Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

(CAO) Ngày 18 - 12, Hi?p h?i B?t ??ng s?n thành ph? ?à N?ng ?ã chính th?c ra m?t sau m?t th?i gian dài thành l?p. ??n d? có ông Nguy?n Tr?n Nam, Th? tr??ng B? Xây d?ng kiêm Ch? t?ch Hi?p h?i B?t ??ng s?n VN. Ông ?àm Quang Tu?n ???c b?u làm Ch? t?ch lâm th?i Hi?p h?i B?t ??ng s?n ?à N?ng.

?ây là s? ki?n quan tr?ng, thu hút s? quan tâm chú ý c?a các c? quan qu?n lý, các nhà ??u t?, b?i s? ra ??i c?a Hi?p h?i này s? giúp th? tr??ng b?t ??ng s?n ?à N?ng v?n ?ang phát tri?n t? phát và thi?u chuyên nghi?p s? d?n ?i vào ?n ??nh. Ngay sau khi ???c thành l?p, Hi?p h?i B?t ??ng s?n thành ph? ?à N?ng ?ã ??t ra m?c tiêu là tr? thành n?i t?p h?p, ?oàn k?t nh?ng thành ph?n ho?t ??ng trong l?nh v?c kinh doanh b?t ??ng s?n, d?ch v? b?t ??ng s?n trên ??a bàn thành ph?; t?o c? h?i h?p tác, nâng cao hi?u qu? ho?t ??ng kinh doanh b?t ??ng s?n, d?ch v? b?t ??ng s?n; th?c hi?n các ch??ng trình, d? án ?ào t?o và s? d?ng ngu?n nhân l?c và t? ch?c các ho?t ??ng khác trong l?nh v?c b?t ??ng s?n nói chung.


Nhi?u d? án b?t ??ng s?n ?ang ???c ??u t? t?i ?à N?ng

Ông ?àm Quang Tu?n cho r?ng, Hi?p h?i B?S ?à N?ng ra ??i vào th?i gian này là hoàn toàn h?p lý, b?i b?t c? s? ra ??i c?a m?t t? ch?c nào ?úng th?i ?i?m s? mang l?i hi?u qu? nh? mong mu?n. Th?c ra tr??c ?ây, vi?c mua bán B?S t?i ?à N?ng ?ã di?n ra, nh?ng quy mô còn nh? l? và ??n thu?n m?i ch? d?ng l?i ? vi?c th?a thu?n mua bán trên nhu c?u tích l?y và s? d?ng c?a ng??i dân.

Ngoài ra, Hi?p h?i B?S ?à N?ng s? tích c?c tri?n khai các ho?t ??ng c? th? nh?: k?t n?i v?i các nhà ??u t? B?S trong và ngoài n??c ?? t?o ra m?t ti?ng nói chung trong vi?c ??u t? vào B?S ?à N?ng. Hi?p h?i c?ng tích c?c ?? xu?t và tham gia vào vi?c góp ý ki?n nh?m giúp lãnh ??o c?ng nh? các ban ngành thành ph? có nh?ng c? ch?, chính sách thích h?p giúp các DN yên tâm ??u t?, giúp th? tr??ng B?S ?à N?ng ?i vào ho?t ??ng ?n ??nh và chuyên nghi?p h?n.

Phát bi?u t?i bu?i thành l?p, Th? tr??ng B? Xây d?ng kiêm Ch? t?ch Hi?p h?i B?t ??ng s?n Vi?t Nam Nguy?n Tr?n Nam cho r?ng, s? ra ??i c?a Hi?p h?i B?t ??ng s?n TP ?à N?ng s? góp ph?n quan tr?ng trong vi?c thúc ??y s? phát tri?n c?a th? tr??ng b?t ??ng s?n, minh b?ch hóa ho?t ??ng kinh doanh, d?ch v? b?t ??ng s?n t?i thành ph? bi?n h?t s?c n?ng ??ng này.

Ngu?n CATP

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144745
Hôm nay:Hôm nay:309
Tháng này:Tháng này:21880
T?t c?:T?t c?:4144745

You are here