Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Xă h?i hóa ho?t ??ng công ch?ng là m?t trong nh?ng ch? tr??ng l?n c?a ??ng và Nhà n??c ta. Ngh? quy?t s? 49/NQ-TW c?a B? Chính tr? ngày 02-6-2005 v? Chi?n l??c C?i cách t? pháp ??n n?m 2020 ?ă xác ??nh: “Xây d?ng mô h́nh qu?n lư nhà n??c v? công ch?ng theo h??ng Nhà n??c ch? t? ch?c c? quan công ch?ng thích h?p; có b??c ?i phù h?p ?? t?ng b??c xă h?i hóa công vi?c này”. ??i v?i t?nh Nam ??nh, sau g?n 10 n?m thi hành Lu?t Công ch?ng, nh?ng k?t qu? b??c ??u ?ă kh?ng ??nh ch? tr??ng xă h?i hóa ho?t ??ng công ch?ng là h?t s?c ?úng ??n.
Xă h?i hóa ho?t ??ng công ch?ng là m?t trong nh?ng ch? tr??ng l?n c?a ??ng và Nhà n??c ta. Ngh? quy?t s? 49/NQ-TW c?a B? Chính tr? ngày 02-6-2005 v? Chi?n l??c C?i cách t? pháp ??n n?m 2020 ?ă xác ??nh: “Xây d?ng mô h́nh qu?n lư nhà n??c v? công ch?ng theo h??ng Nhà n??c ch? t? ch?c c? quan công ch?ng thích h?p; có b??c ?i phù h?p ?? t?ng b??c xă h?i hóa công vi?c này”. ??i v?i t?nh Nam ??nh, sau g?n 10 n?m thi hành Lu?t Công ch?ng, nh?ng k?t qu? b??c ??u ?ă kh?ng ??nh ch? tr??ng xă h?i hóa ho?t ??ng công ch?ng là h?t s?c ?úng ??n.
 

??n nay, các t? ch?c hành ngh? công ch?ng và ho?t ??ng công ch?ng t?i t?nh ?ă có b??c phát tri?n v??t b?c c? v? s? l??ng c?ng nh? ch?t l??ng v?i 15 t? ch?c hành ngh? công ch?ng và 23 công ch?ng viên ?ang ho?t ??ng. K? t? khi Lu?t Công ch?ng 2006 có hi?u l?c ??n h?t n?m 2012, các t? ch?c hành ngh? công ch?ng t?i t?nh Nam ??nh ?ă công ch?ng ???c 26.999 h?p ??ng, giao d?ch, thu phí công ch?ng  8.128.499.225?, n?p ngân sách nhà n??c là 2.509.749.773?. N?m 2013, các V?n pḥng công ch?ng ?ă công ch?ng ???c 7.701 h?p ??ng, giao d?ch, thu phí công ch?ng là 1.996.956.800, n?p ngân sách nhà n??c là 200.695.680?. N?m 2014, các v?n pḥng công ch?ng trên ??a bàn t?nh ?ă công ch?ng 7834 h?p ??ng, giao d?ch, thu phí công ch?ng 2.216.942.500 ??ng, ?óng góp cho ngân sách nhà n??c là 216.509.000 ?. Có th? kh?ng ??nh r?ng: Ho?t ??ng công ch?ng t?i t?nh Nam ??nh không ch? giúp gi?m t?i cho Pḥng công ch?ng s? 1 – S? T? pháp, mà c̣n giúp ho?t ??ng công ch?ng chuy?n d?n t? ??c quy?n nhà n??c sang ho?t ??ng d?ch v? v?i m?c tiêu ph?c v? khách hàng.

Tuy nhiên, bên c?nh nh?ng k?t qu? ??t ???c, ho?t ??ng công ch?ng t?i t?nh Nam ??nh c̣n m?t s? khó kh?n, v??ng m?c và b?t c?p. V?i 23 công ch?ng viên ?ang ho?t ??ng t?i 1 t?nh có kho?ng 2 tri?u ng??i, cho th?y t? l? là 1 công ch?ng viên/86.956 ng??i, ch? y?u hành ngh? ? thành ph? Nam ??nh. Tŕnh ?? ?ào t?o, chuyên môn hóa trong hành ngh? c?a công ch?ng viên c̣n h?n ch?, m?t s? công ch?ng viên thu?c di?n mi?n ?ào t?o ngh?, mi?n t?p s? ?ă b?c l? m?t s? h?n ch? v? k? n?ng ngh? nghi?p, ch?t l??ng hành ngh? ch?a cao. Quy mô c?a t? ch?c hành ngh? công ch?ng trên ??a bàn t?nh c̣n nh?, có ??n 12/14 v?n pḥng công ch?ng ho?t ??ng v?i mô h́nh doanh nghi?p t? nhân, tr? s?, c? s? v?t ch?t c?a các t? ch?c hành ngh? công ch?ng c̣n nhi?u khó kh?n, h?n ch?. V? ho?t ??ng công ch?ng: Có m?t s? t? ch?c công ch?ng thi?u tính chuyên nghi?p trong hành ngh?, có s? không th?ng nh?t trong nghi?p v? nh?: v?n ?? h?y b? h?p ??ng, xác ??nh thành viên h? gia ?́nh;vi?c c?p gi?y xác nh?n t́nh tr?ng hôn nhân dùng cho m?c ?ích giao d?ch dân s? không ?úng yêu c?u…

?? kh?c ph?c nh?ng t?n h?i, h?n ch? và v??ng m?c nêu trên; ti?p t?c ??y m?nh xă h?i hóa ho?t ??ng công ch?ng, ?áp ?ng yêu c?u c?i cách hành chính và c?i cách t? pháp ?ă ???c xác ??nh t?i Ngh? quy?t s? 49-NQ/TW c?a B? Chính tr? v? Chi?n l??c c?i cách t? pháp, nên ch?ng c?n t?p trung vào m?t s? gi?i pháp sau:

M?t là, c?n ti?p t?c ??y m?nh ch? tr??ng xă h?i hóa ho?t ??ng công ch?ng.

Hai là, th?c hi?n nghiêm túc quy ??nh c?a Lu?t Công ch?ng 2014 ??c bi?t là nh?ng quy ??nh v? tiêu chu?n, b? nhi?m công ch?ng viên; v? t? ch?c hành ngh? công ch?ng, nhanh chóng chuy?n ??i mô h́nh ho?t ??ng c?a v?n pḥng công ch?ng 1 thành viên sang lo?i h́nh công ty h?p danh ??m b?o th?i gian theo quy ??nh…

Ba là, t?ng c??ng thanh tra, ki?m tra, ch?n ch?nh nh?ng sai ph?m và nh?ng bi?u hi?n tiêu c?c trong ho?t ??ng công ch?ng; h??ng d?n các công ch?ng viên, t? ch?c hành ngh? công ch?ng th?c hi?n nghiêm ch?nh các quy ??nh c?a Lu?t công ch?ng 2014 và v?n b?n h??ng d?n thi hành ?? phát tri?n lành m?nh các ho?t ??ng công ch?ng.

B?n là, xây d?ng ???c c? s? d? li?u thông tin v? b?t ??ng s?n, chia s? thông tin gi?a các t? ch?c hành ngh? công ch?ng và V?n pḥng ??ng kư quy?n s? d?ng ??t ?? kh?c ph?c r?i ro trong ho?t ??ng hành ngh? c?a công ch?ng viên./.

Tr?n H?ng Nhung


View detail ...

Theo www.moj.gov.vn

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4137814
Hôm nay:Hôm nay:347
Tháng này:Tháng này:14949
T?t c?:T?t c?:4137814

You are here