Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

?? ti?p t?c th?c hi?n có hi?u qu? Quy?t ??nh s? 2104/Q?-TTg cho phù h?p v?i th?c ti?n, ?áp ?ng yêu c?u Lu?t công ch?ng n?m 2014, góp ph?n nâng cao ch?t l??ng, hi?u qu? c?a t? ch?c và ho?t ??ng công ch?ng, ngày 04/02/2015 UBND t?nh Hà Giang ?ă ban hành K? ho?ch s? 27/KH-UBND v? tri?n khai thi hành Lu?t công ch?ng trên ??a bàn t?nh trong ?ó xác ??nh các nhi?m v? c?n tri?n khai th?c hi?n, l? tŕnh c?a ?? án, trách nhi?m c?a các S?, ban, ngành và UBND c?p huy?n trong vi?c tri?n khai th?c hi?n Lu?t công ch?ng n?m 2014, Ngh? ??nh s? 29/2015/N?-CP ngày 15/3/2015 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t công ch?ng, Công v?n s? 4800/BTP-BTTP ngày 21/11/2014.
?? ti?p t?c th?c hi?n có hi?u qu? Quy?t ??nh s? 2104/Q?-TTg cho phù h?p v?i th?c ti?n, ?áp ?ng yêu c?u Lu?t công ch?ng n?m 2014, góp ph?n nâng cao ch?t l??ng, hi?u qu? c?a t? ch?c và ho?t ??ng công ch?ng, ngày 04/02/2015 UBND t?nh Hà Giang ?ă ban hành K? ho?ch s? 27/KH-UBND v? tri?n khai thi hành Lu?t công ch?ng trên ??a bàn t?nh trong ?ó xác ??nh các nhi?m v? c?n tri?n khai th?c hi?n, l? tŕnh c?a ?? án, trách nhi?m c?a các S?, ban, ngành và UBND c?p huy?n trong vi?c tri?n khai th?c hi?n Lu?t công ch?ng n?m 2014, Ngh? ??nh s? 29/2015/N?-CP ngày 15/3/2015 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t công ch?ng, Công v?n s? 4800/BTP-BTTP ngày 21/11/2014.
 

Ngày 11/5/2015 UBND t?nh ban hành công v?n s? 1384/UBND-NC v? vi?c ti?p t?c th?c hi?n chuy?n giao th?m quy?n ch?ng th?c h?p ??ng, giao d?ch t? UBND c?p xă sang t? ch?c hành ngh? công ch?ng trong ?ó yêu c?u các ngành ch?c n?ng, UBND các huy?n, thành ph? ch? ??o các xă, ph??ng, th? tr?n ti?p t?c th?c hi?n các quy?t ??nh c?a UBND t?nh v? chuy?n giao th?m quy?n ch?ng th?c h?p ??ng, giao d?ch t? UBND c?p xă sang t? ch?c hành ngh? công ch?ng, không ??t v?n ?? chuy?n giao ng??c l?i, tránh xáo tr?n và khó kh?n cho ng??i dân khi yêu c?u công ch?ng, ch?ng th?c t?i ??a ph??ng. ??i v?i nh?ng ??a bàn ch?a có quy?t ??nh c?a UBND t?nh v? vi?c chuy?n giao, giao d?ch, th́ ng??i dân có quy?n l?a ch?n công ch?ng t?i các t? ch?c hành ngh? công ch?ng ho?c ch?ng th?c t?i UBND c?p xă theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

