung c?p d?ch v? công, tuy không mang tính quy?n l?c Nhà n??c nh?ng là công c? quan tr?ng b?o ??m tính an toàn pháp lư trong giao d?ch dân s?. Lu?t công ch?ng n?m 2006 ra ??i là s? c? hóa ch? tr??ng xă h?i hóa ho?t ??ng công ch?ng, ??a ho?t ??ng này ngày càng phát tri?n, ?i vào n? n?p và ??t ch?t l??ng. Ch?a d?ng l?i ? ?ó, Lu?t công ch?ng n?m 2014 (s?a ??i) ???c ban hành ?ă m? r?ng th?m quy?n v? ch?ng th?c b?n sao t? b?n chính, ch?ng th?c ch? kư, công ch?ng b?n d?ch cho các t? ch?c hành ngh? công ch?ng ?ă t?o ra b??c chuy?n m?i cho ho?t ??ng công ch?ng, ch?ng th?c, gi?m áp l?c cho UBND c?p huy?n, c?p xă.

Nh?m nâng cao hi?u qu? qu?n lư Nhà n??c, t?ng c??ng c? ch? giám sát, minh b?ch hóa ho?t ??ng công ch?ng, S? T? pháp yêu c?u các t? ch?c hành ngh? công ch?ng trên ??a bàn t?nh ph?i niêm y?t thông tin ???ng dây nóng (s? ?i?n tho?i c?a Lănh ??o S?, pḥng chuyên môn, thanh tra S?, ??a ch? ḥm th? ?i?n t?) t?i tr? s? làm vi?c ?? các c? quan, t? ch?c, cá nhân giám sát, ph?n ánh v? ho?t ??ng công ch?ng. S? c?ng có v?n b?n ?? ngh? Công an t?nh, ?oàn Lu?t s?, các t? ch?c hành ngh? lu?t s? trên ??a bàn t?nh ph?i h?p cung c?p thông tin, tài li?u ph?n ánh v? ho?t ??ng công ch?ng, nh?t là nh?ng giao d?ch có d?u hi?u vi ph?m pháp lu?t do Công ch?ng viên th?c hi?n. Vi?c công khai thông tin ???ng dây nóng ph?n ánh v? ho?t ??ng công ch?ng ?ă phát huy tác d?ng r?t t?t. Nhi?u t? ch?c, cá nhân ?ă thông tin ph?n ánh v? ho?t ??ng công ch?ng m?t cách k?p th?i, toàn di?n h?n. Qua ?ó giúp S? T? pháp có thêm c? ch? giám sát th??ng tr?c ??i v?i ho?t ??ng công ch?ng và ti?p nh?n nhi?u thông tin b? ích trong công tác qu?n lư, ??ng th?i c?ng tr? thành kênh thông tin t? v?n, gi?i thích, tuyên truy?n pháp lu?t khá hi?u qu?.

Th?c hi?n ?úng ??n quá tŕnh xă h?i hóa công ch?ng theo ch? tr??ng c?a ??ng và Nhà n??c, ho?t ??ng công ch?ng ? Ninh B́nh b??c ??u ??t ???c k?t qu? khá thi?t th?c. N?u nh? tr??c n?m 2010, toàn t?nh ch? có 2 Pḥng Công ch?ng v?i 3 công ch?ng viên th́ ??n nay ?ă có 11 t? ch?c hành ngh? công ch?ng, g?m 02 Pḥng công ch?ng thu?c S? T? pháp và 09 V?n pḥng công ch?ng ???c phân b? t?i 8/8 ??n v? hành chính c?p huy?n v?i 17 công ch?ng viên và m?t ??i ng? cán b? d? ngu?n b? nhi?m công ch?ng viên khi có ?? ?i?u ki?n. Vi?c thành l?p các V?n pḥng công ch?ng ?ă gi?m t?i áp l?c công vi?c do tr??c ?ây vi?c công ch?ng các h?p ??ng, giao d?ch ??u d?n v? các Pḥng công ch?ng Nhà n??c, ng??i dân ?? m?t nhi?u th?i gian ch? ??i, phi?n hà. Các t? ch?c hành ngh? công ch?ng ?ă có nh?ng thay ??i tích c?c trong vi?c ??i m?i t? duy, nâng cao ch?t l??ng chuyên môn, cung cách ph?c v? linh ho?t, thu?n ti?n, nhanh chóng h?n... nh?m ?áp ?ng nhu c?u chính ?áng c?a ng??i dân, t? ch?c, doanh nghi?p, t?o ti?n ?? phát tri?n ngh? công ch?ng theo h??ng chuyên nghi?p, hi?n ??i. Ho?t ??ng công ch?ng ?ă góp ph?n ng?n ng?a vi ph?m pháp lu?t, pḥng ng?a r?i ro, tranh ch?p, b?o v? quy?n và l?i ích h?p pháp c?a các bên khi tham gia h?p ??ng, giao d?ch trong l?nh v?c dân s?, kinh t?, lao ??ng, th??ng m?i...; t?o hành lang pháp lư an toàn, ?n ??nh cho s? phát tri?n kinh t?, xă h?i c?a t?nh.

