Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid characterSinh ra không bi?t m?t b?, h?n 3 tu?i anh em sinh ?ôi Tu?n - ??c l?i m?t m? v́ b?nh ung th?. Hai em bé ??u chít kh?n tang, tay ch?ng g?y bên bàn th? m? ??t gi?a túp l?u x?p x? khi?n nhi?u ng??i xót xa.

Con ???ng bê tông c? nát d?n vào xóm 10, xă Thanh M? (Thanh Ch??ng, Ngh? An) hôm nay ?ông h?n th??ng l?. Nhi?u ng??i túm t?m k? v? gia c?nh hai anh em sinh ?ôi không cha, m? côi m?. “H?n n?a ??i ng??i tôi ch?a g?p hoàn c?nh nào ?áng th??ng nh? anh em Tu?n - ??c. M?y hôm nay ngày nào tôi c?ng tranh th? qua nhà th?m các cháu”, bà Nguy?n Th? Hoa (60 tu?i) nói.

hai-be-3-tuoi-mo-coi-me-trong-tup-leu-tranh

Túp l?u ch?ng 10m vuông n?i ng??i thân d?ng t?m b? cho ba m? con ch? Anh. ?nh: Ph??ng Linh.

N?m ? góc v??n, túp l?u c?a anh em Tu?n - ??c ch? r?ng kho?ng 10 m2, l?p b?ng lá mía, qu?n quanh là d?i b?t nylon, phên tre c? nát. Gi?a l?u là chi?c bàn ?p ?p ??t di ?nh ch? Nguy?n Th? Anh (23 tu?i). ??ng ch?ng g?y tr??c bàn th? là hai anh em Nguy?n Bá Tu?n và Nguy?n Bá ??c (h?n 3 tu?i).

Th??ng con gái ??u ?o?n m?nh, hai cháu m? côi, hai ngày nay v? ch?ng ông Nguy?n Quang Th?nh và bà Nguy?n Th? Thân khóc không thành ti?ng. ?ôi m?t ?? hoe, bà Thân k? v? ch?ng có 4 ng??i con, Nguy?n Th? Anh là con gái ??u. V́ hoàn c?nh khó kh?n, h?c h?t l?p 9, Anh xin b? m? ngh? h?c ? nhà ph? giúp ??ng áng, ch?n trâu c?t c? ?? nh??ng ph?n h?c cho các em.

5 n?m tr??c, Anh kh?n gói ra H?i Pḥng làm thuê v?i mong mu?n thoát kh?i c?nh chân l?m tay bùn, ki?m ti?n g?i v? quê ph? b? m? nuôi các em. Cô xin vào làm nhân viên d?n d?p ? m?t nhà hàng, l??ng ch? ?? tr? ti?n nhà và chi phí hàng ngày. Xa quê, thi?u th?n t́nh c?m ng??i thân, Anh ?ă ?em ḷng yêu m?t ng??i con trai tên Hoan cùng trang l?a ? xă bên, làm công nhân.

Tin t??ng ng??i yêu, Anh ?ă trao thân và hy v?ng vào m?t ?ám c??i không xa. Nh?ng ngày Anh thông báo có b?u, ng??i con trai t? ch?i v́ lư do b? m? không ??ng ư và khuyên b? thai. Th??ng gi?t máu m?, ch? Anh quy?t gi?.

hai-be-3-tuoi-mo-coi-me-trong-tup-leu-tranh-1

V? ch?ng ông Th?nh, bà Thân. ?nh: Ph??ng Linh.

“C? gia ?́nh, h? hàng ?ă h?p ?? c? ??i di?n qua nhà c?a c?u con trai ?ó th??ng thuy?t chuy?n hôn nhân cho hai cháu. Song gia ?́nh h? xua ?u?i, không ch?p nh?n”, bà Thân ngh?n trong n??c m?t khi nh?c t?i câu chuy?n hôn nhân dang d? c?a con gái x?u s?.

V? ch?ng ông Th?nh d?ng t?m túp l?u ? góc v??n ?? ch? Anh sinh con. “Th??ng con, th??ng cháu l?m nh?ng v́ phong t?c làng quê, con gái l? th́ không th? sinh h? trong nhà ???c, ?ành th?t ru?t cho ra riêng. Mang ti?ng ? riêng nh?ng trong túp l?u tu?nh toàng ?ó ch?ng có th? ǵ ?áng giá ngoài chi?c gi??ng c? k? và chi?c ki?ng làm ch? n?u ?n”, ông Th?nh th?u thào v?a n?c v?a k?.