S? T? pháp ?ă t? ch?c bu?i làm vi?c chuyên ?? v?i các t? ch?c hành ngh? công ch?ng trên ??a bàn t?nh ?? bàn gi?i pháp tháo g? v??ng m?c khó kh?n và gi?i ?áp các v??ng m?c trong quá tŕnh th?c hi?n Lu?t công ch?ng, phát tri?n t? ch?c hành ngh? công ch?ng trên ??a bàn; rà soát các v?n b?n c?a t?nh có liên quan ??n l?nh v?c công ch?ng ?? s?a ??i, b? sung, thay th? và yêu c?u các t? ch?c hành ngh? công ch?ng chu?n b? t?t ?i?u ki?n v? trang b?, con ng??i ?? ?áp ?ng k?p th?i các yêu c?u c?a cá nhân, t? ch?c t?i ??a ph??ng trong vi?c th?c hi?n công ch?ng b?n d?ch, ch?ng th?c ch? kư trong gi?y t?, v?n b?n…  theo quy ??nh t?i ?i?u 77 c?a Lu?t công ch?ng và Ngh? ??nh s? 23/2015/N?-CP. S? T? pháp ?ă xây d?ng d? th?o tŕnh UBND t?nh ban hành quy ??nh m?c tr?n thù lao công ch?ng và xây d?ng c? s? d? li?u công ch?ng, ban hành quy ch? khai thác, s? d?ng c? s? d? li?u công ch?ng ??i v?i các t? ch?c hành ngh? công ch?ng trên ??a bàn t?nh Hà Giang. Th?c hi?n công v?n s? 2416/BTP-BTTP ngày 07/7/2015 v? vi?c thành l?p, ki?n toàn, c?ng c? H?i công ch?ng viên, S? T? pháp ?ă ban hành Quy?t ??nh s? 85/Q?-STP ngày 22/7/2015 v? vi?c thành l?p ban v?n ??ng H?i công ch?ng viên t?nh Hà Giang. Hi?n nay trên ??a bàn t?nh có 04 t? ch?c hành ngh? công ch?ng. có 06 công ch?ng viên và ?ang có 03 ng??i th?c t?p t?i các t? ch?c hành ngh? công ch?ng. ?? ?áp ?ng yêu c?u Lu?t công ch?ng n?m 2014 c?n có các gi?i pháp nh? sau:

Th? nh?t: Ch? t?ch UBND t?nh ch? ??o S? T? pháp, S? Tài nguyên và Môi tr??ng; UBND các huy?n, thành ph? t?p trung ch? ??o ??y m?nh công tác tuyên truy?n, ph? bi?n, quán tri?t các quy ??nh c?a Lu?t công ch?ng n?m 2014, Ngh? ??nh s? 29/2015/N?-CP và Ngh? ??nh s? 23/2015/N?-CP ?? ng??i dân hi?u rơ b?n ch?t, ch?c n?ng, vai tṛ c?a công ch?ng, ch?ng th?c và có quy?t ??nh l?a ch?n phù h?p, t?ng c??ng b?o ??m an toàn cho các giao d?ch dân s?,

Th? hai: Yêu c?u các t? ch?c hành ngh? công ch?ng niêm y?t s? ?i?n tho?i ???ng dây nóng c?a: Phó Giám ??c S? ph? trách công tác B? tr? t? pháp; Tr??ng pḥng B? tr? t? pháp; Chánh thanh tra S? t?i tr? s? làm vi?c; niêm y?t công khai th? t?c hành chính, phí công ch?ng, thù lao công ch?ng. ??i v?i ??n, th? mà cá nhân, t? ch?c yêu c?u ng?n ch?n th́ công ch?ng viên c?a các t? ch?c hành ngh? công ch?ng ph?i ti?n hành xác minh, ??ng th?i ??i chi?u v?i các quy ??nh c?a pháp lu?t ?? ti?n hành th?c hi?n vi?c công ch?ng ho?c t? ch?i công ch?ng;

Th? ba: ??i v?i vi?c b?i d??ng, trao ??i, h?c h?i kinh nghi?m v? k? n?ng, nghi?p v? cho ??i ng? công ch?ng viên, hi?n nay ch?a có h??ng d?n c? th? c?a B? T? pháp, tr??c m?t S? T? pháp giao cho Pḥng B? tr? t? pháp hàng n?m xây d?ng k? ho?ch ?? các t? ch?c hành ngh? công ch?ng g?p g?, trao ??i kinh nghi?m, k? n?ng ngh? nghi?p ?? nâng cao nghi?p v? công ch?ng.

Hoàng H?ng


View detail ...

Theo www.moj.gov.vn

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4137763
Hôm nay:Hôm nay:296
Tháng này:Tháng này:14898
T?t c?:T?t c?:4137763

You are here