Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Ngày 17-12-2010, C?c CS?T t?i ph?m v? ma túy (B? Công an) ?ã k?t thúc ?i?u tra, chuy?n sang Vi?n KSND t?i cao ?? ngh? truy t? v? án Tr?n Lê Quang cùng ??ng b?n mua bán trái phép ch?t ma túy; tàng tr? trái phép ch?t ma túy và không t? giác t?i ph?m x?y ra t?i Hòa Bình, Hà N?i, H?i Phòng, Nam ??nh, L?ng S?n; kh?i t?, b?t t?m giam 21 b? can, truy nã 6 b? can.

Theo ?ánh giá c?a các ?i?u tra viên, t?ng s? l??ng ma túy các ??i t??ng trong ???ng dây mua bán t?i g?n 1.000 bánh heroin.

H?i 22 gi? ngày 8-9-2009, C?c CS?T t?i ph?m v? ma túy ph?i h?p Công an t?nh Hòa Bình ti?n hành ki?m tra xe ôtô Civic BS: 30T-2233 do Hà Ng?c L??ng (? Làng qu?c t? Th?ng Long, C?u Gi?y, Hà N?i) ?i?u khi?n, ?i t? M?c Châu (S?n La) v? Hà N?i. Khi th?y công an, L??ng v?t xe b? ch?y nh?ng b? ch?n l?i ngay sau ?ó. L??ng và Tr?n Lê Quang (? ngõ 129 Tr??ng ??nh, Hai Bà Tr?ng, Hà N?i) là ??i t??ng ?i cùng xe b? b?t gi? cùng tang v?t 5 bánh heroin, ba ?i?n tho?i di ??ng, 5.200USD, 20 tri?u ??ng. Khám xét kh?n c?p ch? ? c?a L??ng, c? quan ?i?u tra thu gi? m?t ôtô nhãn hi?u BMW, BS: 29NN-19145, h?n 100 tri?u ??ng. Ngày 10-9-2009, C? quan ?i?u tra ?ã ti?n hành kh?i t? v? án và ra l?nh t?m giam b?n tháng L??ng và Quang ?? ?i?u tra, làm rõ. T? ?ây, các chân r?t trong ???ng dây ma túy t? Hòa Bình v? Hà N?i, sau ?ó ?i H?i Phòng, Qu?ng Ninh, có t? ch?c, tính ch?t chuyên nghi?p, m?c ?? ??c bi?t nghiêm tr?ng l?n l??t b? phanh phui.


M?t s? ??i t??ng trong v? án 

K?t qu? ?i?u tra cho th?y, riêng m?t nhánh trong ???ng dây này c?a nhóm ??i t??ng ng??i H?i Phòng do V? ??c An c?m ??u, t? n?m 2007 ??n 2009, ?ã mua bán t?ng s? kho?ng 720 bánh heroin. Chúng móc n?i v?i c?p tình nhân Hà Ng?c L??ng - Tr?n Th? Thu ?i?p và nhóm ng??i t?i Hòa Bình do anh em, c?u cháu Hà Công Khánh - Hà Công Thành - Khà V?n Thanh c?m ??u ?? thành l?p ???ng dây mua bán heroin t? Mai Châu (Hòa Bình) mang v? Hà N?i, H?i Phòng, Qu?ng Ninh và ?em sang n??c ngoài tiêu th?. Giá mua bán gi?a An và Khánh là 7.500USD/bánh heroin. An tr? công cho L??ng và Khánh 20 tri?u ??ng/bánh heroin. Bình quân m?i tháng chúng v?n chuy?n hai chuy?n, chuy?n ít nh?t 10 bánh heroin, chuy?n nhi?u nh?t 20 bánh heroin. Theo quy lu?t, An sai các ?? t? là Ph?m Anh Tu?n, Nguy?n Ng?c S?n, ??ng V?n L?p (??u trú ? H?i Phòng)... mang ti?n lên Hà N?i giao cho L??ng. Nh?n ti?n xong, L??ng và ?i?p mang lên Mai Châu giao cho Khánh. Khánh mua heroin c?a các ??i t??ng ng??i Hmông r?i t?p k?t, ?óng gói hàng t?i lán c?a Khánh ? b?n Cô Tang. Sau ?ó S?ng A Tô chuy?n hàng ??n nhà Th??ng, Th??ng ti?p t?c chuy?n ??n cho ?? Anh D?ng và Hà V?n Quân. D?ng và Quân ?em hàng v? ??u ???ng 5, Gia Lâm giao cho b?n Tu?n, S?n... ?i?n hình vào hè n?m 2008, An sai Tu?n ?em 75.000USD và 200 tri?u ??ng ti?n công lên Hà N?i giao cho L??ng ??t mua 10 bánh heroin t?i nhà. T?i hôm ?ó L??ng và ?i?p ?i ôtô lên Mai Châu (Hòa Bình) ?? giao cho Khánh mua hàng tr?ng. Khánh t? ch?c vi?c mua heroin và sai ?àn em v?n chuy?n v? khu v?c ???ng 5, ??a ph?n huy?n Gia Lâm giao cho b?n Tu?n. K?t thúc phi v? này, b?n L??ng và ?i?p thu l?i 100 tri?u ??ng, Tu?n ki?m l?i 20 tri?u ??ng. V?n theo quy lu?t nói trên, các l?n sau Tu?n ??u th?c hi?n ch? ??o c?a An ??n ??t L??ng ?i mua ma túy, ?i?m giao hàng v?n là khu v?c ???ng 5, ??a ph?n huy?n Gia Lâm. Th? ?o?n giao hàng c?ng khá tinh vi: sau khi bàn b?c, th?ng nh?t vi?c mua bán, bên mua và bên bán ??u giao nh?n hàng b?ng xe ôtô trên QL5. Khi hai bên g?p nhau thì nháy ?èn, n?u an toàn s? vòng xe qua ???ng cua ?? ?i cùng chi?u và ném hàng sang cho nhau, ho?c m?t ??i t??ng ch?y sang ??a hàng r?i nhanh chóng “rút”.

