Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid characterChính ph? v?a ban hành Ngh? ??nh quy ??nh ch? ?? tr? c?p khó kh?n ??t xu?t ??i v?i thân nhân h? s? quan, chi?n s? ngh?a v? trong Công an nhân dân.

Thân nhân h? s? quan, chi?n s? g?m: B?, m? ??; b?, m? v? ho?c ch?ng; ng??i nuôi d??ng h?p pháp c?a v? ho?c ch?ng; v? ho?c ch?ng; con ??, con nuôi h?p pháp c?a h? s? quan, chi?n s?.

Theo quy ??nh, thân nhân c?a h? s? quan, chi?n s? b? ?m ?au t? m?t tháng tr? lên ho?c ?i?u tr? m?t l?n t?i b?nh vi?n t? 7 ngày tr? lên ???c tr? c?p 500.000 ??ng/su?t/l?n. Gia ?́nh h? s? quan, chi?n s? g?p tai n?n, h?a ho?n, thiên tai d?n ??n nhà ? b? s?p, trôi, cháy ho?c ph?i di d?i ch? ? ???c tr? c?p 3.000.000 ??ng/su?t/l?n. M?i ??i t??ng trên ch? ???c tr? c?p không quá 2 l?n trong m?t n?m.

Ngoài ra, thân nhân c?a h? s? quan, chi?n s? t? tr?n, m?t tích c?ng ???c tr? c?p 2.000.000 ??ng/su?t.

Ngh? ??nh quy ??nh rơ, h? s? xét h??ng ch? ?? g?m: B?n khai ?? ngh? tr? c?p khó kh?n ??t xu?t c?a h? s? quan, chi?n s? theo quy ??nh và gi?y t? liên quan nh? gi?y ra vi?n ho?c gi?y xác nh?n c?a b?nh vi?n c?p huy?n tr? lên, n?i thân nhân h? s? quan, chi?n s? ?ang ?i?u tr? ??i v?i tr??ng h?p ?m ?au; Gi?y xác nh?n c?a UBND c?p xă ??i v?i tr??ng h?p g?p tai n?n, h?a ho?n, thiên tai; Gi?y ch?ng t? ho?c gi?y xác nh?n thân nhân h? s? quan, chi?n s? m?t tích c?a c? quan có th?m quy?n ??i v?i tr??ng h?p t? tr?n, m?t tích.

Ngoài ra, ng??i trong di?n ???c h??ng chính sách c?n có v?n b?n ?? ngh? tr? c?p khó kh?n ??t xu?t c?a ??n v? tr?c ti?p qu?n lư h? s? quan, chi?n s? c?p ti?u ?oàn ho?c c?p pḥng, qu?n, huy?n, th? xă, thành ph? tr?c thu?c t?nh và t??ng ???ng tr? lên. Chính sách trên ???c th?c hi?n t? ngày 1/3/2016.

Lan H?

View detail ...

Theo vnexpress.net

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4115362
Hôm nay:Hôm nay:673
Tháng này:Tháng này:14852
T?t c?:T?t c?:4115362

You are here