Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

 

V?a qua, C?c B? tr? t? pháp, B? T? pháp nh?n ???c phán ánh c?a m?t s? S? T? pháp, t? ch?c hành ngh? công ch?ng v? v??ng m?c liên quan ??n vi?c qu?n lư, h?ch toán ??i v?i kho?n thù lao công ch?ng, v? v?n ?? này, C?c B? tr? t? pháp, B? T? pháp ?ă ph?i h?p v?i các ??n v? c?a B? Tài chính nghiên c?u, tháo g? v??ng m?c, c? th? nh? sau:

1. V? qu?n lư hóa ??n

Kho?n 2 ?i?u 32 Lu?t công ch?ng n?m 2014 quy ??nh “T? ch?c hành ngh? công ch?ng ???c quy?n thu phí công ch?ng, thù lao công ch?ng, chi phí khác”.

Kho?n 2 ?i?u 3 Thông t? liên t?ch s? 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 h??ng d?n v? m?c thu, ch? ?? thu, n?p, qu?n lư và s? d?ng phí công ch?ng quy ??nh:

Khi thu phí, ??n v? thu phí ph?i l?p và giao ch?ng t? thu cho ??i t??ng n?p phí, nh? sau:

a) ??i v?i ??n v? thu phí là Pḥng công ch?ng, th?c hi?n l?p và giao biên lai thu cho ??i t??ng n?p phí theo quy ??nh hi?n hành c?a B? Tài chính v? phát hành, qu?n lư, s? d?ng ?n ch? thu?.

b) ??i v?i ??n v? thu phí là V?n pḥng công ch?ng, th?c hi?n l?p và giao hoá ??n cho ??i t??ng n?p phí theo quy ??nh hi?n hành c?a B? Tài chính v? phát hành, qu?n lư, s? d?ng hoá ??n”.

C?n c? quy ??nh trên, tr??ng h?p t? ch?c hành ngh? công ch?ng khi thu phí công ch?ng, thù lao công ch?ng và chi phí khác th́ ph?i l?p và giao ch?ng t? thu cho ??i t??ng n?p phí.

(i) Tr??ng h?p ??i v?i ??n v? thu phí là Pḥng công ch?ng, th?c hi?n l?p và giao biên lai thu cho ??i t??ng n?p phí quy ??nh hi?n hành c?a B? Tài chính (theo Thông t? 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 h??ng d?n vi?c in, phát hành, qu?n lư và s? d?ng các lo?i ch?ng t? thu ti?n phí, l? phí thu?c ngân sách nhà n??c);

(ii) Tr??ng h?p ??n v? thu phí là V?n pḥng công ch?ng, th?c hi?n l?p và giao hóa ??n cho ??i t??ng n?p phí theo quy ??nh hi?n hành c?a B? Tài chính v? phát hành, qu?n lư, s? d?ng hóa ??n (theo Thông t? s? 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Ngh? ??nh s? 04/2014/N?-CP ngày 17/01/2014 c?a Chính ph? quy ??nh v? hóa ??n bán hàng hóa, cung ?ng d?ch v?).

?? vi?c l?p và giao ch?ng t? thu khi thu phí c?a các t? ch?c hành ngh? công ch?ng theo ?úng quy ??nh th́ các t? ch?c hành ngh? công ch?ng có th? liên h? v?i c? quan thu? qu?n lư tr?c ti?p trên ??a bàn ?? ???c h??ng d?n th?c hi?n.

2. V? h?ch toán k? toán ??i v?i kho?n thù lao công ch?ng

Kho?n 2 ?i?u 5 Lu?t Công ch?ng n?m 2014 quy ??nh “T? ch?c hành ngh? công ch?ng bao g?m Pḥng công ch?ng và V?n pḥng công ch?ng”.

Kho?n 2 ?i?u 19 Lu?t công ch?ng n?m 2014 quy ??nh “Pḥng công ch?ng là ??n v? s? nghi?p công l?p thu?c S? T? pháp”.

Kho?n 1 ?i?u 22 Lu?t công ch?ng n?m 2015 quy ??nh “V?n pḥng công ch?ng ???c t? ch?c và ho?t ??ng theo quy ??nh c?a Lu?t công ch?ng và các v?n b?n quy ph?m pháp lu?t khác có liên quan ??i v?i lo?i h́nh công ty h?p danh”. Theo ?ó, vi?c t? ch?c công tác k? toán ph?i phù h?p v?i lo?i h́nh ??n v?, c? th? nh? sau:

Tr??ng h?p t? ch?c hành ngh? công ch?ng là Pḥng công ch?ng th́ th?c hi?n h?ch toán k? toán và m? s? sách theo h??ng d?n t?i ch? ?? k? toán hành chính s? nghi?p ban hành kèm theo Quy?t ??nh s? 19/2006/Q?-BTC ngày 30/6/2006 c?a B? Tài chính. ??n v? s? d?ng tài kho?n 511-“các kho?n thu” ?? ph?n ánh các kho?n thù lao công ch?ng phát sinh t?i ??n v? và t́nh h́nh x? lư các kho?n thu ?ó.

Tr??ng h?p t? ch?c hành ngh? công ch?ng là V?n pḥng công ch?ng th́ th?c hi?n h?ch toán k? toán và m? s? sách theo h??ng d?n t?i ch? ?? k? toán doanh nghi?p hi?n hành: Có th? l?a ch?n áp d?ng Ch? ?? k? toán doanh nghi?p ban hành theo Thông t? s? 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 c?a B? Tài chính ho?c Ch? ?? k? toán doanh nghi?p nh? và v?a ban hành theo Quy?t ??nh s? 48/2006/Q?-BTC ngày 14/9/2006 ?ă ???c s?a ??i, b? sung theo Thông t? s? 38/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 c?a B? Tài chính. Trong c? 2 tr??ng h?p kho?n thù lao công ch?ng ???c ph?n ánh vào tài kho?n 511-“doanh thu bán hàng và cung c?p d?ch v?”.

Trên ?ây là tháo g? v??ng m?c liên quan ??n vi?c h?ch toán, qu?n lư ??i v?i kho?n thu thù lao công ch?ng c?a các t? ch?c hành ngh? công ch?ng.

V? Th? Lư


View detail ...

Theo www.moj.gov.vn

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4258503
Hôm nay:Hôm nay:6579
Tháng này:Tháng này:52107
T?t c?:T?t c?:4258503

You are here