Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid characterB? s?t rét d?n ??n d? t?t teo c? hai chân, ph?i ?i b?ng ??u g?i t? n?m 3 tu?i, nh?ng H? V?n ?ào v?n không t? b? tr??ng l?p, nuôi ??c m? tr? thành giáo viên tin h?c.
cau-hoc-tro-di-bang-dau-goi-uoc-tro-thanh-giao-vien-tin-hoc

Em H? V?n ?ào t? tin ??n l?p cùng b?n bè. ?nh: Hoàng Táo

H? V?n ?ào n?m nay 15 tu?i, là h?c sinh l?p 9 tr??ng Ph? thông dân t?c bán trú THCS Pa Nang (huy?n ??krông, Qu?ng Tr?). Nhà ? b?n Ng??c c?a xă Pa Nang, cách tr??ng 20 km, hành tŕnh ??n tr??ng c?a ?ào là c? câu chuy?n dài.

Sinh ra trong gia ?́nh dân t?c thi?u s? ? xă giáp biên gi?i Vi?t - Lào, n?m 2 tu?i ?ào g?p b?t h?nh khi ba m?t do tai n?n bom ḿn trong lúc lao ??ng. N?m 3 tu?i, ?ào b? s?t rét, ph?i nh?p vi?n. B?nh t́nh c?a em ngày m?t n?ng, các bác s? khuyên chuy?n lên tuy?n trung ??ng ? TP Hu? ?i?u tr?. Tuy nhiên, kinh t? khó kh?n bu?c gia ?́nh ??a em v? t? ch?a tr? b?ng thu?c dân gian.

Sau th?i gian dài ch?a tr?, b?nh s?t rét c?a ?ào thuyên gi?m nh?ng ?? l?i di ch?ng khi?n 2 chân co qu?p, teo c?, không phát tri?n. T? ?ó, ?ào “th?p” h?n b?n cùng l?a m?t c?ng chân và ph?i t?p ?i b?ng ??u g?i. 

??n tu?i vào l?p 1, gia ?́nh không cho em ??n tr??ng v́ suy ngh? ?ôi chân c?a em b? t?t. Nh́n các b?n bi bô con ch?, nô ?ùa ? l?p h?c trong thôn, ?ào r?t thích nên m?t m?c ?̣i m? ??a ??n l?p.

“Tôi b?n n??ng r?y, không th? ??a con ??n l?p hàng ngày nên ngh? cháu ch? ?i h?c vài b?a r?i t? ngh?. Không ng? cháu h?c hành cho ??n bây gi?”, ch? H? Th? Mó, m? ?ào nh? v? lúc chi?u ḷng con ??a ??n l?p.

cau-hoc-tro-di-bang-dau-goi-uoc-tro-thanh-giao-vien-tin-hoc-1

?ào ??c m? tr? thành giáo viên tin h?c. ?nh: Hoàng Táo

5 n?m ti?u h?c, ?ào t? l?t ??u g?i ??n tr??ng. Lên c?p 2, tr??ng cách nhà 20 km, không th? ?i b? ???c. Th?y H? Ng?c V??ng, giáo viên tr??ng Ph? thông dân t?c bán trú THCS Pa Nang, khi vào các thôn b?n v?n ??ng h?c sinh ??n l?p, nghe k? v? hoàn c?nh c?a ?ào, ?ă xin phép gia ?́nh ?ón em v? ?n ? chung v?i các th?y ngay t?i tr??ng ?? ti?n vi?c h?c hành.

Nh? ?ó mà 4 n?m qua, ?ào tr? thành “con nuôi” c?a các th?y. “Các th?y giúp em ti?p t?c ?i h?c nên em n? l?c h?c ?? không ph? ?n th?y cô”, ?ào nói. Do không th? ??ng và ?i l?i nh? b́nh th??ng, c?u h?c tṛ t? ch? ?ôi dép có 3 quai th?t vào b?p chân và trên ??u g?i r?i l?t ?i khá nhanh. 

N?m nào ?ào c?ng là h?c sinh khá, n?m trong t?p ??u c?a l?p và tr??ng. Th?y Lê Thanh Tùng, Hi?u tr??ng nhà tr??ng nh?n xét: “Nh? s? t?n t́nh ch?m sóc c?a giáo viên, ?ào có s? ti?n b? rơ r?t, t? ch? nhút nhát em ?ă t? tin h?n, ḥa nh?p t?t h?n v?i các b?n”. Th?y Tùng mong mu?n ?ào ???c m?t su?t ??c cách vào tr??ng ph? thông dân t?c n?i trú c?a t?nh ?? theo h?c ti?p c?p 3.

Chia s? v? m? ??c, c?u h?c tṛ v?i n??c da rám n?ng nói: “Em mu?n tr? thành giáo viên d?y tin h?c, sau này tr? v? b?n làng, d?y h?c cho các em nh? trong thôn b?n”.

“C?u h?c tṛ ?i b?ng ??u g?i” H? V?n ?ào

View detail ...

Theo vnexpress.net

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144784
Hôm nay:Hôm nay:348
Tháng này:Tháng này:21919
T?t c?:T?t c?:4144784

You are here