Có nh?ng chuy?n, nhóm ??i t??ng ? H?i Phòng không thông qua L??ng mà mua bán tr?c ti?p v?i Khánh. Gi?a n?m 2009, Khánh sai hai ?? t? là ?inh V?n Tú, Hà Công Thành xu?ng Gia Lâm (Hà N?i) nh?n ti?n An g?i mua ma túy. Có ti?n trong tay, Khánh ??a cho S?ng A Giàng ?? mua 10 bánh heroin, sau ?ó giao cho ?inh V?n Tú, Hà V?n T?c và Khà V?n Thanh v?n chuy?n xu?ng Hà N?i giao cho Tu?n ?? Tu?n v?n chuy?n v? cho An.

Trong ???ng dây này ph?i k? ??n vai trò ??c l?c c?a hai c?p tình nhân cùng tham gia buôn bán ma túy. ?ó là Hà Ng?c L??ng - Tr?n Th? Thu ?i?p  và Tr?n Lê Quang - Nguy?n Th? Thanh Th?y. C? nhà L??ng ??u ?i tù vì t?i ma túy, m? L??ng ?ang th? án chung thân nh?ng L??ng v?n hám l?i, ti?p t?c lao vào buôn bán cái ch?t tr?ng. Còn Tr?n Th? Thu ?i?p (SN 1987), sinh viên Tr??ng ??i h?c KHXH & NV Hà N?i v?n là cô con gái duy nh?t trong gia ?ình khá gi? t?i th? xã C?m Ph?, Qu?ng Ninh. Nh?ng do ?n ch?i ?ua ?òi, thích la cà t?i các v? tr??ng, nhà hàng, quán bar sang tr?ng, cô sinh viên xinh ??p ?ã ph?i tr? giá ??t. T?t c? ti?n công thu ???c t? 100 ??n 200 tri?u ??ng/chuy?n, L??ng ??u ??a cho ?i?p qu?n lý và chi tiêu. ?i?p còn s? h?u m?t chi?c BMV th? thao tr? giá 75.000USD do ng??i tình t?ng nhân d?p sinh nh?t. M?i tháng, ?i?p tiêu v?t c?ng h?t 30 tri?u ??ng. L??ng còn  mua ôtô và nhi?u tài s?n giá tr? khác. Th??ng tá Thông - Phó phòng 6 - C?c CS?T t?i ph?m v? ma túy, B? Công an k? r?ng, khi ra l?nh b?t cô sinh viên m?i h?n 20 tu?i này, các anh c?ng ?ã cân nh?c r?t nhi?u, nh?ng càng ?i?u tra càng th?y hành vi ph?m t?i c?a ?i?p r?t nghiêm tr?ng. CQ?T ?ã k?t lu?n ?i?p mua bán 30 bánh heroin. Còn Tr?n Lê Quang v?n là ??i t??ng có nhi?u ti?n án, ti?n s? nh?ng Quang v?n không ch?u hoàn l??ng mà ti?p t?c d?n sâu vào con ???ng t?i l?i, liên ti?p th?c hi?n nhi?u phi v? mua bán ma túy. C? quan ?i?u tra ?ã làm rõ hành vi mua bán 27 bánh heroin c?a Quang. Kho?ng tháng 5-2009, khi có khách ??t 30.000USD mua hàng tr?ng, Quang g?i Hà Ng?c L??ng, ?inh V?n Tú ??n nhà ??a 270 tri?u ??ng ??t mua ma túy. Hôm sau, L??ng ?i?n báo Quang c?m ti?n lên M?c Châu (S?n La) l?y hàng. Lên ??n n?i, Quang tr? ti?n mua ma túy 7.400 USD/bánh heroin và l?y b?n bánh heroin giao l?i cho Tú mang v? Hà N?i. Nh?n ???c hàng Tú mang v?, Quang tr? cho L??ng 10 tri?u ??ng và Tú 30 tri?u ??ng ti?n công. Ch?ng ?i tù v? t?i ma túy, Nguy?n Th? Thanh Th?y (SN 1981, ? Th?y Khuê, ph??ng B??i, qu?n Tây H?, Hà N?i) c?p kè v?i Quang, cùng ?i buôn bán cái ch?t tr?ng. Ngoài ra, CQ?T c?ng nh?n ???c nhi?u thông tin v? Th?y nh? m?t k? l?a ??o chuyên nghi?p. 

Ngu?n CATP

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4137768
Hôm nay:Hôm nay:301
Tháng này:Tháng này:14903
T?t c?:T?t c?:4137768

You are here