Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid characterCamera an ninh ghi c?nh v? s? chuyên nghi?p ???c b?nh vi?n thuê ch? ??ng nh́n ho?c b? ch?y khi Minh xông vào Khoa C?p c?u truy sát n?n nhân. 
bao-ve-benh-vien-bo-chay-khi-hung-thu-truy-sat-nan-nhan

Kh?u V?n Minh th?a nh?n nhi?u l?n truy sát Hoàng v́ mâu thu?n. ?nh: C.A

Chi?u 11/1, bác s? Nguy?n Thành Nhôm - Giám ??c B?nh vi?n ?a khoa t?nh V?nh Long - cho bi?t ?ă ch?m d?t h?p ??ng v?i công ty b?o v? b?nh vi?n. Quy?t ??nh này ???c ??a ra sau khi l?c l??ng v? s? chuyên nghi?p túc tr?c t?i b?nh vi?n ch? ??ng nh́n ho?c b? ch?y khi Kh?u V?n Minh (27 tu?i, ng? Ti?n Giang) xông vào Khoa C?p c?u ?âm b?nh nhân Hoàng.

Camera an ninh c?a b?nh vi?n ghi ???c c?nh Minh ?eo kh?u trang, ??i nón b?o hi?m vào Khoa C?p c?u t́m Hoàng, rút dao ?âm liên ti?p. Trong khi ?ó, v? s? ch?ng ki?n không có b?t c? hành ??ng nào can ng?n.

B?nh vi?n ?a khoa V?nh Long hi?n có 12 b?o v? “biên ch?” và 3 v? s? chuyên nghi?p ??m nhi?m ho?t ??ng su?t ngày ?êm. Tuy nhiên, vi?c b?o v? an ninh tr?t t?, an toàn cho b?nh nhân và ng??i thân ch?a nh? mong mu?n.

"B?nh vi?n ph?i thay th? toàn b? b?o v?, ??ng th?i trang b? thêm roi ?i?n cho h? ?? b?o v? b?nh nhân, thân nhân khi ??n khám và ?i?u tr?", ông Nhôm nói.

Khoa C?p c?u B?nh vi?n ?a khoa t?nh V?nh Long. ?nh: C?u Long

Khoa C?p c?u B?nh vi?n ?a khoa t?nh V?nh Long. ?nh: C?u Long

Công an t?nh V?nh Long ?ă b?t Kh?u V?n Minh - nghi can ?âm tr?ng th??ng r?i 2 l?n vào b?nh vi?n truy sát anh Lâm Kim Hoàng (36 tu?i).

Minh khai, do mâu thu?n nên chi?u 10/1 mang dao, ch?n ??u xe anh Hoàng, ?âm trúng nách. Khi n?n nhân ???c ??a ??n B?nh vi?n ?a khoa V?nh Long, Minh ?eo kh?u trang bám theo, vào Khoa C?p c?u ?âm Hoàng 2 nhát n?a r?i qu?ng dao b? ch?y. Kho?ng m?t ti?ng sau, anh ta mang mă t?u quay l?i b?nh vi?n ti?p t?c truy sát n?n nhân th́ b? công an phát hi?n.

Anh Hoàng ???c chuy?n ??n m?t b?nh vi?n khác trong t́nh tr?ng m?t nhi?u máu nh?ng ?ă qua nguy k?ch.

V? vi?c ?ang ???c ?i?u tra.

C?u Long

View detail ...

Theo vnexpress.net

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4258500
Hôm nay:Hôm nay:6576
Tháng này:Tháng này:52104
T?t c?:T?t c?:4258500

You are here