Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid characterT?nh Qu?ng B́nh ?ang ch?y th? nghi?m c?ng thông tin ?i?n t? trên m?ng xă h?i Facebook nh?m t?ng thêm kênh k?t n?i ??n ng??i dân, doanh nghi?p.
quang-binh-thu-nghiem-cong-thong-tin-tren-mang-xa-hoi

C?ng thông tin ?i?n t? t?nh Qu?ng B́nh trên facebook. ?nh: Hoàng Táo

Chi?u 11/1, ông Lê Hoàng, Giám ??c Trung tâm tin h?c, công báo t?nh Qu?ng B́nh cho hay ??n v? này ?ang ch?y th? nghi?m c?ng thông tin ?i?n t? t?nh Qu?ng B́nh trên Facebook, v?i ??a ch? facebook.com/quangbinhportal. Vi?c th? nghi?m ???c s? ??ng ư c?a Ch? t?ch t?nh Nguy?n H?u Hoài. Trong th?i gian th? nghi?m, c?ng thông tin này ch? y?u ??a thông tin ch? ??o, ?i?u hành c?a UBND Qu?ng B́nh và các s?, ban ngành tr?c thu?c.

C?ng này cho phép m?i ng??i vào b́nh lu?n, trao ??i. Sau m?t tu?n ho?t ??ng, c?ng ngày càng có nhi?u ng??i xem và “like”. “Khi ho?t ??ng chính th?c, chúng tôi s? ti?p nh?n ư ki?n ng??i dân chuy?n cho b? ph?n x? lư theo th?m quy?n”, ông Hoàng nói và cho hay s? ?ánh giá m?c ?? t??ng tác v?i cá nhân, t? ch?c v?i c?ng trên Facebook, sau ?ó s? có các b??c ?i ti?p theo tr??c khi ??a vào ho?t ??ng chính th?c.

Ông Hoàng ?ánh giá m?ng xă h?i hi?n có nhi?u ng??i s? d?ng, d? t??ng tác và ti?p c?n ng??i dân nhanh h?n. C?ng thông tin trên m?ng xă h?i s? giúp công khai, minh b?ch công tác lănh ??o, ch? ??o c?a UBND t?nh Qu?ng B́nh v?i ng??i dân, doanh nghi?p, ??ng th?i t?ng thêm m?t kênh ?? k?t n?i, th?c hi?n quy?n ti?p c?n thông tin c?a ng??i dân, doanh nghi?p.

Vi?c th?c hi?n c?ng thông tin ?i?n t? trên m?ng xă h?i c?ng nh?m h??ng ??n th?c hi?n Ngh? quy?t 36a v? Ch?nh ph? ?i?n t?. Qu?ng B́nh ???c ?ánh giá có c? s? h? t?ng t?t và ?áp ?ng cho vi?c tri?n khai chính ph? ?i?n t?.

T?nh hi?n có c?ng thông tin ?i?n t? chính th?c t?i ??a ch? quangbinh.gov.vn.

Hoàng Táo

View detail ...

Theo vnexpress.net

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144542
Hôm nay:Hôm nay:106
Tháng này:Tháng này:21677
T?t c?:T?t c?:4144542

You are here