Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Th?c hi?n Ch??ng tŕnh công tác t? pháp n?m 2015 và ?ánh giá k?t qu? ho?t ??ng công ch?ng 6 tháng ??u n?m ??ng th?i c?ng t?o ?i?u ki?n ?? các t? ch?c hành ngh? công ch?ng trao ??i cùng v?i các c? quan, t? ch?c có th?m quy?n nh?m gi?i quy?t khó kh?n, v??ng m?c trong quá tŕnh th?c hi?n, ngày 10/7/2015, S? T? pháp thành ph? C?n Th? ?ă t? ch?c H?i ngh? s? k?t t́nh h́nh t? ch?c và ho?t ??ng công ch?ng 6 tháng ??u n?m 2016.
Th?c hi?n Ch??ng tŕnh công tác t? pháp n?m 2015 và ?ánh giá k?t qu? ho?t ??ng công ch?ng 6 tháng ??u n?m ??ng th?i c?ng t?o ?i?u ki?n ?? các t? ch?c hành ngh? công ch?ng trao ??i cùng v?i các c? quan, t? ch?c có th?m quy?n nh?m gi?i quy?t khó kh?n, v??ng m?c trong quá tŕnh th?c hi?n, ngày 10/7/2015, S? T? pháp thành ph? C?n Th? ?ă t? ch?c H?i ngh? s? k?t t́nh h́nh t? ch?c và ho?t ??ng công ch?ng 6 tháng ??u n?m 2016.
 

??n d? H?i ngh? có lănh ??o các c? quan: S? Tài nguyên và Môi tr??ng; Ngân hàng Nhà n??c; Ṭa án nhân dân thành ph?; Công an thành ph?, C?c Thu?, S? N?i v? và V?n pḥng ??ng kư quy?n s? d?ng ??t các qu?n, huy?n. T?i H?i ngh?, các t? ch?c hành ngh? công ch?ng, công ch?ng viên và các c? quan, t? ch?c ?ă có trao ??i th?ng th?n nh?ng v?n ?? c̣n khó kh?n, v??ng m?c trong vi?c ph?i h?p th?c hi?n ho?t ??ng công ch?ng nh?: các t? ch?c tín d?ng không ch?u kư t?ng trang vào h?p ??ng th? ch?p, không cung c?p h?p ??ng tín d?ng (tr??ng h?p m?t s? n?i dung h?p ??ng tín d?ng là m?t ph?n c?a h?p ??ng th? ch?p), ng??i kư h?p ??ng th? ch?p không ch?ng minh th?m quy?n; vi?c ng??i yêu c?u công ch?ng s? d?ng CMND h?t hi?u l?c; vi?c ph?i h?p xác minh thành viên h? gia ?́nh, vi?c Ṭa án nhân dân huy?n nh?n ??nh v? Lu?t ??t ?ai ch?a phù h?p ho?c các V?n pḥng ??ng kư th?c hi?n các th? t?c liên quan ch?a th?ng nh?t, t?o ra nh?ng khó kh?n cho ng??i dân c?ng nh? t? ch?c hành ngh? công ch?ng…

Qua trao ??i th?ng th?n, c?u th? gi?a các c? quan, t? ch?c v?i các công ch?ng viên, t? ch?c hành ngh? công ch?ng ?ă tháo g? k?p th?i nh?ng gút m?c ?ă phát sinh th?i gian qua, ??ng th?i xây d?ng m?i liên h? làm vi?c t?t h?n trong th?i gian t?i./.

Châu Th? Minh


View detail ...

Theo www.moj.gov.vn

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144536
Hôm nay:Hôm nay:100
Tháng này:Tháng này:21671
T?t c?:T?t c?:4144536

You are here