Tháng 11/2012, ch? Anh chuy?n d? sinh hai con trai, ??t tên là Nguy?n Bá Tu?n và Nguy?n Bá ??c. Khi hai con ???c vài tháng tu?i, ch? Anh g?i con cho ông bà trông nom, c̣n ḿnh m?u sinh ki?m ti?n b?ng nh?ng vi?c làm thuê hàng ngày ? ??a ph??ng nh? cu?c c?, b?c vác thuê.

Hai tháng tr??c, g?i l?i con nh?, ch? Anh l?n hai ra mi?n B?c t́m ki?m vi?c làm. V?a vào công ty may ???c hai ngày, th?y ng?c ?au nhói, chóng m?t nên ch? Anh tr? v? quê. Vay m??n ???c h?n 20 tri?u ??ng ?i khám, ng??i m? tr? suy s?p khi ???c thông báo m?c ung th? ph?i giai ?o?n cu?i, không th? c?u ch?a.

hai-be-3-tuoi-mo-coi-me-trong-tup-leu-tranh-2

Hai ngay nay anh em Tu?n và ??c ch?ng gây túc tr?c bên bàn th? m?. ?nh: Ph??ng Linh.

Bà Thân k?, 20 ngày n?m vi?n nhi?u l?n Anh khóc, van xin bác s? “Hăy c?u l?y em ?? tr? v? ch?m hai con nh?. V́ em ch?t ?i th́ hai con m? côi không bi?t ai nuôi n?ng và tr? s? n? hàng ch?c tri?u ??ng vay ngân hàng, ng??i thân…”.

Tr?a 9/1, gia ?́nh xin ??a ch? Anh v? quê ?? l?n cu?i nh́n hai con và ng??i thân. Trong túp l?u rách, si?t ch?t hai con vào ḷng, ng??i m? tr? l?m d?n. Ng??i thân, bà con l?i xóm không ai c?m ???c n??c m?t khi ch?ng ki?n giây phút ?ó.

Ngày ??a tang m?, hai anh em Tu?n ch?ng g?y ?i tr??c xe tang khi?n nhi?u ngh?n ḷng. "Lúc ch?a chôn m?, hai cháu c? qu?n quanh linh c?u, r?i l?i sà vào ḷng bà khóc, nói ??ng chôn m? cháu xu?ng ??t, chu?t ?n m?t tay …”, bà Thu?n v?a k? v?a khóc.

Ôm ch?t hai ??a cháu b?t h?nh vào ḷng, ông Th?nh k?, hai hôm nay nhi?u ng??i bi?t hoàn c?nh khó kh?n ?ă t́m v? th?m h?i, chia s?. C?ng có ng??i g?i ?i?n ng? ư mu?n xin cháu làm con nuôi, nh?ng gia ?́nh ch?a ngh? ??n vi?c ?ó. “Khó kh?n tr?m b?, nh?ng v? ch?ng tôi s? c? nuôi n?ng hai cháu. Gi? mà cho cháu ?i v?i ng??i ta th́ th?t ru?t l?m”, ông Th?nh nói. 

Ông Nguy?n Th? Thu?n, xóm tr??ng xóm 10, xă Thanh M? cho bi?t, cách ?ây vài n?m, theo ch? tiêu h? nghèo, ch? Anh ???c nhà n??c c?p cho m?t con ḅ ?? phát tri?n kinh t?. S? ti?n ch? n? ngân hàng phía ??a ph??ng n?m ???c là 50 tri?u ??ng, ??n nay ch?a có tr?.

Bí th? ??ng ?y xă Thanh M?, ông Hoàng Ti?n Th? cho bi?t thêm, t? lúc ???c b? m? tách kh?u ra ? riêng, gia c?nh ch? Nguy?n Th? Anh r?t bi ?át, m?y n?m ??u là h? nghèo. Gia ?́nh v? ch?ng ông Th?nh là h? c?n nghèo. Bi?t ch? Anh qua ??i, cán b? c?p xóm, xă và huy?n ?ă t?i th?m h?i. S?p t?i xă s? phát ??ng phong trào quyên góp ?? h? tr? gia ?́nh.

H?i B́nh

View detail ...

Theo vnexpress.net

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4137813
Hôm nay:Hôm nay:346
Tháng này:Tháng này:14948
T?t c?:T?t c?:4137813

You are here