Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid characterChi?u 11/1, Tr??ng ban T? ch?c Trung ??ng Tô ?Huy R?a ??c t? tŕnh c?a B? Chính tr? ti?p thu ư ki?n c?a Trung ??ng ?? b? sung nhân s? Ban Ch?p hành Trung ??ng, B? Chính tr?, Ban Bí th? và ?? c? nhân s? 4 ch?c danh lănh ??o ch? ch?t khóa 12.
de-cu-nhan-su-4-chuc-danh-lanh-dao-chu-chot

H?i ngh? Trung ??ng 14 làm vi?c ngày ??u tiên. ?nh: VGP

Trong ngày làm vi?c ??u tiên c?a H?i ngh? l?n th? 14 Ban Ch?p hành Trung ??ng ??ng khóa 11, sau khi T?ng bí th? Nguy?n Phú Tr?ng phát bi?u khai m?c, Ch? t?ch n??c Tr??ng T?n Sang ?i?u hành phiên khai m?c.

Bu?i sáng, Trung ??ng làm vi?c t?i h?i tr??ng. Th? t??ng Nguy?n T?n D?ng ??c báo cáo c?a B? Chính tr? v? k?t qu? ?àm phán và xin ch? tr??ng kư k?t Hi?p ??nh ??i tác xuyên Thái B́nh D??ng (TPP). Sau ?ó, Trung ??ng v? t? th?o lu?n v? n?i dung trên.

Bu?i chi?u cùng ngày, Trung ??ng ti?p t?c làm vi?c t?i h?i tr??ng, Th? t??ng Nguy?n T?n D?ng ?i?u hành phiên h?p. 

Ông Tô Huy R?a, Tr??ng ban T? ch?c Trung ??ng, thay m?t B? Chính tr? ??c các t? tŕnh c?a B? Chính tr? ti?p thu ư ki?n c?a Trung ??ng t?i h?i ngh? Trung ??ng 13 ?? b? sung nhân s? Ban Ch?p hành Trung ??ng, B? Chính tr?, Ban Bí th? và ?? c? nhân s? 4 ch?c danh lănh ??o ch? ch?t khóa 12; v? d? ki?n danh sách ?oàn Ch? t?ch, ?oàn Th? kư và Ban Th?m tra t? cách ??i bi?u c?a ??i h?i ??i bi?u toàn qu?c l?n th? 12. Sau ?ó, Trung ??ng th?o lu?n t? v? n?i dung trên.

Phát bi?u khai m?c h?i ngh? Trung ??ng l?n th? 14 sáng nay, T?ng bí th? Nguy?n Phú Tr?ng cho bi?t, sau h?i ngh? Trung ??ng 13, trên c? s? k?t qu? gi?i thi?u c?a Ban Ch?p hành Trung ??ng, ư ki?n gi?i thi?u c?a các ?y viên B? Chính tr?, Ban Bí th? khóa 11, Ti?u ban Nhân s? và B? Chính tr? ?ă th?o lu?n, cân nh?c k? và th?ng nh?t gi?i thi?u nhân s? lănh ??o ch? ch?t khóa 12 bao g?m ?y viên B? Chính tr?, Ban Bí th? khóa 11 ?? tiêu chu?n, ?i?u ki?n, trong ?? tu?i và tr??ng h?p “??c bi?t” tái c? khóa 12.

Ti?u ban Nhân s? và B? Chính tr? c?ng ?ă nghiên c?u, xem xét, cân nh?c và ?? ngh? gi?i thi?u thêm m?t s? ?y viên Trung ??ng khóa 11 thu?c tr??ng h?p “??c bi?t” tái c? khóa 12. T?ng bí th? Nguy?n Phú Tr?ng ?? ngh? Trung ??ng nghiên c?u T? tŕnh c?a B? Chính tr? m?t cách k? l??ng, th?o lu?n, ?óng góp ư ki?n ?? hoàn ch?nh Báo cáo công tác nhân s? Ban Ch?p hành Trung ??ng khóa 11 tŕnh ??i h?i 12, ??ng th?i xem xét, ?? c? nhân s? 4 ch?c danh lănh ??o ch? ch?t khóa 12

Xuân Hoa

View detail ...

Theo vnexpress.net

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144535
Hôm nay:Hôm nay:99
Tháng này:Tháng này:21670
T?t c?:T?t c?:4144535

You are here