Ch? tính riêng n?m 2015, các Pḥng Công ch?ng thu?c S? T? pháp ?ă th?c hi?n 976 vi?c, thu l? phí 605.618.000?, các V?n pḥng công ch?ng th?c hi?n 5925 vi?c, thu l? phí 2.214.511.000?.

Tuy nhiên, do quá tŕnh xă h?i hóa công ch?ng ?ang th?c hi?n ? giai ?o?n ??u nên c̣n g?p m?t s? khó kh?n, c?n tr? nh?: th? ch? công ch?ng ch?a hoàn thi?n; nh?n th?c v? giá tr? pháp lư c?a công ch?ng c̣n h?n ch?, nhi?u ng??i coi công ch?ng ch? là th? t?c hành chính thu?n túy, h́nh th?c; vi?c ch?p hành pháp lu?t v? công ch?ng h?p ??ng, giao d?ch liên quan ??n b?t ??ng s?n ch?a ???c th?c hi?n m?t cách nghiêm túc, th?ng nh?t; quy mô c?a t? ch?c hành ngh? công ch?ng nh?, ??i ng? công ch?ng viên c̣n thi?u, ch?a chuyên nghi?p; Ho?t ??ng c?a m?t s? t? ch?c hành ngh? công ch?ng thi?u tính chuyên nghi?p, ch?a có s? liên k?t trong hành ngh?, ch?t l??ng công ch?ng viên c?a các t? ch?c hành ngh? công ch?ng xă h?i hóa ch?a cao, ch? y?u là ??i t??ng ???c mi?n ?ào t?o, mi?n t?p s? hành ngh? công ch?ng nên h?n ch? v? nghi?p v? chuyên môn, vi?c b?i d??ng nghi?p v? cho ??i ng? công ch?ng viên ?ă ???c b? nhi?m ch?a ???c th?c hi?n th??ng xuyên. C? s? v?t ch?t ch?a ?áp ?ng yêu c?u, tŕnh ?? qu?n lư c̣n b?t c?p. M?t s? V?n pḥng công ch?ng không niêm y?t l?ch làm vi?c, không niêm y?t thù lao công ch?ng, ch?a th?c hi?n t?t công tác l?u tr? h? s? công ch?ng...

 ?? công tác xă h?i hóa ho?t ??ng công ch?ng trên ??a bàn t?nh trong th?i gian t?i ??t k?t qu? cao c?n th?c hi?n nghiêm túc quy ??nh c?a Lu?t Công ch?ng n?m 2014, ??c bi?t là nh?ng quy ??nh v? tiêu chu?n, b? nhi?m công ch?ng viên… ??ng th?i, t?ng c??ng công tác thanh tra, ki?m tra, ch?n ch?nh nh?ng sai ph?m và nh?ng bi?u hi?n tiêu c?c trong ho?t ??ng công ch?ng. Th?c ti?n ?ă ch?ng minh ch? tr??ng xă h?i hóa ho?t ??ng công ch?ng là ?úng ??n. Tuy nhiên, ?? ch? tr??ng này ?i vào cu?c s?ng và ??t hi?u qu? c?n th?c hi?n theo l? tŕnh phù h?p, nh?m ??m b?o l?i ích cao nh?t c?a ng??i dân khi th?c hi?n d?ch v?. V́ v?y, ?? xă h?i hóa công ch?ng theo ?úng l? tŕnh, m?c tiêu ?? ra c?n s?m hoàn thi?n th? ch? công ch?ng, t?o ?i?u ki?n t?t nh?t cho ngh? công ch?ng phát tri?n, ??c bi?t là nâng cao nh?n th?c v? vai tṛ và ư ngh?a c?a công ch?ng trong ??i s?ng khi n??c ta phát tri?n n?n kinh t? th? tr??ng, h?i nh?p qu?c t? ngày càng sâu r?ng./.

Ph?m Th? H??ng


View detail ...

Theo www.moj.gov.vn

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4258486
Hôm nay:Hôm nay:6562
Tháng này:Tháng này:52090
T?t c?:T?t c?:4258486

You are here