Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Xă h?i hóa các ho?t ??ng b? tr? t? pháp là m?t ch? tr??ng l?n c?a Nhà n??c nh?m gi?m s?c ép cho c? quan nhà n??c trong vi?c cung c?p d?ch v? công, ??ng th?i ph?c v? t?t h?n nhu c?u ngày càng l?n c?a ng??i dân, ??y m?nh c?i cách t? pháp, giúp ?n ??nh và phát tri?n ??t n??c. Ngh? quy?t 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 c?a B? Chính tr? v? Chi?n l??c c?i cách t? pháp ??n n?m 2020 ?ă nêu rơ: “Xây d?ng mô h́nh qu?n lư nhà n??c v? công ch?ng theo h??ng Nhà n??c ch? t? ch?c c? quan công ch?ng thích h?p; có b??c ?i phù h?p ?? t?ng b??c xă h?i hóa công vi?c này”. Qua h?n 9 n?m th?c hi?n, xă h?i hóa ho?t ??ng công ch?ng ???c ?ánh giá là ch? tr??ng phát huy hi?u qu? cao và ??t k?t qu? t?t. Vi?c cho phép thành l?p các V?n pḥng công ch?ng (thay v́ thành l?p thêm các Pḥng công ch?ng) góp ph?n gi?m b?t gánh n?ng cho biên ch? và ngân sách nhà n??c, t?ng ngu?n thu ngân sách c?a các ??a ph??ng, gi?i quy?t công vi?c cho nhi?u ng??i lao ??ng, ??ng th?i t?o môi tr??ng c?nh tranh lành m?nh, góp ph?n nâng cao nghi?p v?, ch?t l??ng ph?c v? ng??i dân c?a các công ch?ng viên.
Xă h?i hóa các ho?t ??ng b? tr? t? pháp là m?t ch? tr??ng l?n c?a Nhà n??c nh?m gi?m s?c ép cho c? quan nhà n??c trong vi?c cung c?p d?ch v? công, ??ng th?i ph?c v? t?t h?n nhu c?u ngày càng l?n c?a ng??i dân, ??y m?nh c?i cách t? pháp, giúp ?n ??nh và phát tri?n ??t n??c. Ngh? quy?t 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 c?a B? Chính tr? v? Chi?n l??c c?i cách t? pháp ??n n?m 2020 ?ă nêu rơ: “Xây d?ng mô h́nh qu?n lư nhà n??c v? công ch?ng theo h??ng Nhà n??c ch? t? ch?c c? quan công ch?ng thích h?p; có b??c ?i phù h?p ?? t?ng b??c xă h?i hóa công vi?c này”. Qua h?n 9 n?m th?c hi?n, xă h?i hóa ho?t ??ng công ch?ng ???c ?ánh giá là ch? tr??ng phát huy hi?u qu? cao và ??t k?t qu? t?t. Vi?c cho phép thành l?p các V?n pḥng công ch?ng (thay v́ thành l?p thêm các Pḥng công ch?ng) góp ph?n gi?m b?t gánh n?ng cho biên ch? và ngân sách nhà n??c, t?ng ngu?n thu ngân sách c?a các ??a ph??ng, gi?i quy?t công vi?c cho nhi?u ng??i lao ??ng, ??ng th?i t?o môi tr??ng c?nh tranh lành m?nh, góp ph?n nâng cao nghi?p v?, ch?t l??ng ph?c v? ng??i dân c?a các công ch?ng viên.
 

Công ch?ng là ho?t ??ng cung c?p d?ch v? công, tuy không mang tính quy?n l?c Nhà n??c nh?ng là công c? quan tr?ng b?o ??m tính an toàn pháp lư trong giao d?ch dân s?. Lu?t công ch?ng n?m 2006 ra ??i là s? c? th? hóa ch? tr??ng xă h?i hóa ho?t ??ng công ch?ng, ??a ho?t ??ng này ngày càng phát tri?n, ?i vào n? n?p và ??t ch?t l??ng. Lu?t công ch?ng n?m 2014 ???c ban hành m? r?ng th?m quy?n v? ch?ng th?c b?n sao t? b?n chính, ch?ng th?c ch? kư, công ch?ng b?n d?ch cho các t? ch?c hành ngh? công ch?ng ?ă t?o ra b??c chuy?n m?i cho ho?t ??ng công ch?ng, ch?ng th?c, gi?m áp l?c cho UBND c?p huy?n, c?p xă.

Qua 9 n?m th?c hi?n ch? tr??ng xă h?i hóa ho?t ??ng công ch?ng trên ??a bàn t?nh ?ă giành ???c nh?ng k?t qu? nh?t ??nh, s? l??ng t? ch?c hành ngh? công ch?ng, s? công ch?ng viên, s? vi?c công ch?ng và s? phí công ch?ng thu ???c t?ng nhanh theo t?ng n?m. Tháng 7/2012, UBND t?nh ra quy?t ??nh cho phép thành l?p V?n pḥng công ch?ng ??k Nông là V?n pḥng công ch?ng ??u tiên trên ??a bàn t?nh. T? ?ó ??n nay ?ă cho phép thành l?p thêm 4 V?n pḥng công ch?ng nâng t?ng s? V?n pḥng công ch?ng lên 5 V?n pḥng v?i t?ng s? công ch?ng viên là 5 ng??i.

