Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

 

Th?c hi?n Lu?t Công ch?ng n?m 2014; Ngh? ??nh s? 29/2015/N?-CP ngày 15/3/2015 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t Công ch?ng; Ngh? ??nh s? 23/2015/N?-CP ngày 16/02/2015 c?a Chính ph? quy ??nh v? c?p b?n sao t? s? g?c, ch?ng th?c b?n sao t? b?n chính, ch?ng th?c ch? kư và ch?ng th?c h?p ??ng, giao d?ch; Thông t? s? 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 c?a B? T? pháp quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t Công ch?ng; Quy?t ??nh s? 21/2015/Q?-UBND ngày 26/10/2015 c?a UBND t?nh v? vi?c quy ??nh m?c tr?n thù lao công ch?ng trên ??a bàn t?nh Hà Giang và các v?n b?n Lu?t khác có liên quan ??n ho?t ??ng công ch?ng nh?: Lu?t Dân s?; Lu?t ??t ?ai; Lu?t Hôn nhân và Gia ?́nh…; ?? tri?n khai k?p th?i, có hi?u qu? các v?n b?n nêu trên, ??ng th?i th?c hi?n nghiêm túc các v?n b?n ?ă ???c tri?n khai c?a S? T? pháp trong th?i gian qua v? l?nh v?c công ch?ng và ki?n ngh? c?a ?oàn Ki?m tra S? T? pháp t?i Báo cáo s? 259/BC-?KT ngày 01/12/2015, S? T? pháp t?nh Hà Giang yêu c?u các t? ch?c hành ngh? công ch?ng trên ??a bàn t?nh nghiêm túc th?c hi?n t?t m?t s? n?i dung sau:

- Th? nh?t: Ti?p t?c ch? ??ng xây d?ng k? ho?ch n?m 2016 ?? tuyên truy?n các v?n b?n pháp lu?t v? l?nh v?c công ch?ng ??n ng??i dân hi?u rơ b?n ch?t, ch?c n?ng, vai tṛ c?a công ch?ng, ch?ng th?c ?? ng??i dân quy?t ??nh l?a ch?n phù h?p, t?ng c??ng b?o ??m an toàn cho các giao d?ch dân s?.

- Th? hai: Th??ng xuyên ch? ??ng nghiên c?u ?? nâng cao nghi?p v? chuyên môn cho cán b?, viên ch?c, ng??i lao ??ng th?c hi?n nghiêm túc, ??y ?? các quy ??nh c?a Lu?t Công ch?ng, các v?n b?n h??ng d?n thi hành và các Lu?t có liên quan, h?n ch? ??n m?c th?p nh?t thi?u sót trong quá tŕnh th?c hi?n nhi?m v?. Có K? ho?ch kh?c ph?c nh?ng h?n ch?, thi?u sót sai ph?m qua Thanh tra, Ki?m tra (qua thanh tra ho?t ??ng công ch?ng n?m 2015 các t? ch?c hành ngh? công ch?ng có r?t nhi?u sai ph?m, thi?u sót).

- Th? ba: Th?c hi?n vi?c niêm y?t ??y ?? các quy ??nh v? m?c phí công ch?ng, tr?n thù lao công ch?ng và s? ?i?n tho?i ???ng dây nóng.

- Th? t?: Ti?n hành tri?n khai th?c hi?n ph?n m?m qu?n lư h? s? công ch?ng ?ă ???c chuy?n giao ?? ??m b?o th?ng nh?t, pḥng ng?a r?i ro, trao ??i thông tin gi?a các t? ch?c hành ngh? công ch?ng trên ??a bàn t?nh Hà Giang, ??m b?o theo ?úng tinh th?n c?a Lu?t Công ch?ng n?m 2014 và các v?n b?n h??ng d?n (Th?i gian th?c hi?n tri?n khai ph?n m?m qu?n lư h? s? công ch?ng ??i v?i các t? ch?c hành ngh? công ch?ng trên ??a bàn t?nh áp d?ng t? ngày 01/01/2016. ??ng th?i báo cáo S? T? pháp tr??c ngày 20/01/2016 v? t́nh h́nh tri?n khai ph?n m?m).

- Th? n?m: Trên c? s? Lu?t Công ch?ng n?m 2014; Ngh? ??nh s? 29/2015/N?-CP ngày 15/3/2015 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t Công ch?ng; Quy?t ??nh s? 2104/Q?-TTg ngày 29/12/2012 c?a Th? t??ng Chính ph? phê duy?t “ Quy ho?ch t?ng th? phát tri?n hành ngh? công ch?ng ??n n?m 2020” và công v?n s? 500/BTP-BTTP ngày 24/02/2014 c?a B? T? pháp v? vi?c ph?i h?p th?c hi?n m?t s? gi?i pháp nâng cao hi?u qu? ho?t ??ng công ch?ng, các ??a ph??ng c?n ki?n toàn, c?ng c?, ti?p t?c, ti?p t?c thành l?p các H?i công ch?ng viên t?o c? s? cho vi?c thành l?p H?i công ch?ng viên t?nh Hà Giang theo Quy?t ??nh s? 85/Q?-STP ngày 22/7/2015 c?a S? T? pháp.

Hoàng H?ng


View detail ...

Theo www.moj.gov.vn

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4137779
Hôm nay:Hôm nay:312
Tháng này:Tháng này:14914
T?t c?:T?t c?:4137779

You are here