S? vi?c công ch?ng c?ng t?ng lên theo t?ng n?m. Giai ?o?n 1/7/2007 – 1/7/2012 (khi ch?a có V?n pḥng công ch?ng nào ???c thành l?p) t?ng s? vi?c công ch?ng là 14.835 v?i t?ng s? phí thu ???c là 2.959.444.000 ??ng; ??n n?m 2014, s? vi?c công ch?ng là h?n 19.500 v?i t?ng s? phí công ch?ng thu ???c là g?n 4 t? ??ng; trong 4 tháng ??u n?m 2015, s? vi?c công ch?ng là 7708 v?i t?ng s? phí thu ???c là h?n 1,5 t? ??ng. Trong ?ó, s? vi?c công ch?ng c?a các t? ch?c hành ngh? công ch?ng xă h?i hóa (V?n pḥng công ch?ng) chi?m t? l? 29% s? vi?c và 38% t?ng s? phí thu ???c n?m 2013; 57% s? vi?c và 63% t?ng s? phí thu ???c n?m 2014; 62% s? vi?c và t?ng s? phí thu ???c trong 4 tháng ??u n?m 2015. K?t qu? trên cho th?y, các t? ch?c hành ngh? công ch?ng xă h?i hóa ngày càng ?óng vai tṛ quan tr?ng trong vi?c ph?c v? nhu c?u công ch?ng ngày càng cao c?a ng??i dân.

Tuy ??t k?t qu? kh? quan, song công tác xă h?i hóa l?nh v?c công ch?ng trên ??a bàn t?nh c̣n nhi?u h?n ch?, khó kh?n. Hi?n nay, s? phân b? các t? ch?c hành ngh? công ch?ng trên ??a bàn t?nh c̣n ch?a ??ng ??u, các V?n pḥng công ch?ng ch? y?u phát tri?n ? các ??a bàn có ?i?u ki?n kinh t? - xă h?i phát tri?n, s? l??ng giao d?ch nhi?u, trong khi ?ó các ??a bàn có ?i?u ki?n kinh t? kém phát tri?n nh? Tuy ??c, ??k G’long ch?a thành l?p ???c V?n pḥng công ch?ng. ?i?u này ch?a th?t s? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho ng??i dân khi có nhu c?u công ch?ng các h?p ??ng, giao d?ch. Ho?t ??ng c?a m?t s? t? ch?c hành ngh? công ch?ng thi?u tính chuyên nghi?p, ch?a có s? liên k?t trong hành ngh?, ch?t l??ng công ch?ng viên c?a các t? ch?c hành ngh? công ch?ng xă h?i hóa ch?a cao, ch? y?u là ??i t??ng ???c mi?n ?ào t?o, mi?n t?p s? hành ngh? công ch?ng nên h?n ch? v? nghi?p v? chuyên môn, vi?c b?i d??ng nghi?p v? cho ??i ng? công ch?ng viên ?ă ???c b? nhi?m ch?a ???c th?c hi?n th??ng xuyên. C? s? v?t ch?t ch?a ?áp ?ng yêu c?u, tŕnh ?? qu?n lư c̣n b?t c?p. M?t s? V?n pḥng công ch?ng không niêm y?t l?ch làm vi?c, không niêm y?t thù lao công ch?ng, ch?a th?c hi?n t?t công tác l?u tr? h? s? công ch?ng...

T? nh?ng h?n ch? trên, ?? công tác xă h?i hóa ho?t ??ng công ch?ng ??t k?t qu? cao c?n th?c hi?n ??ng b? m?t s? gi?i pháp sau:

- T?ng c??ng tuyên truy?n, ph? bi?n Lu?t công ch?ng và các v?n b?n h??ng d?n thi hành nh?m nâng cao nh?n th?c c?a cá nhân, t? ch?c v? v? trí, vai tṛ c?a ngh? công ch?ng, công ch?ng viên trong vi?c ??m b?o an toàn pháp lư ??i v?i các h?p ??ng, giao d?ch.

- Tri?n khai th?c hi?n có hi?u qu? Quy ho?ch t?ng th? phát tri?n t? ch?c hành ngh? công ch?ng ??n n?m 2020, b?o ??m phát tri?n các t? ch?c hành ngh? công ch?ng r?ng kh?p và phân b? h?p lư g?n v?i ??a bàn dân c? trên toàn t?nh, ?áp ?ng ??y ?? nhu c?u công ch?ng các h?p ??ng, giao d?ch c?a cá nhân, t? ch?c trong xă h?i, t?ng c??ng tính an toàn pháp lư cho các h?p ??ng, giao d?ch, b?o ??m các h?p ??ng, giao d?ch kh?c ph?c t́nh tr?ng phát tri?n t? ch?c hành ngh? công ch?ng không ??ng ??u gi?a khu v?c ?ô th? v?i ??a bàn có ?i?u ki?n kinh t? - xă h?i khó kh?n. Ngoài ra, c?n có chính sách ?u ?ăi ??i v?i các V?n pḥng công ch?ng thành l?p ? nh?ng ??a bàn kinh t? - xă h?i khó kh?n.

- T?ng c??ng công tác ?ào t?o, b?i d??ng ki?n th?c chuyên môn, nghi?p v?, ư th?c pháp lu?t nh?m nâng cao ch?t l??ng ??i ng? công ch?ng viên.

- T?ng c??ng thanh tra, ki?m tra, ch?n ch?nh nh?ng sai ph?m và nh?ng bi?u hi?n tiêu c?c trong ho?t ??ng công ch?ng.

Th?c ti?n ?ă ch?ng minh ch? tr??ng xă h?i hóa ho?t ??ng công ch?ng là ch? tr??ng ?úng ??n, tuy nhiên ?? ch? tr??ng này ?i vào cu?c s?ng và ??t hi?u qu? c?n th?c hi?n theo l? tŕnh phù h?p, kh? thi nh?m ??m b?o l?i ích cao nh?t c?a ng??i dân khi th?c hi?n d?ch v?.

Nguy?n Nhàn


View detail ...

Theo www.moj.gov.vn

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4137801
Hôm nay:Hôm nay:334
Tháng này:Tháng này:14936
T?t c?:T?t c?:4137801

You are here